• Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій

Загальна характеристика

Головна мета роботи кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій – забезпечення високої якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу.

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій є випусковою кафедрою, яка на якісному професійному рівні готує спеціалістів для фінансово-кредитної системи України за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за двома освітніми ступенями: бакалавр і магістр .

Кафедра була створена на базі кафедри фінансів та кафедри банківської справи у жовтні 2017 року.

Завдяки інтеграції академічних та інноваційних методів навчання кафедра забезпечує якісну підготовку кадрів фінансово-економічного профілю, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо антикризового управління, запобігання банкрутству, оптимізації витрат, ефективного використання грошових потоків, інвестиційних процесів.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах існуючих сьогодні інформаційних, нормативних і ресурсних обмежень економіки.

Кафедра бере активну участь у реалізації волонтерського руху з реалізації проекту «Фінансова грамотність» за наступними напрямками: проведення циклу занять з елементами ділової гри з фінансової грамотності, проведення для учнів шкіл екскурсій до Музею грошей інституту, установ банків, проведення лекцій та тренінгів для вчителів та учнів шкіл, організації фахових шкіл «Світ кар’єри».

 

Стратегія розвитку кафедри

Детальніше

Програма розвитку кафедри на період 2020-2025 pp.

Розроблено у відповідності до «Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025» та «Програми розвитку навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на 2020-2025 роки»

Кафедра є випусковою для магістрів та бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1. Адміністративна робота та інформатизація

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Участь кафедри у розробці i реалізації найважливіших управлінських рішень у відповідності зі «Стратегією розвитку Каразінського університету на 2019-2025», відповідно до профілю кафедрі.

Проєкт 5.2. «Управлінські

рішення»

2.

Подальше формування колективу та корпоративного середовища на кафедрі згідно з традиціями, етичними й моральними правилами поведінки персоналу та студентів університету.

3.

Проведення регулярного індивідуального та

кафедрального рейтингування викладачів.

Проєкт 5.4. «Сучасні

технології управління персоналом»

4.

Забезпечення підвищення кваліфікації персоналу кафедри за категоріями.

5.

Забезпечення відповідності кваліфікаційним умовам науково- педагогічного персоналу кафедри.

 

 1. Освітня та навчальна робота

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Формування та впровадження освітніх програм із залученням стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів), з урахуванням сучасних потреб ринку праці

Проєкт 5.5.

«Професійне зростання»

2.

Опрацювання напрямків впровадження елементів дуального навчання з залученням роботодавців. Укладання договорів про співпрацю з роботодавцем, спільні проекти, курси.

3.

Розширення можливостей індивідуальних навчальних траєкторій студентів через вибіркові курси i гнучкі сертифіковані програми з актуальних проблем. Складання каталогу вибіркових дисциплін кафедри

Проєкт 2.5.

«Індивідуальні освітні траєкторії»

4.

Використання можливостей неформальної освіти,

проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використання сучасних освітніх технологій на платформах «Coursera», «Prometheus»

5.

Активно використовувати у навчальному процесі

платформу Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання університету, досягти 100% забезпечення дисциплін кафедри дистанційними курсами у «Moodle»

Проєкт 2.8.

«Електронне навчання»

6.

Проводити перегляд та оновлення освітніх бакалаврських та магістерських програм з метою ïx актуалізації та відповідності.

Підготовка до акредитації:

освітній ступінь магістр – 2026 рік

освітній ступінь бакалавр – 2027 рік

Проєкт 2.14.

«Акредитація освітніх програм»

7.

Підготовка навчальних курсів англійською мовою

(за потреби) для студентів бакалаврських та магістерських програм.

Проєкт 3.7.«Іноземні

студенти»

 

 1. Наукова та методична робота

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Розвиток наукової школи кафедри «Управління рухом фінансових потоків економічних агентів»

 

2.

Публікація наукових статей:

•       не менше 5 статей у виданнях, що мають імпакт-фактор та/або реферуються системами SCOPUS a6o WEB of Science;

•       розділ, стаття у монографії — не менше 2 монографій;

•       публікацій у фахових виданнях — не менше 25 публікацій;

•       не менше 5 публікацій англійською мовою.

Проєкт 3.4.

«Університетські видання у міжнародних наукометричних базах даних»

3

Публікацій у наукових фахових виданнях Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Проєкт 5.5. «Професійне зростання»

4.

Захист не менше ніж 1 докторської дисертації

викладачами кафедри

Проєкт 1.6. «Ефективна

аспірантура та докторантура»

5.

Участь у проведенні  періодичних міжнародних наукових конференціях

Програма розвитку навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на 2020-2025 роки

6.

Забезпечення та сприяння участі студентів у

всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах

7.

Збільшення кількості працівників кафедри, що

володіють англійською (іноземної) мовою

8.

Видання навчальних посібників та підручників з

профільних дисциплін кафедри

 1. Міжнародне співробітництво.

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Шляхом проведення інформаційних зустрічей та

тренінгів, проводити інформаційну роботу для студентів i викладачів кафедри щодо подання заяв на проходження

стажування за кордоном у рамках академічної мобільності

Проєкт 3.5. «Міжнародна

академічна мобільність»

2.

Сприяти стажуванню та підвищенню кваліфікації

науково-педагогічних працівників кафедри за кордоном.

3.

Сприяти академічній мобільності працівників та

студентів інституту

4.

Проводити роботу, спрямовану на підписання угод

університету з іноземними навчальними закладами, компаніями та міжнародними організаціями щодо академічної співпраці,  проходження стажувань  та

практик

Проєкт 1.5. «Створення

системи комунікації з

провідними

національними та іноземними корпораціями, що зацікавлені в університетських інноваційних розробках»

 

 1. Робота з випускниками та працевлаштування

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Робота з випускниками кафедри:

–          розширення баз практик для студентів та викладачів на підприємствах випускників;

–  збір, аналіз та розміщення на сайті інституту інформації про кращих випускників кафедри

Проєкт 2.2.

«Випускник Каразінського»

2.

Участь у проведенні «Дня випускника

університету»

3.

Переглянути існуючі  освітньо-

професійні програми із залученням випускників стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів) та з урахуванням потреб ринку праці.

4.

Наповнення бази даних про випускників

кафедри та їх професійної діяльності

 

 1. Виховна, профорієнтаційна робота та громадська діяльність

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Проведення системної профорієнтаційної

роботи з використанням сучасних комунікативних можливостей:

Проєкт 2.1. «Абітурієнт Каразінського»

 

•          інформування абітурієнтів про перспективи навчання на кафедрі

•          заходи щодо популяризації діяльності кафедри

•          участь у заходах «День відкритих дверей університету».

 

2.

Проведення системної роботи щодо створення позитивного іміджу кафедри, інституту та

університету через висвітлення наукових, громадських, спортивних, творчих досягнень працівників та студентів інституту

Проєкт 5.1.6.

«Університетська солідарність»

3.

Співпраця з недержавними громадськими

організаціями українськими, іноземними та міжнародними:

 Академією Економічних Наук України

Харківським Банківським Союзом та іншіми

Проєкт 3.2.

«Університет відкривається світу»

4.

Системний аналіз успіхів та недоліків у роботі

кураторів академічних гpyп

Проєкт 2.4. «Ефективний куратор»

5.

Системна діяльність з виховної i творчої роботи:

–   організація та проведення спортивних заходів, творчих конкурсів, iгop: – «Що? Де? Коли?»; університетських конкурсів «Alma Mater», «Красуня університету», «Містер Університет»;

–   участь студентів у «Студентському театрі»;

–   посвячення студентів-першокурсників у студенти інституту;

–   святкування «Дня вишиванки»;

–   участь у благодійному заході «Каразінський бал»

та інші.

6.

Сприяння фізичному розвитку, творчому та

художньо- естетичному, патріотичному вихованню студентів

  

Завідувачка кафедри

банківського бізнесу та фінансових технологій                                     Галина АЗАРЕНКОВА

Кадровий склад

Освітня робота

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри

Детальніше

Методична робота кафедри спрямована на оновлення змісту та форм організації навчального процесу і створення  відповідних методичних матеріалів, які забезпечують інноваційні підходи до навчання, адекватність підготовки до розв’язання проблем реформування економіки, інформатизацію навчального процесу, творчу співпрацю викладача та студента.

 

Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Банківська справа та фінансовий консалтинг»    (2020 р.);    (2021 р.);   (2022 р.)

НМЗ дисциплін 

Робочі програми навчальних дисциплін кафедри 2022/2023 н.р.

І семестр

ІІ семестр

 

Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Фінансові технології та банківський менеджмент»   (2021 р.);    (2022 р.)

НМЗ дисциплін

Робочі програми навчальних дисциплін кафедри 2022/2023 н.р.

І семестр

ІІ семестр

 

Пропозиції кафедри до переліку міжфакультетських дисциплін

Детальніше

2023-2024 н.р.

 

Business transparency and compliance in multinational enterprises

Підприємницьке право

Бізнес-планування

Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами

 

2022-2023 н.р.

 

Управління бізнес-проектами

Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами

Підприємницьке право

Фінансова безпека

Практична підготовка студентів кафедри та сприяння працевлаштуванню

Детальніше

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувального комплексу «FinTech» та віртуального банку «Інтелбанк» з використанням тренінгових технологій, що до зволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця щодо діяльності в реальних економічних умовах.

Для набуття навичок з управління віртуальними компаніями в освітньому процесі запроваджено проведення он-лайн тренінгів в системі «Virtonomics» та «Simformer»; використання аналітично-статистичної платформи ПК «Deductor Studio Pro», ПК «Statistica»; для рішення задач багатокритеріального вибору – використання програмного забезпечення «MPRIORITY», а також активно використовуються інформаційні платформи: SCOPUS, Web of Science, URAN, законодавчі бази даних Верховної Ради; законодавчі бази даних НБУ; сайти фінансово-кредитних установ; база даних SMIDA; статистична база даних Державної статистичної служби України; зарубіжна база даних World Bank Open Data»

З метою поглиблення професійної підготовки студентів, їх адаптації до первинних посад у банківських установах та набуття компетенцій відповідної до сучасних банківських послуг організовано проходження он-лайн практики у АТ «Приват 24», Укрсиббанк, користування системою «Web-banking» сучасних банківських установ; використання системи автоматизації банківської діяльності «БІ-2»; використання на практичних заняттях апаратних пристроїв таких як ПТКС, РОS-термінал, банкомат, девайси для перевірки справжності банкнот та переліку їх.

Атестація здобувачів вищої освіти

Наукова діяльність

Наукові публікації НПП кафедри:

Науково-дослідна діяльність кафедри

Детальніше

Науково-дослідна діяльність кафедри спрямована на підвищення якості підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та забезпечення наукового рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», за варіативними компонентами: «Фінансовий менеджмент», «Управління розвитком банківського бізнесу», «Банківський менеджмент».

 До науково-дослідної роботи щорічно залучається науково-педагогічний колектив та студенти, які працюють над розробкою комплексних науково-пошукових тем та над виконанням ініціативної науково-дослідними теми «Покращення фінансового стану підприємства в кризових ситуаціях» (№0115U005824).

Важливе значення у науково-дослідній роботі кафедри має розвиток та розширення творчих пошуків. Наукова співпраця кафедри з підприємницькими структурами виявляється не тільки у впровадженні наукових результатів у практику діяльності вітчизняної фінансової та банківської систем, а й у щорічному проведенні науково-практичних конференцій, конкурсів, тематичних круглих столів з метою обговорення актуальних проблем розвитку фінансово-кредитної системи України.

Науково-дослідна робота студентів.

Детальніше

 

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці кафедрою висококваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота студентів.

Для забезпечення подальшого розвитку науково-дослідної роботи студентів на кафедрі працюють клуб «Financial and banking life». У процесі участі у діяльності наукових клубів студенти виконують науково-дослідні роботи, що забезпечує формування творчих здібностей, а потім і певного рівня засвоєння студентами творчих методів діяльності. Студенти виступають з науковими доповідями, рефератами, аналізують певні наукові напрями. Найкращі учасники клубів  беруть участь в олімпіадах та конкурсах за спеціальністю, конкурсах наукових робіт національного та міжнародних рівнів, студентських наукових конференціях. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково-дослідних робітах. У такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть активну участь у:

 • конкурсі «Кращий за професією»;
 • конкурсі «Молоді та здібні»;
 • щорічному інститутському конкурсі студентських наукових робіт з економіки, фінансів та банківської справи;
 • щорічних міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих учених, у тому числі в конференції, яка протягом останніх років проводиться на базі інституту (Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції»).

 

Науковий клуб «Financial&Banking club»

 

 

Звіти кафедри

Звіт кафедри за 2021/2022 н.р.

Звіт кафедри за 2020/2021 н.р.

 

Плани кафедри

План роботи кафедри 2023/2024

План роботи кафедри 2022/2023

План роботи кафедри 2021/2022

 

Абітурієнту

Детальніше

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій є випускаючою, та готує фахівців:

Консультування

Новини та оголошення

Детальніше

2022-2023 навчальний рік

09,03,23

Посилання

Охоплення

1

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2110753789132833/

 

187

2

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2139959116212300/

101

3

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2136942346513977/

153

4

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2148763781998500/

504

5

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2149709591903919/

213

6

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2150464928495052/

144

7

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2156301357911409/

139

8

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2158407334367478/

338

9

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2168636260011252/

82

10

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2169320989942779/

100

11

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2171947243013487/

105

12

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2173075639567314/

128

13

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2175610972647114/

216

14

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2177544799120398/

95

15

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2179651022243109/

81

16

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2185060295035515/

87

17

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2197386150469596/

728

18

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2225335267674684/

107

19

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2246331832241694/

414

20

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2248795518661992/

110

21

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2261949447346599/

81

22

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2261952734012937/

136

23

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2268483466693197/

243

24

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2269904333217777/

132

25

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2269945629880314/

88

26

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2270652673142943/

76

27

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2270826566458887/

88

28

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2271562709718606/

64

29

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2272003473007863/

51

30

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2272221282986082/

92

31

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2272575672950643/

91

32

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2272844096257134/

38

33

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2275358679339009/

77

34

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2275391946002349/

471

35

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2275796412628569/

123

36

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2276368359238041/

144

37

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2276385375903006/

227

38

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2278241099050767/

101

39

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2281370615404482/

128

40

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2281456378729239/

169

41

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2290572931150917/

120

42

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2290777361130474/

355

43

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2293561300852080/

137

44

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2299950480213162/

93

45

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2311418465733030/

29

46

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2311495079058702/

104

47

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2313325038875706/

91

 

26.04.23

26 квітня 2023 року в рамках відкритого заняття з дисципліни «Інвестування» старший викладач Майборода А.В. запросила на пару спеціаліста з фандрейзингу БФ «Добрі вчинки разом» Діану Вакал. Студенти змогли дізнатися про особливості фінансування благодійних проєктів, пошук грантових програм, особливості участі в таких грантових програмах та як саме відбувається звітування після участі у них. Також ми обговорили, які саме варіанти фінансування бувають та які типи використовує фонд для реалізації своїх проєктів.
Дякуємо Діані Вакал та БФ «Добрі вчинки разом» (https://m.facebook.com/profile.php?id=100070471710243), що поділилися з нами своїм досвідом та допомогли студентам зрозуміти, як відбувається фінансування благодійних проєктів в Україні!

 

 

 

 

 

 

 

20.04.23

Шановні викладачі та студенти! 26 квітня запрошуємо вас на відкрите заняття з дисципліни «Інвестування» (викладач: к.е.н., ст. викладач Майборода А.В.) для цікавої зустрічі з фахівцем з фандрейзингу благодійної організації «Добрі вчинки разом»! Поговоримо про особливості пошуку ресурсів для реалізації благодійних проектів, грантові програми та донати на різні напрямки допомоги українцям.

Посилання для підключення:
https://us04web.zoom.us/j/72885319658?pwd=jpcDmwat9aamKokLCN41L7Ze4lsCjl.1

Підключайтесь, буде дуже цікаво та пізнавально!

 

Каразінський Банківський Інститут серед учасників!
Доц. Кафедри Галич Р.В. представив разом з Діаною Скороход дослідження THE PARTICULAR PROBLEMS ON THE PATH OF UKRAINE’S implementation of the experience of other states IN ORDER TO ENSURE ECONOMIC SECURITY AND ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
Annual International Scientific Forum „NETWORKING ON SUSTAINABLE SECURITY IN THE DYNAMIC ENVIRONMENT”, which will take place on April 19-21nd, 2023.
The event will be hosted by Mykolas Romeris University, Academy of Public Security, Kaunas, Lithuania. The Forum will be organized with a possibility of both physical and virtual participation.
Scientific Forum SUSTAINSECURE-2023

 

 

 

 

Інноваційні ініціативи навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Надання освітніх послуг іноземним здобувачам є дієвим стимулом економічного росту країни та фактором інтернаціоналізації вищої школи в умовах зростання конкурентної боротьби держав та ЗВО за талановиту молодь.

Теперішнє покоління здобувачів – Y та Z – надають переваги інтернет-технологіям, спілкуванню у віртуальному просторі, зосереджені на конкретних цілях. Найбільш значущими характеристиками представників цього покоління є «інформаційно-технологічна обізнаність і залежність, багатоначальність сприйняття інформації, гнучкість і адаптивність мислення».

Значно толерантною для організації віртуального навчання іноземних здобувачів є платформа Moodle, на якій розміщено лекційний матеріал, вебінари, а також ситуаційні, тестові завдання, дискусійні питання.

Сьогодні в рамках освітньо-професійної програми «Фінансові технології та банківський менеджмент» іноземні здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти вивчали дисципліну «Банківський менеджмент» та тему: «Система банківського менеджменту».

Лектор Катерина Орєхова, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, к.е.н, доц., на платформі Moodle з використанням програми Zoom відповіла іноземним здобувачам на такі питання:

1. Які фактори зумовлюють необхідність управління банківською діяльністю?

2. У чому полягає сутність і специфіка банківського менеджменту?

3. Які існують основні напрями банківського менеджменту?

4. Що таке магічний трикутник цілей банку?

Іноземні здобувачі відразу розпочали дискусію, активно долучились до обговорення сучасних проблем банківського менеджменту та поділились досвідом Китаю в сфері зміцнення банківської системи.

Далі буде…

 

 

 

 

11.04.23

Сьогодні, 11 квітня 2023 року, в рамках Тижня кар’єри, зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти групи АФ-11-М-І спеціальності 072 ОПП “Фінансові технології та банківський менеджмент ” мали дуже цікаву зустріч. До нас на практичне зайняття з дисципліни “Ризик-менеджмент у банку ” завітала наша випускниця, переможець Всеукраїнських конкурсів, а сьогодні стейкхолдер та успішний банкір, – персональний фінансовий консультант корпоративних клієнтів середнього бізнесу АТ КБ “ПриватБанк “, Неля Коваль. Цікаву дискусію побудували у вигляді інтерв’ю з нашею гостею, яка поділилась зі студентами своїм особистим досвідом роботи в банку, охарактеризувала ключові якості персонального банкіра; поспілкувались з питань стратегічного розвитку банків у воєнний час та, безумовно, приділили значну увагу ризикам, на які наражаються банки сьогодні. Дуже приємно, чути зворотній зв’язок від наших здобувачів, які зацікавлені в своїй майбутній професії та, на яких ми покладаємо величезні надії в подальшій розбудові економіки нашої країни. Дякую, Неля, за цікаву практичну дискусію та бажаємо подальших професійних звершень!

 

 

 

06.04.23

Стратегічні пріоритети розвитку фінансово-кредитної системи в сучасних умовах.

06 квітня 2023 року відбулася XII Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції», яку щорічно проводить ННІ «Каразінський банківський інститут».

У цьому році конференція зібрала десятки молодих вчених та аспірантів, які займаються дослідженням широкого спектру проблем європейської інтеграції.

Із цікавістю і задоволенням здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» та доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Катерина Орєхова прийняли участь у роботі секції «Стратегічні пріоритети фінансово-кредитної системи в сучасних умовах».

Особливістю роботи секції у цьому році було відвідування її здобувачами фахової передвищої освіти та здобувачами повної загальної середньої освіти:

– Прилуцький технічний фаховий коледж (викладач: Олена Легошина);

– КЗ «Золочівський ліцей № 1 «Золочівської селищної ради Харківської області» (викладач: Вікторія Ковтун);

– Харківський ліцей № 141 Харківської міської ради Харківської області (викладач: викладач: Світлана Махамат);

– Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу С. О. Борзенка» (викладач: Юлія Нєстєрова).

Ми дуже раді, що Ви були там з нами. Дякуємо за Вашу активну участь, цікаві та змістовні доповіді, фантастичну атмосферу, що назавжди залишиться у пам’яті.

Далі буде….

 

 

29.03.23

29 березня 2023 р. на семінарське заняття «Управління формуванням фінансових ресурсів малого бізнесу» з дисципліни «Бізнес фінанси (рівень D – Фінанси малого бізнесу)» (викладач: к.е.н., доц., доцентка кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ “КБІ” V.N. Karazin Kharkiv National University Олена Головко) до здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» завітали «зіркові» випускники нашого інституту: Ірина Оніщенко, Lecturer in Hochschule Karlsruhe University of Applied Sciences, к.е.н., старший викладач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ КБІ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Олена Паталах, приватний підприємець, власниця інтернет-магазину книг та подарунків «Букса», Роман Коломієць, директор ТОВ «КОМПАНІЯ АРТ-ПРИНТ», директор і засновник ТОВ «АЛЬЯНС КОРД» та Олексій Ковальов, Team Leader, Cognizant Technology Solutions Poland.Під час заняття були розглянуті питання щодо особливостей управління фінансами малого бізнесу; критерії прийняття фінансових рішень в малому бізнесі; основні фінансові параметри підприємств малого бізнесу на різних етапах його життєвого циклу з використанням досвіду діяльності інтернет-магазину книг та подарунків «Букса», ТОВ «КОМПАНІЯ АРТ-ПРИНТ», ТОВ «АЛЬЯНС КОРД» та Cognizant Technology Solutions. Також Ірина Оніщенко, Олена Паталах, Роман Коломієць та Олексій Ковальов відповіли на питання здобувачів щодо нових трендів розвитку фінансів малого бізнесу, особливостей працевлаштування та інші питання, які цікавили студентів.
За доброю традицією гості побажали здобувачам максимально використовувати власний потенціал, вивчати фінанси та іноземні мови, мирного неба.
Висловлюю вдячність шановним гостям Ірині Оніщенко, Олені Паталах, Роману Коломієць та Олексію Ковальову за участь та збагачення студентів рідної Аlma Mater своїми знаннями та досвідом!

 

 

 

 

 

 

 

07.03.23

7 березня 2023 р. к.е.н. , заступник директора, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Бітнер І.В. провела лекцію з дисципліни «Банківське регулювання та нагляд» за темою: «Банківський нагляд на основі оцінки ризиків» для студентів-магістрів групи АФ-11М-I разом із запрошеним гостем: керівником відділення №143 Північно-Східного макрорегіонального управління АТ КБ «Приватбанк» Олександром Мареничем.

Під час заняття студенти обговорили виклики з якими стикнулися банківські установи України під час військової агресії та визначили пріоритетні напрямки повоєнної підтримки банківської системи України.

Дякуємо шановному Олександру Мареничу за участь в лекції для студентів Каразінського Банківського Інституту !

#CareerWeek #Каразінський

 

03.2023

 

Фінансове посередництво: знайомство з майбутньою професією
В рамках «Тижня кар’єри» доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, к.е.н, доц. Катерина Орєхова, провела відкрите лекційне заняття з дисципліни «Фінансовий ринок» на тему: «Фінансове посередництво: знайомство з майбутньою професією» серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг».
В якості гостей запрошені викладачі та здобувачі освіти Прилуцького технічного фахового коледжу (м. Прилуки) та Сумського будівельного коледжу (м. Суми).
В якості запрошених спікерів завітала випускниця цієї програми, а також випускниця освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Фінансові технології та банківський менеджмент» Катерина Свередюк, яка працює Credit Control Specialist in Credit Control Group in ABinBev/Efes.Під час зустрічі Катерина Орєхова розповіли про конкурентні переваги фінансових посередників на фінансову ринку, кар’єрні можливості випускників та особливості професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу (на прикладі Рустама Лагієва).
Катерина Свередюк надала інформацію про зв’язок з роботодавцями та особливості працевлаштування майбутніх випускників.
Також в якості спікера зустріч відвідала Даріна Горлач, яка закінчила Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Даріна Горлач на сьогодні є здобувачкою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг». Вона відповіла гостям на такі питання:
– Як отримати вищу освіту з дипломом молодшого спеціаліста?
– Як знайти своє місце на фінансовому ринку в сучасних умовах?
Дякуємо за допомогу в організації зустрічі Олені Леонідівні Легошиній, викладачу Прилуцького технічного фахового коледжу, та Олександру Миколайовичу Терещенко, викладачу Сумського будівельного коледжу.Сподіваємось побачити гостей лекційного заняття у стінах ННІ «Каразінський банківський інститут» в якості здобувачів ОПП «Банківська справа та фінансовий консалтинг», а здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – в якості здобувачів ОПП «Фінансові технології та банківський менеджмент»!!!

 

 

 

 

 

 

06.03.23

 

06 березня 2023 р. к.е.н, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Наталія Гнип провела лекційне заняття з навчальної дисципліни «Страхування» за темою «Страхування ризиків та їх оцінка». На заняття до здобувачів вищої освіти – бакалаврів групи АФ-21Б спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» була запрошена страховий брокер Карапетян Маріанна.
Карапетян Маріанна ознайомила здобувачів вищої освіти з поняттям, видами ризику та його основними характеристиками; зазначила необхідність щодо управління ризиком та розкрила сутність його основних етапів; навела структуру та методику розрахунку тарифної ставки. З практичного досвіду навела багато випадків зі страхування, в тому числі під час воєнного стану в країні.
Карапетян Маріанна побажала найкращого здобувачам вищої освіти і чекає наступної зустрічі!

 

 

 

18.03.23

 

Лекційне заняття з дисципліни «”Інвестування (рівень В – Проектне фінансування)”» на тему «Організація проектного фінансування»

18 березня 2023 р. в рамках тижня кар’єри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Karazin career week» к.е.н., доц., доценткою  кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ КБІ ХНУ імені В.Н. Каразіна Оленою Москаленко проведене лекційне заняття з дисципліни «”Інвестування (рівень В – Проектне фінансування)”» на тему «Організація проектного фінансування».

В якості запрошеного лектору до здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» завітала наша випускниця-стейкхолдер Тетяна Хруст, експерт з продажів та обслуговування клієнтів Professional АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», що виступає третім в Європі у сфері проєктного фінансування.

Також на лекції були присутні завідувачка кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, д.е.н., проф. Галина Азаренкова, заступниця директора, голова науково-методичної комісії ННІ «КБІ», доцентка кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, к.е.н.,  доц. Валерія Кочорба, доцентка кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій к.е.н., доц. Надія Вядрова, завідувач кафедри обліку та оподаткування, к.е.н., доц. Роман Піскунов.

Під час лекції були розглянуті питання щодо функцій та ролі банку при організації та проведенні проектного фінансування, відмінностей проектного фінансування від інших видів фінансово-кредитних відносин та перспектив розвитку проектного фінансування в Україні. 

Висловлюємо велику вдячність шановній Тетяні Хруст та з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі!

#КБІ #Кафедра_ББФТ #Каразінський #Karazin_career_week

 

 

 

 

26.11.22

 

Зустріч з Керівником Департаменту розробки систем клієнтських даних та CRM Дирекції по роботі з даними АТ КБ «Приват Банк» Рябцем Олександром

26.11.2022 р. доцентом кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій к.е.н. Вядровою Н.Г. та студентами групи АФ-11М на семінарському занятті з дисципліни «Фіннсово-банківські технологіїї» була проведена змістовна зустріч з Керівником Департаменту розробки систем клієнтських даних та CRM Дирекції по роботі з даними АТ КБ «Приват Банк» Рябцем Олександром Розглядали питання: Customer Relationship Management-як це працює? Що таке інтеграція CRM –system? Тренди розвитку  фінтеху України та Китаю.  Щиро дякуємо Олександру, сподіваємося на майбутні зустрічі!

 

23.11.22

 

Участь здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінансові технології та банківський менеджмент» в Міжнародному бізнес-форумі

 23 листопада 2022 року здобувачі 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінансові технології та банківський менеджмент в рамках вивчення дисципліни «Фінансовий моніторинг» (викладач: ст. викладач, PhD Оніщенко І.О.) взяли участь в 10 Міжнародному бізнес-форумі “Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство” КНЕУ – Фінансовий моніторинг: освіта та практика.

Дякуємо усім організаторам, спікерам за змістовну дискусію та цікаву актуальну інформацію!

 

 

20.11.22

 

Участь в закордонному проекті: “JOUKRAINE”за підтримки фондової програми DAAD “Ukaine digital: Ensuring academic success in times of crisis”

 

З 11 по 20 жовтня 2022 року ст. викладач, PhD Оніщенко І.О. приймала участь в груповому тренінгу, який було проведено Fachhochschule Südwestfalen University of Applied Sciences в місті Meschede (Germany) в рамках проекту “JOUKRAINE”.

Було проведено серію тренінгів, які були присвячені навчанню технологіям Distance-Learning. Під час цього підвищення кваліфікації ст. викладач Оніщенко І.О. разом з головним лектором курсу: професором кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Шкодіною І.В. розробили дистанційний курс Economic Theory з урахуванням професійних рекомендацій від німецьких професорів Fachhochschule Südwestfalen University of Applied Sciences. 16.11.2022 ст. викладач Оніщенко І.О. провела лекцію (англійською мовою) з цього курсу з теми “Competition: Definition and Types”.

За результатами успішного проходження підищення кваліфікації отримано сертифікат (6 кредитів-180 годин).

Дякуємо за безцінний досвід всім організаторам, лекторам та учасникам проекту !

 

18.11.22

Гостьова лекція на тему “Роль цифрового банкінгу в економічному розвитку країни – приклад Індії та України”

 

18 листопада 2022 року на базі ННІ “Каразінський Банківський Інститут” відбулася гостьова лекція на тему “Роль цифрового банкінгу в економічному розвитку країни – приклад Індії та України” для викладачів та студентів кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій та кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій. Запрошеним лектором став Аміт Кумар Гоел, доцент кафедри комерції та управління бізнесом Інтегрального університету, Лакхнау, Індія. Дякуємо лекторові за цікаву інформацію та розгорнуті відповіді на всі питання викладачів та студентів.

 

On November 18, 2022, a guest lecture on the topic “The role of digital banking in the economic development of the country – the example of India and Ukraine” was held on the basis of the ESI “Karazin Banking Institute” for teachers and students of the Department of Banking Business and Financial Technologies and the Department of Management, Business and Professional Communications. The guest speaker was Amit Kumar Goel, Associate Professor, Department of Commerce and Business Management, Integral University, Lucknow, India. We thank the lecturer for the interesting information and detailed answers to all questions of teachers and students.

 

11.11.22

Вітаємо переможців конкурсу «Кращий за професією»
 

11 листопада 2022 року в ННІ «Каразінський банківський інститут» під керівництвом зав. кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, д.е.н., проф. Галини Азаренкової. та доцента кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Катерини Орєхової, к.е.н., доц. відбувся фінальний пітч-дек стартапів в рамках пілотного проекту мережі академічних стартап-інкубаторів YEPYoung Entertainment Professionals «Підприємницький університет».

В фінальному пітч-декі стартапів прийняли участь 3 команди, які прослухали курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами» та навчаються за освітньо-професійною програмою «Банківська справа та фінансовий консалтинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 1. «Lares and Pentanes (виробництво соєвих свічок)» (Рустам Лагієв, керівник, IT-спеціаліст; Світлана Прокопенко, менеджер з продажу, SMM-спеціаліст; Юлія Гладка, майстер-технолог з вироблення та розробки нових свічок; Ярослава Каменєва, бухгалтер);

      2. «ParaOlimp (онлайн платформа для допомоги людям з обмеженими можливостями)» (Анатолій Пішта, бухгалтер; Владислав              Цимбал, директор; Ірина Олійник, адміністратор);

      3. «Проект для дітей України «Colored мрії» (Діана Потапенко, директор; Юля Горбунова, фінансовий менеджер).

Команди презентували свої бізнес-ідеї, продемонстрували креативність, підприємницькі здібності та знання щодо розробки стартапів.

Сподіваємося, що проекти приймуть подальшу участь у конкурсах:

 1. «WINTER STARTUP SESSION – 2022», який проводить Startup Club в межах Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 2. конкурс стартап ідей, який проводитиме YEPYoung Entertainment Professionals «Підприємницький університет» спільно з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Бажаємо командам і надалі натхнення, віри у свої сили, невичерпної енергії, упевненості у подальших випробуваннях!

\

 

Далі буде …

 

07.11.22

Тижневий тренінг «Фінансова безпека в умовах війни»

 

Сьогодні стартував тижневий тренінг із фінансової грамотності для учнів старших класів та їх батьків «Фінансова безпека в умовах війни». Знайомство з особливостями збереження та ефективного розподілу коштів ми почали з лекції «Структура ринку фінансових послуг. Сучасні види фінансових послуг». Разом з ст. викладачем кафедри Майбородою А.В. обговорили, що входить до ринку фінансових послуг та що саме купується та продається на такому ринку. Ознайомилися з відомими видами банківських послуг, такими як депозити, кредити, а також поговорили про сучасні послуги з купівлі криптовалюти та NFT-картинок. Вийшла цікава та пізнавальна зустріч!

Дякуємо всіх учасникам, що знайшли час та приєдналися до нашого тренінгу, а також за активну участь в обговоренні.

Сподіваємось, що слухачі зможуть правильно використати отримані знання!

До зустрічі завтра о 15.00 на наступному тренінгу з фінансової грамотності «Права та обов’язки споживачів фінансових послуг»!

 

 

06.11.22

Викладачі кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ «КБІ» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна після початку повномасштабної війни рф проти України не тільки навчають, а й долучаються до волонтерства.

 

Так, 6 листопада 2022 року к.е.н., доцент, доцент кафедри Головко Олена, як волонтер громадської організації «Kto pomôže Ukrajine», взяла участь  у тренінгу «Кризове втручання у випадку гуманітарної катастрофи». Даний тренінг реалізується в межах проекту SuDHAV3 «Стійкий розвиток через волонтерів гуманітарної допомоги». Організатором заходу виступила ADRA (Адвентистська агенція допомоги та розвитку), яка надаємо гуманітарну допомогу родинам в Україні, в тому числі і в нашому рідному місті Харків, та матеріально допомагаємо вимушеним українським емігрантам.

 

04.11.22

Запрошений спікер на практичному занятті з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент»

 

04 листопада 2022 р. на практичне заняття з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» на тему «Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках» викладач: к.е.н, доцент, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ «Каразінський банківський інститут» імені В. Н. Каразіна Катерина Орєхова) в якості запрошених спікерів до здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінансові технології та банківський менеджмент» завітала випускниця спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ННІ «Каразінський банківський інститут» Анна Шопіна, менеджер зі збуту продукції ТОВ «Компанія Арт-Принт», стейкхолдер.

Протягом практичного заняття розглянуті питання щодо факторів, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Зокрема, як, впливає воєнний стан, інфляція та ризик на зміну вартості грошей у часі ТОВ «Компанія Арт-Принт».

Також Анна Шопіна надала декілька порад здобувачам вищої освіти, які можуть їм стати в нагоді при виборі першої роботи за фахом:

 1. Не робіть ставку на велику заробітну плату.
 2. Мета – набратися досвіду і зібрати професійний багаж знань і умінь.
 3. Аналізуйте свої помилки і запам’ятовуйте правильні рішення.
 4. Не втрачайте хороші можливості для професійного росту. Не забувайте постійно розвиватися і заявляти про себе, як про активну людину.

Висловлюємо слова щирої вдячності Анна Шопіна за всебічну підтримку, готовність ділитися практичними досвідом зі здобувачами вищої освіти, сприяти розвитку компетентностей талановитої молоді.

Далі буде…

 

29.10.22

Продовжується профорієнтаційна робота кафедри ББФТ

Так, протягом тижня учні Харківської приватної Школи «Ранок» під керівництвом доцента кафедри ББтаФТ ХНУ ім. В.Н.Каразіна ННІ ХБІ к.е.н., доцента Головко Олена Григорівни  долучилися до святкування Всесвітнього дня заощаджень, який проводиться Національним банком України та ТАЛАН – центром фінансових знань НБУ.

Учні долучилися до вебінару «Таємниці давніх скарбів – витоки історії заощаджень». Діти дізналися про те, що таке скарб та чому ними багата наша земля. Послухали про містичність та роль скарбів в українській культурі. Подивилися на сенсаційні скарби сучасності. Довідалися про українські традиції заощадливості.

Також активні учні Школи «Ранок» взяли участь у конкурсі відео робіт на тему: «На що я збиратиму гроші після Перемоги?».

 

26.10.22

Запрошення стейкхолдерів та випускниць спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» на лекційне заняття

 

26 жовтня 2022 р. на лекційне заняття «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин» з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва та фінансовий контролінг» (викладач: к.е.н, доцент, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна Головко О.Г.) в якості запрошених лекторів до здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» завітали випускниці спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ННІ КБІ Катерина Калініна (стейкхолдер ОПП кафедри), Катерина Свередюк та Діана Жеваго  – фахівці міжнародної корпорації ABInBev.

Протягом лекції були розглянуті питання щодо сутності, принципів та видів зовнішньоекономічної діяльності; особливостей проведення розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій з використанням досвіду діяльності міжнародної корпорації ABInBev.

За традицією, що склалася в Інституті, гості побажали нашим здобувачам освіти розвивати власні здібності, не боятися труднощів та не забувати, що студентські роки – це найкращий час.

Щиро дякуємо нашим гостям Катерині Калініной, Катерині Свередюк та Діані Жеваго за змістовну лекцію та збагачення студентів рідної Аlma Mater своїми знаннями та досвідом. Пишаємося нашими випускниками, їхніми успіхами, долями, кар’єрними досягненнями! Чекаємо на нові зустрічі!

 

26.10.2022

Особливості навчання за програмою Erasmus+.

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП “Банківська справа та фінансовий консалтинг” в рамках вивчення дисципліни «Вступ до фаху» (викладач: д.е.н., професор, завідувач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ «КБІ» Азаренкова Г.М.) відбулась зустріч зі студентом нашого інституту Рустамом Лагієвим. Рустам Лагієв розповів здобувачам про особливості навчання в Університеті Фоджі (https://www.facebook.com/economiaunifg/ ) за програмою Erasmus+.  

Студенти були неймовірно захоплені та вражені після розмови з Рустамом.

 Дякуємо та запрошуємо ще до зустрічей!

 

10.2022

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб  розробив власний навчальний курс про систему гарантування для тренерів з фінансової грамотності.

 У вересні 2022 року викладачі кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ “Каразінський банківський інститут” Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна пройшли курси для тренерів з фінансової грамотності на тему“Система гарантування вкладів: основи і практика ” та отримали сертифікати.

Дякуємо ініціаторам, учасникам, організаторам, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Олені Гавві за організацію цього заходу!

 

 

2021-2022 навчальний рік

 

Сприяння практичній підготовці та працевлаштуванню студентів та випускників кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій постійно сприяє практичній підготовці та працевлаштуванню студентів та випускників за допомогою проведення численних презентацій, майстер-класів, відкритих лекцій та вебінарів роботодавцями (професійними організаціями). Кафедра постійно інформує про результати своєї роботи на власній сторінці в соціальній мережі Facebook. У 2021-2022 навчальному році кількість публікацій про результати роботи кафедри становила – 81.

Детальна інформація щодо проведених кафедрою заходів розміщена на сторінці в Facebook за наступним посиланням: https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank та QR-візитівкою:

 

Посилання

Охват

1.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2046009155607297/

56

2.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2044109495797263/

61

3.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2043660775842135/

387

4.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2042661462608733/

112

5.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2042175689323977/

73

6.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2039542529587293/

97

7.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2038644046343808/

137

8.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2037965403078339/

86

9.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2037466419794904/

102

10.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2036673003207579/

136

11.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2035914929950053/

153

12.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2035834076624805/

1200

13.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2035830806625132/

465

14.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2033053973569482/

200

15.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2033050230236523/

113

16.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2033049950236551/

136

17.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2025199767688236/

225

18.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2022037638004449/

193

19.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2018275255047354/

800

20.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2017606971780849/

202

21.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2017419711799575/

160

22.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2015476558660557/

151

23.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2010831235791756/

375

24.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2010026495872230/

60

25.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2006880679520145/

248

26.

https://www.facebook.com/100001766594551/videos/5157563581002581/

135

27.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2001730030035210/

91

28.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2001356556739224/

144

29.

https://www.facebook.com/100001766594551/videos/327656372804692/

500

30.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1994757997399080/

131

31.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1994687557406124/

86

32.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1993398340868379/

110

33.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1979109745630572/

268

34.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1954234761451404/

152

35.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1950549801819900/

107

36.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1950421041832776/

148

37.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1948950298646517/

475

38.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1945034562371424/

286

39.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1945032172371663/

299

40.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1941747866033427/

1200

41.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1936017319939815/

216

42.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1925439344330946/

283

43.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1924778771063670/

182

44.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1909028339305380/

203

45.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1906156952925852/

870

46.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1904967336378147/

599

47.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1902860426588838/

1600

48.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1900064670201747/

415

49.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1899641040244110/

306

50.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1895749057299975/

300

51.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1895061587368722/

439

52.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1894450414096506/

162

53.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1894298560778358/

163

54.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1889112057963675/

971

55.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1884328958441985/

320

56.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1883006935240854/

734

57.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1881310335410514/

130

58.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1879829152225299/

526

59.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1870393023168912/

191

60.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1868676116673936/

357

61.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1856168014591413/

173

62.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1855604631314418/

317

63.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1854741318067416/

169

64.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1851536488387899/

219

65.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1850089905199224/

363

66.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1849292115279003/

789

67.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1846343002240581/

122

68.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1845612442313637/

163

69.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1843421689199379/

132

70.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1842024942672387/

145

71.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1841474252727456/

189

72.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1840652576142957/

157

73.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1839907589550789/

681

74.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1838624983012383/

764

75.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1835087880032760/

197

76.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1832596650281883/

140

77.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1829208527287362/

425

78.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1810351389173076/

237

79.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1805115226363359/

226

80.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1804599763081572/

145

81.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1801710113370537/

147

 

2020-2021 навчальний рік

Онлайн-екскурсія Харківського Бізнес-сервіс центру Міжнародної компанії AB InBev Efes Ukraine.

Співпраця між кафедрами ННІ “Каразінський банківський інститут”: банківського бізнесу та фінансових технологій і обліку та оподаткування.

Участь в акції «Монетки дітям» від НБУ та благодійного фонду «Таблеточки»!

Залучення банкіра-практика до проведення заняття з дисципліни: «Вступ до фаху»

Довгоочікуване живе спілкування в рамках впровадженої за сучасними світовими освітніми методиками міжфакультетської дисципліни в Університеті.

«Підприємницький університет»

Вітаємо першокурсників!

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Нові формати , нові проекти!

Проведення занять з дисципліни: «Професійний бізнес-кейс»

Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ «МОЛОДІ ТА ЗДІБНІ»

Підвищення кваліфікації

Вітаємо нашу шановну Бітнер І.В. з заслуженою НАГОРОДОЮ!!! Ура!

Вітаємо доцента кафедри ББФТ ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна Галича Р.В.!

Підвищення кваліфікації викладачами кафедри ББФТ ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Відкрите заняття

ВІТАЄМО!

ПРОДОВЖУЄМО ПОПОВНЮВАТИ СКАРБНИЧКУ ПЕРЕМОГ!

ВІТАЄМО З ЧЕРГОВОЮ ПЕРЕМОГОЮ!

ВІТАЄМО!

ВІТАЄМО !!!

Нові ідеї, натхнення та здобутки 

ВІТАЄМО!

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?» !

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?» !

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?» !

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?» !

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?»

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?»

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?» !

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?» !

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?» !

#GlobalMoneyWeek2021 триває !

Працюємо в щорічній інформаційній компанії Global Money Week! #GMWUkraine2021

І знов об’єднуємо зусилля теорії і практики на теренах “Каразінського банківського інституту”!

Відкрита лекція професора кафедри ББФТ Погореленко Н.П.

Професійна профорієнтація. Цього разу для студентів!

Сприяння практичній підготовці та працевлаштуванню студентів та випускників кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

24 лютого 2021 р. відбувся в онлайн режимі Бізнес-Форум «Фінансовий бізнес та FinTech: синергія взаємодії», до якого долучилися викладачі кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

21.02.2021 Захист звітів з виробничої практики

Сьогодні  нарешті епідемічна ситуація дозволила провести профорієнтаційний захід. Отримали запрошення від керівника відділення Зерній О. Харківського коледжу текстилю і дизайну

24.01.2021 Участь викладачів кафедри в II International Education Forum «Best Educational Practices: Ukraine, Europe, World»!

2020

22.10.2020 Єдність науки та практики в сфері фінансового сектору

09.10.2020 Заняття викладачів кафедри в стінах Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

08.10.2020 Підвищення кваліфікації викладачами кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

08.10.2020 Кращі лайфхаки, мотивуючі поради фаундерам початківцям від наших випускників …

07.10.2020 Відвідування викладачами кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

17.09.2020 Кращі лайфхаки, мотивуючі поради фаундерам початківцям від наших випускників …

01.09.2020 Привітання від кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій з 1 вересня!

25.06.2020 Участь викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування у 55 Міжнародній науковій конференції на тему: «Економіка та соціальний розвиток».

16.06.2020 Атестація здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»

4 червня 2020 р. відбувся VІI Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» на базі ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

04.06.2020 р. ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» здійснено плідну співпрацю з відділом освіти Люботинської міської ради та проведено професійну орієнтацію в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботин.

25.03.2020 Вітаємо студентів ХННІ ДВНЗ «УБС» з успішною участю в міжнародній програмі «Simformer: NO to Corona»!

Відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств»

Вітаємо магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» Кушнір Аліну, Губенко Олександра та їх наукового керівника доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Головко Олену Григорівну з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Транспортне підприємництво» та нагородженням дипломами І ступеня!

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» вітає магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» Черкашину Аліну та Шопіну Анну з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою».

2019

Вітаємо студентів заочної форми навчання з успішним захистом магістерських робіт

Вітаємо доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Наталію Погореленко з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, який відбувся 16 грудня 2019 р.!

Захист кваліфікаційних магістерських робіт

2018

Шановні майбутні фахівці фінансової сфери та банківської справи!

2017

10 березня 2017 року в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбувся конкурс студентських наукових робіт з галузі «Економіка транспорту та зв’язку».

У лютому відбувся грандіозний захід міжнародного масштабу – Міжнародна студентська бізнес-гра «Корпорація ідей 4». Бізнес-гра проходила на базі Харківського інституту фінансів КНТЕУ під патронатом Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

22 лютого Харківський інститут ДВНЗ “УБС” був радий бачити учнів Загальноосвітньої школи №154 та студентів Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу.

Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» провів для викладачів семінар-тренінг з використання інтерактивної дошки Smart Board

В рамках участі в програмі двостороннього обміну вченими, Носова Ольга Валентинівна пройшла стажування в період з жовтня 2016 року по грудень 2016 року в Європейському університеті Віадріна м. Франкфурт

Кафедра фінансів вітає із успішним захистом дипломних робіт на здобуття освітнього ступеня «Магістр» з « фінансів і кредиту» Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

2016

Зустріч з фахівцями-практиками

Навчальний рік 2016-2017 в Університеті банківської справи відзначився, серед іншого, плідною співпрацею між Харківським та Львівським навчально-науковими інститутами.

30.06.2016 року згідно ініціативи Харківської міської ради в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця проведений Круглий стіл «Розробка Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року: бюджет та інвестиції»

Поздоровляємо Анну Ісаян, старшого викладача кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки нашого інституту, з успішним захистом 29 червня 2016 року кандидатської дисертації на тему «Банківське кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності»

«ПРОФЕСІОНАЛ РОКУ – 2016»

Вітаємо переможців конкурсу «Кращий за професією»

29 квітня 2016 р. відбувся кафедральний конкурс на кращу студентську наукову роботу кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.

Участь в презентації книги

20 квітня 2016року у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» в рамках заходів тижня науки кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки та в рамках договору про співпрацю відбулася тренінг-гра Cash-flow

Итоги Международного онлайн чемпионата Simfomer Business Cup 2016 

Лекція для студентів Азербайджанського державного економічного університету

Створено унікальний інтегрований дистанційний курс “Інноваційні технології (тренінги)”

23-24 лютого 2016 р. відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»

26 січня 2016 року ще один успішно завершений захист дипломних робіт магістрів на базі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар»!

2015

Центром підвищення кваліфікації ДВНЗ «Університет банківської справи» на базі Харківського навчально-наукового інституту 08-12 грудня 2015 року було проведено курси підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів.

4 листопада 2015 року у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» відбувся тренінг-гра Cash-flow

Вперше в історії нашого інституту!

23-24 жовтня 2015 р. професор кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки д.е.н., проф. Носова О.В. виступила з доповіддю «Регіональна інтеграція у глобальній економіці» на міжнародній науковій конференції “СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ” 

23 жовтня 2015 року відбулася зустріч студентів 4 курсу факультету банківської справи з практиками фінансового сектору України – фінансовими консультантами та експертами зі страхування життя у рамках дисципліни «Страхування».

Участь науковців інституту в міжнародній конференції та науковому стажуванні

Контакти

Контакти:

Адреса: 61202, Харків, пр. Перемоги,55, каб. 206, 412,

тел. (057)  336-12-79

E-mail:  kbi_bbft@karazin.ua

Кафедра  у соціальних мережах: