• Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій

Загальна характеристика

Головна мета роботи кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій – забезпечення високої якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу.

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій є випусковою кафедрою, яка на якісному професійному рівні готує спеціалістів для фінансово-кредитної системи України за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за двома освітніми ступенями: бакалавр і магістр .

Кафедра була створена на базі кафедри фінансів та кафедри банківської справи у жовтні 2017 року.

Завдяки інтеграції академічних та інноваційних методів навчання кафедра забезпечує якісну підготовку кадрів фінансово-економічного профілю, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо антикризового управління, запобігання банкрутству, оптимізації витрат, ефективного використання грошових потоків, інвестиційних процесів.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах існуючих сьогодні інформаційних, нормативних і ресурсних обмежень економіки.

Кафедра бере активну участь у реалізації волонтерського руху з реалізації проекту «Фінансова грамотність» за наступними напрямками: проведення циклу занять з елементами ділової гри з фінансової грамотності, проведення для учнів шкіл екскурсій до Музею грошей інституту, установ банків, проведення лекцій та тренінгів для вчителів та учнів шкіл, організації фахових шкіл «Світ кар’єри».

 

Стратегія розвитку кафедри

Детальніше

Програма розвитку кафедри на період 2020-2025 pp.

Розроблено у відповідності до «Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025» та «Програми розвитку навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на 2020-2025 роки»

Кафедра є випусковою для магістрів та бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

  1. Адміністративна робота та інформатизація

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Участь кафедри у розробці i реалізації найважливіших управлінських рішень у відповідності зі «Стратегією розвитку Каразінського університету на 2019-2025», відповідно до профілю кафедрі.

Проєкт 5.2. «Управлінські

рішення»

2.

Подальше формування колективу та корпоративного середовища на кафедрі згідно з традиціями, етичними й моральними правилами поведінки персоналу та студентів університету.

3.

Проведення регулярного індивідуального та

кафедрального рейтингування викладачів.

Проєкт 5.4. «Сучасні

технології управління персоналом»

4.

Забезпечення підвищення кваліфікації персоналу кафедри за категоріями.

5.

Забезпечення відповідності кваліфікаційним умовам науково- педагогічного персоналу кафедри.

 

  1. Освітня та навчальна робота

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Формування та впровадження освітніх програм із залученням стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів), з урахуванням сучасних потреб ринку праці

Проєкт 5.5.

«Професійне зростання»

2.

Опрацювання напрямків впровадження елементів дуального навчання з залученням роботодавців. Укладання договорів про співпрацю з роботодавцем, спільні проекти, курси.

3.

Розширення можливостей індивідуальних навчальних траєкторій студентів через вибіркові курси i гнучкі сертифіковані програми з актуальних проблем. Складання каталогу вибіркових дисциплін кафедри

Проєкт 2.5.

«Індивідуальні освітні траєкторії»

4.

Використання можливостей неформальної освіти,

проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використання сучасних освітніх технологій на платформах «Coursera», «Prometheus»

5.

Активно використовувати у навчальному процесі

платформу Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання університету, досягти 100% забезпечення дисциплін кафедри дистанційними курсами у «Moodle»

Проєкт 2.8.

«Електронне навчання»

6.

Проводити перегляд та оновлення освітніх бакалаврських та магістерських програм з метою ïx актуалізації та відповідності.

Підготовка до акредитації:

освітній ступінь магістр – 2026 рік

освітній ступінь бакалавр – 2027 рік

Проєкт 2.14.

«Акредитація освітніх програм»

7.

Підготовка навчальних курсів англійською мовою

(за потреби) для студентів бакалаврських та магістерських програм.

Проєкт 3.7.«Іноземні

студенти»

 

  1. Наукова та методична робота

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Розвиток наукової школи кафедри «Управління рухом фінансових потоків економічних агентів»

 

2.

Публікація наукових статей:

•       не менше 5 статей у виданнях, що мають імпакт-фактор та/або реферуються системами SCOPUS a6o WEB of Science;

•       розділ, стаття у монографії — не менше 2 монографій;

•       публікацій у фахових виданнях — не менше 25 публікацій;

•       не менше 5 публікацій англійською мовою.

Проєкт 3.4.

«Університетські видання у міжнародних наукометричних базах даних»

3

Публікацій у наукових фахових виданнях Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Проєкт 5.5. «Професійне зростання»

4.

Захист не менше ніж 1 докторської дисертації

викладачами кафедри

Проєкт 1.6. «Ефективна

аспірантура та докторантура»

5.

Участь у проведенні  періодичних міжнародних наукових конференціях

Програма розвитку навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на 2020-2025 роки

6.

Забезпечення та сприяння участі студентів у

всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах

7.

Збільшення кількості працівників кафедри, що

володіють англійською (іноземної) мовою

8.

Видання навчальних посібників та підручників з

профільних дисциплін кафедри

  1. Міжнародне співробітництво.

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Шляхом проведення інформаційних зустрічей та

тренінгів, проводити інформаційну роботу для студентів i викладачів кафедри щодо подання заяв на проходження

стажування за кордоном у рамках академічної мобільності

Проєкт 3.5. «Міжнародна

академічна мобільність»

2.

Сприяти стажуванню та підвищенню кваліфікації

науково-педагогічних працівників кафедри за кордоном.

3.

Сприяти академічній мобільності працівників та

студентів інституту

4.

Проводити роботу, спрямовану на підписання угод

університету з іноземними навчальними закладами, компаніями та міжнародними організаціями щодо академічної співпраці,  проходження стажувань  та

практик

Проєкт 1.5. «Створення

системи комунікації з

провідними

національними та іноземними корпораціями, що зацікавлені в університетських інноваційних розробках»

 

  1. Робота з випускниками та працевлаштування

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Робота з випускниками кафедри:

–          розширення баз практик для студентів та викладачів на підприємствах випускників;

–  збір, аналіз та розміщення на сайті інституту інформації про кращих випускників кафедри

Проєкт 2.2.

«Випускник Каразінського»

2.

Участь у проведенні «Дня випускника

університету»

3.

Переглянути існуючі  освітньо-

професійні програми із залученням випускників стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів) та з урахуванням потреб ринку праці.

4.

Наповнення бази даних про випускників

кафедри та їх професійної діяльності

 

  1. Виховна, профорієнтаційна робота та громадська діяльність

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Проведення системної профорієнтаційної

роботи з використанням сучасних комунікативних можливостей:

Проєкт 2.1. «Абітурієнт Каразінського»

 

•          інформування абітурієнтів про перспективи навчання на кафедрі

•          заходи щодо популяризації діяльності кафедри

•          участь у заходах «День відкритих дверей університету».

 

2.

Проведення системної роботи щодо створення позитивного іміджу кафедри, інституту та

університету через висвітлення наукових, громадських, спортивних, творчих досягнень працівників та студентів інституту

Проєкт 5.1.6.

«Університетська солідарність»

3.

Співпраця з недержавними громадськими

організаціями українськими, іноземними та міжнародними:

 Академією Економічних Наук України

Харківським Банківським Союзом та іншіми

Проєкт 3.2.

«Університет відкривається світу»

4.

Системний аналіз успіхів та недоліків у роботі

кураторів академічних гpyп

Проєкт 2.4. «Ефективний куратор»

5.

Системна діяльність з виховної i творчої роботи:

–   організація та проведення спортивних заходів, творчих конкурсів, iгop: – «Що? Де? Коли?»; університетських конкурсів «Alma Mater», «Красуня університету», «Містер Університет»;

–   участь студентів у «Студентському театрі»;

–   посвячення студентів-першокурсників у студенти інституту;

–   святкування «Дня вишиванки»;

–   участь у благодійному заході «Каразінський бал»

та інші.

6.

Сприяння фізичному розвитку, творчому та

художньо- естетичному, патріотичному вихованню студентів

  

Завідувачка кафедри

банківського бізнесу та фінансових технологій                                     Галина АЗАРЕНКОВА

Кадровий склад

Детальніше

Азаренкова Галина Михайлівна

Самородов Борис Вадимович

Погореленко Наталія Петрівна

Вядрова Інна Миколаївна

Бітнер Ірина Володимирівна

Головко Олена Григорівна

Орєхова Катерина Віталіївна

Добровольська Ірина Олександрівна

Кочорба Валерія Юріївна

Галич Роман Володимирович

Волохата Вікторія Єльфридівна

Гнип Наталія Олексіївна

Майборода Аліна Вікторівна

Галушко Юлія Петрівна

Оніщенко Ірина Олександрівна

Вядрова Надія Григорівна

Сокурова Олена Миколаївна

Лейба Дарина Тахірівна

 

Результати професійної діяльності науково-педагогічних працівників кафедри станом на 01.04.2020

 

ПІБ  НПП

Посада

Види і результати професійної діяльності НПП

відповідно   до   Ліцензійних   умов    провадження    освітньої   діяльності

Разом

 

 

 

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Азаренкова Г.М.

Зав. кафедрою

 

+

+

+

+

 

 

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

 

+

14

Волохата В.Є.

Ст. викладач

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

4

Вядрова І.М.

Професор

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

+

 

 

 

8

Вядрова Н.Г.

Ст. викладач

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

7

Галич Р.В.

Доцент

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

7

Гнип Н.О.

Ст. викладач

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

7

Головко О.Г.

Доцент

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

+

10

Кочорба В.Ю.

Доцент

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

 

 

 

7

Орєхова К.В.

Доцент

 

+

+

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

9

Пасічник І.В.

Доцент

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

7

Погореленко Н.П.

Доцент

 

+

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

8

Самородов Б.В.

Професор

 

+

+

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

+

+

+

 

 

9

Добровольська І.О.

Доцент

Відпустка по догляду за дитиною

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галушко Ю.П.

Ст. викладач

Відпустка по догляду за дитиною

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майборода А.В.

Ст. викладач

Відпустка по догляду за дитиною

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня робота

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри

Методична робота кафедри

Детальніше

спрямована на оновлення змісту та форм організації навчального процесу і створення  відповідних методичних матеріалів, які забезпечують інноваційні підходи до навчання, адекватність підготовки до розв’язання проблем реформування економіки, інформатизацію навчального процесу, творчу співпрацю викладача та студента.

Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Банківська справа та фінансовий консалтинг»

Детальніше

Освітньо-професійна програма «Банківська справа та фінансовий консалтинг»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Дисципліна

Викладач

Опис дисципліни

НМКД

1 курс

Фінанси, гроші та кредит

Погореленко Н.П.

Вядрова І.М.

PDF

PDF

Дисципліни 1 курсу загальної та галузевої  підготовки:

УБС студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», Інформаційні технології (рівень А), Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації, Філософія та суспільство, Вища математика, Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А), Статистика

Інші дисципліни ОПП “Банківська справа та фінансовий консалтинг”

2 курс

УБС студія «Банківська система (рівень А)

Бітнер І.В.

Оніщенко І.О.

PDF

PDF

Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання

Галич Р.В.

PDF

PDF

Фінанси підприємств

Гнип Н.О.

PDF

PDF

Фінансова безпека

Галич Р.В.

PDF

PDF

Інвестування (рівень А)

Орєхова К.В.

PDF

PDF

Дисципліни 2 курсу галузевої  підготовки:

Економіко-математичні методи та моделі, Міжнародна та регіональна

економіка (рівень А), Бухгалтерський облік, Менеджмент та управлінський облік, Маркетинг

Інші дисципліни ОПП “Банківська справа та фінансовий консалтинг”

3 курс

Страхування

Гнип Н.О.

PDF

PDF

Банківська система (рівень В – Банківські операції І)

Вядрова Н.Г.

PDF

PDF

Страхування (рівень В – Страхові послуги)

Гнип Н.О.

PDF

PDF

Державні фінанси

Кочорба В.Ю.

PDF

PDF

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Головко О.Г.

PDF

PDF

Ризикологія

Вядрова Н.Г.

PDF

PDF

Дисципліни 3 курсу загальної, галузевої та фахової підготовки:

УБС студія «Лідерство та командна робота», Економічний аналіз (рівень А), Цифрова економіка,

Інші дисципліни ОПП “Банківська справа та фінансовий консалтинг”

Економічний аналіз (рівень В – Фінансовий аналіз), Бухгалтерський облік (рівень В-Фінансовий облік у банку)

Інші дисципліни ОПП “Банківська справа та фінансовий консалтинг”

4 курс

Економічний аналіз (рівень С – Аналіз банківської діяльності)

Волохата В.Є.

PDF

PDF

Фінансовий ринок

Орєхова К.В.

PDF

PDF

Інвестування (рівень В – Проектне фінансування)

Кочорба В.Ю.

PDF

PDF

Бізнес фінанси (рівень А – Цінова політика та управління витратами)

Головко О.Г.

PDF

PDF

Бізнес фінанси (рівень В – Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва та фінансовий контролінг)

Головко О.Г.

PDF

PDF

Бізнес фінанси (рівень С Бізнес планування)

Орєхова К.В.

PDF

PDF

Бізнес фінанси (рівень D – Фінанси малого бізнесу )

Орєхова К.В.

PDF

PDF

Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання (рівень В – Банківське право)

Галич Р.В.

PDF

PDF

Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання (рівень С – Безпека банківської діяльності)

Галич Р.В.

PDF

PDF

Статистика (рівень В – Фінансово-банківська статистика)

Погореленко Н.П.

PDF

PDF

Банківська система (рівень С – Банківські операції ІІ)

Вядрова Н.Г.

PDF

PDF

Дисципліни 4 курсу (вибіркові):

Внутрішній аудит у банку

Інші дисципліни ОПП “Банківська справа та фінансовий консалтинг”

Практична підготовка

Начальна практика

Гнип Н.О.

Вядрова Н.Г.

_

PDF

Професійний тренінг (Банківська справа)

Вядрова Н.Г.

PDF

Професійний тренінг (Фінанси)

Азаренкова Г.М.

Орєхова К.В

_

PDF

Професійний бізнес-кейс

Азаренкова Г.М.

Оніщенко І.О.

_

PDF

Виробнича практика

Гнип Н.О.

Головко О.Г.

_

PDF

Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Фінансові технології та банківський менеджмент»

Детальніше

Освітньо-професійна програма ««Фінансові технології та банківський менеджмент»»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Дисципліна

Викладач

Опис дисципліни

НМКД

1 курс

Інноваційні банківські технології (тренінг)

Вядрова Н.Г.

PDF

PDF

Фінансовий менеджмент

Азаренкова Г.М.

Орєхова К.В.

PDF

PDF

Проектне фінансування

Сословський В.Г.

PDF

PDF

Страховий менеджмент

Головко О.Г.

PDF

PDF

Банківський менеджмент

Кочорба В.Ю.

PDF

PDF

Безпека працівників банку та управління змінами.    Модуль 1.   Безпека працівників банку

Галич Р.В.

PDF

PDF

Комплексний бізнес-кейс

Вядрова Н.Г.

PDF

PDF

Фінансова стабільність суб’єктів господарювання

Головко О.Г.

PDF

PDF

Фінансовий менеджмент ІІ АССА

Азаренкова Г.М.

PDF

PDF

Інноваційні технології (Технології наукових досліджень; Тренінговий бізнес курс)

Азаренкова Г.М.

Самородов Б.В.

PDF

PDF

Ринок фінансових послуг

Орєхова К.В.

PDF

PDF

Управління фінансовою стабільністю банку

Погореленко Н.П.

PDF

PDF

Банківське регулювання та нагляд

Бітнер І.В.

Оніщенко І.О

PDF

PDF

Ризик-менеджмент у банку

Кочорба В.Ю.

PDF

PDF

Міжнародні розрахунки і валютні операції

Волохата В.Е.

PDF

PDF

Управління ризиком у банку

Піскунов Р.В.

PDF

PDF

Дисципліни 1 курсу загальної та галузевої  підготовки:

УБС студія «Управління людськими ресурсами»

, Професійна іноземна мова (рівень С), Глобальна економіка, Фінансовий менеджмент

Інші дисципліни ОПП «Фінансові технології та банківський менеджмент»

Маркетинг у банку, Безпека працівників банку та управління змінами. Модуль 2. Управління змінами, Глобальна фінансова та банківська система, Психологія управління та конфліктологія в банках

Інші дисципліни ОПП «Фінансові технології та банківський менеджмент»

2 курс

Переддипломна практика

Викладачі кафедри

 

PDF

Кваліфікаційна магістерська робота

Викладачі кафедри

 

Пропозиції кафедри до переліку міжфакультетських дисциплін

Практична підготовка студентів кафедри та сприяння працевлаштуванню

Детальніше

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувального комплексу «FinTech» та віртуального банку «Інтелбанк» з використанням тренінгових технологій, що до зволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця щодо діяльності в реальних економічних умовах.

Для набуття навичок з управління віртуальними компаніями в освітньому процесі запроваджено проведення он-лайн тренінгів в системі «Virtonomics» та «Simformer»; використання аналітично-статистичної платформи ПК «Deductor Studio Pro», ПК «Statistica»; для рішення задач багатокритеріального вибору – використання програмного забезпечення «MPRIORITY», а також активно використовуються інформаційні платформи: SCOPUS, Web of Science, URAN, законодавчі бази даних Верховної Ради; законодавчі бази даних НБУ; сайти фінансово-кредитних установ; база даних SMIDA; статистична база даних Державної статистичної служби України; зарубіжна база даних World Bank Open Data»

З метою поглиблення професійної підготовки студентів, їх адаптації до первинних посад у банківських установах та набуття компетенцій відповідної до сучасних банківських послуг організовано проходження он-лайн практики у АТ «Приват 24», Укрсиббанк, користування системою «Web-banking» сучасних банківських установ; використання системи автоматизації банківської діяльності «БІ-2»; використання на практичних заняттях апаратних пристроїв таких як ПТКС, РОS-термінал, банкомат, девайси для перевірки справжності банкнот та переліку їх.

Наукова діяльність

Наукові публікації НПП кафедри:

Науково-дослідна діяльність кафедри

Детальніше

Науково-дослідна діяльність кафедри спрямована на підвищення якості підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та забезпечення наукового рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», за варіативними компонентами: «Фінансовий менеджмент», «Управління розвитком банківського бізнесу», «Банківський менеджмент».

 До науково-дослідної роботи щорічно залучається науково-педагогічний колектив та студенти, які працюють над розробкою комплексних науково-пошукових тем та над виконанням ініціативної науково-дослідними теми «Покращення фінансового стану підприємства в кризових ситуаціях» (№0115U005824).

Важливе значення у науково-дослідній роботі кафедри має розвиток та розширення творчих пошуків. Наукова співпраця кафедри з підприємницькими структурами виявляється не тільки у впровадженні наукових результатів у практику діяльності вітчизняної фінансової та банківської систем, а й у щорічному проведенні науково-практичних конференцій, конкурсів, тематичних круглих столів з метою обговорення актуальних проблем розвитку фінансово-кредитної системи України.

Науково-дослідна робота студентів.

Детальніше

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці кафедрою висококваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота студентів.

Для забезпечення подальшого розвитку науково-дослідної роботи студентів на кафедрі працюють клуб «Financial and banking life». У процесі участі у діяльності наукових клубів студенти виконують науково-дослідні роботи, що забезпечує формування творчих здібностей, а потім і певного рівня засвоєння студентами творчих методів діяльності. Студенти виступають з науковими доповідями, рефератами, аналізують певні наукові напрями. Найкращі учасники клубів  беруть участь в олімпіадах та конкурсах за спеціальністю, конкурсах наукових робіт національного та міжнародних рівнів, студентських наукових конференціях. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково-дослідних робітах. У такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть активну участь у:

  • конкурсі «Кращий за професією»;
  • конкурсі «Молоді та здібні»;
  • щорічному інститутському конкурсі студентських наукових робіт з економіки, фінансів та банківської справи;
  • щорічних міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих учених, у тому числі в конференції, яка протягом останніх років проводиться на базі інституту (Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції»).

Абітурієнту

Детальніше

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій є випускаючою, та готує фахівців:

Консультування

Новини та оголошення

Детальніше

2021

24 лютого 2021 р. відбувся в онлайн режимі Бізнес-Форум «Фінансовий бізнес та FinTech: синергія взаємодії», до якого долучилися викладачі кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

21.02.2021 Захист звітів з виробничої практики

Сьогодні  нарешті епідемічна ситуація дозволила провести профорієнтаційний захід. Отримали запрошення від керівника відділення Зерній О. Харківського коледжу текстилю і дизайну

24.01.2021 Участь викладачів кафедри в II International Education Forum «Best Educational Practices: Ukraine, Europe, World»!

2020

22.10.2020 Єдність науки та практики в сфері фінансового сектору

09.10.2020 Заняття викладачів кафедри в стінах Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

08.10.2020 Підвищення кваліфікації викладачами кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

08.10.2020 Кращі лайфхаки, мотивуючі поради фаундерам початківцям від наших випускників …

07.10.2020 Відвідування викладачами кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

17.09.2020 Кращі лайфхаки, мотивуючі поради фаундерам початківцям від наших випускників …

01.09.2020 Привітання від кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій з 1 вересня!

25.06.2020 Участь викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування у 55 Міжнародній науковій конференції на тему: «Економіка та соціальний розвиток».

16.06.2020 Атестація здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»

4 червня 2020 р. відбувся VІI Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» на базі ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

04.06.2020 р. ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» здійснено плідну співпрацю з відділом освіти Люботинської міської ради та проведено професійну орієнтацію в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботин.

25.03.2020 Вітаємо студентів ХННІ ДВНЗ «УБС» з успішною участю в міжнародній програмі «Simformer: NO to Corona»!

Відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств»

Вітаємо магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» Кушнір Аліну, Губенко Олександра та їх наукового керівника доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Головко Олену Григорівну з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Транспортне підприємництво» та нагородженням дипломами І ступеня!

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» вітає магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» Черкашину Аліну та Шопіну Анну з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою».

2019

Вітаємо студентів заочної форми навчання з успішним захистом магістерських робіт

Вітаємо доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Наталію Погореленко з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, який відбувся 16 грудня 2019 р.!

Захист кваліфікаційних магістерських робіт

2018

Шановні майбутні фахівці фінансової сфери та банківської справи!

2017

10 березня 2017 року в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбувся конкурс студентських наукових робіт з галузі «Економіка транспорту та зв’язку».

У лютому відбувся грандіозний захід міжнародного масштабу – Міжнародна студентська бізнес-гра «Корпорація ідей 4». Бізнес-гра проходила на базі Харківського інституту фінансів КНТЕУ під патронатом Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

22 лютого Харківський інститут ДВНЗ “УБС” був радий бачити учнів Загальноосвітньої школи №154 та студентів Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу.

Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» провів для викладачів семінар-тренінг з використання інтерактивної дошки Smart Board

В рамках участі в програмі двостороннього обміну вченими, Носова Ольга Валентинівна пройшла стажування в період з жовтня 2016 року по грудень 2016 року в Європейському університеті Віадріна м. Франкфурт

Кафедра фінансів вітає із успішним захистом дипломних робіт на здобуття освітнього ступеня «Магістр» з « фінансів і кредиту» Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

2016

Зустріч з фахівцями-практиками

Навчальний рік 2016-2017 в Університеті банківської справи відзначився, серед іншого, плідною співпрацею між Харківським та Львівським навчально-науковими інститутами.

30.06.2016 року згідно ініціативи Харківської міської ради в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця проведений Круглий стіл «Розробка Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року: бюджет та інвестиції»

Поздоровляємо Анну Ісаян, старшого викладача кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки нашого інституту, з успішним захистом 29 червня 2016 року кандидатської дисертації на тему «Банківське кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності»

«ПРОФЕСІОНАЛ РОКУ – 2016»

Вітаємо переможців конкурсу «Кращий за професією»

29 квітня 2016 р. відбувся кафедральний конкурс на кращу студентську наукову роботу кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.

Участь в презентації книги

20 квітня 2016року у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» в рамках заходів тижня науки кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки та в рамках договору про співпрацю відбулася тренінг-гра Cash-flow

Итоги Международного онлайн чемпионата Simfomer Business Cup 2016 

Лекція для студентів Азербайджанського державного економічного університету

Створено унікальний інтегрований дистанційний курс “Інноваційні технології (тренінги)”

23-24 лютого 2016 р. відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»

26 січня 2016 року ще один успішно завершений захист дипломних робіт магістрів на базі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар»!

2015

Центром підвищення кваліфікації ДВНЗ «Університет банківської справи» на базі Харківського навчально-наукового інституту 08-12 грудня 2015 року було проведено курси підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів.

4 листопада 2015 року у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» відбувся тренінг-гра Cash-flow

Вперше в історії нашого інституту!

23-24 жовтня 2015 р. професор кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки д.е.н., проф. Носова О.В. виступила з доповіддю «Регіональна інтеграція у глобальній економіці» на міжнародній науковій конференції “СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ” 

23 жовтня 2015 року відбулася зустріч студентів 4 курсу факультету банківської справи з практиками фінансового сектору України – фінансовими консультантами та експертами зі страхування життя у рамках дисципліни «Страхування».

Участь науковців інституту в міжнародній конференції та науковому стажуванні

Контакти

Контакти:

Адреса: 61202, Харків, пр. Перемоги,55, каб. 206, 412,

тел. (057)  336-12-79

E-mail:  kbi_bbft@karazin.ua

Кафедра  у соціальних мережах: