• Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій

Загальна характеристика

Головна мета роботи кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій – забезпечення високої якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу.

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій є випусковою кафедрою, яка на якісному професійному рівні готує спеціалістів для фінансово-кредитної системи України за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за двома освітніми ступенями: бакалавр і магістр .

Кафедра була створена на базі кафедри фінансів та кафедри банківської справи у жовтні 2017 року.

Завдяки інтеграції академічних та інноваційних методів навчання кафедра забезпечує якісну підготовку кадрів фінансово-економічного профілю, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо антикризового управління, запобігання банкрутству, оптимізації витрат, ефективного використання грошових потоків, інвестиційних процесів.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах існуючих сьогодні інформаційних, нормативних і ресурсних обмежень економіки.

Кафедра бере активну участь у реалізації волонтерського руху з реалізації проекту «Фінансова грамотність» за наступними напрямками: проведення циклу занять з елементами ділової гри з фінансової грамотності, проведення для учнів шкіл екскурсій до Музею грошей інституту, установ банків, проведення лекцій та тренінгів для вчителів та учнів шкіл, організації фахових шкіл «Світ кар’єри».

 

Стратегія розвитку кафедри

Детальніше

Стратегія розвитку кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій на період 2024-2027 pp.

 

Розроблено у відповідності до Стратегічних цілей і намірів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна до 2030 року та Стратегії розвитку інституту до 2027 року.

Кафедра є випусковою для магістрів та бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

 1. Адміністративна робота та інформатизація

п/п

Захід

Стратегічні цілі і наміри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна до 2030 року

1.

Участь кафедри у розробці i реалізації найважливіших управлінських рішень у відповідності до Стратегічних цілей і намірів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна до 2030 року та Стратегії розвитку інституту до 2027 року за  профілем кафедрі.

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 1:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЯКОСТІ

Індивідуальна ціль 1.3: Запровадити та реалізувати

концепцію розвитку людських ресурсів

2.

Подальше формування колективу та корпоративного середовища на кафедрі згідно з традиціями, етичними й моральними правилами поведінки персоналу та студентів університету.

3.

Проведення регулярного індивідуального та

кафедрального рейтингування викладачів.

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 6:

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

НА ОСНОВІ ДАНИХ

Індивідуальна ціль 6.2: Підвищити рейтингові

показники університету

4.

Забезпечення підвищення кваліфікації персоналу кафедри за категоріями.

5.

Забезпечення відповідності кваліфікаційним умовам науково- педагогічного персоналу кафедри.

 

 1. Освітня та навчальна робота

п/п

Захід

Стратегічні цілі і наміри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна до 2030 року

1.

Формування та впровадження освітніх програм із залученням стейкхолдерів (роботодавців, випускників, здобувачів), з урахуванням сучасних потреб ринку праці

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 4:

АКТУАЛЬНІСТЬ

Індивідуальна ціль 4.3: Розширити співпрацю

з випускниками

 

Індивідуальна ціль 4.2: Розвивати співпрацю

з регіональними партнерами

2.

Впровадження дуального навчання з залученням роботодавців. Укладання договорів про співпрацю з роботодавцем, спільні проекти, курси.

3.

Розширення можливостей індивідуальних навчальних траєкторій студентів через внутрішню академічну мобільність, вибіркові курси i гнучкі сертифіковані програми з актуальних проблем розвитку фінансової науки. Щорічне оновлення каталогу вибіркових дисциплін кафедри

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 5:

ЯКІСНІ ТА АКТУАЛЬНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ,

РОЗРОБКИ

ТА ІННОВАЦІЇ

Індивідуальна ціль 5.3: Підвищити ефективність

та успішність післядипломної та неформальної освіти

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 2:

РІЗНОМАНІТНІСТЬ

ТА ДОСТУПНІСТЬ

Індивідуальна ціль 2.3: Продовжувати розвивати

консультаційні послуги у сфері навчання, кар’єри, особистих

та соціальних послуг

4.

Використання можливостей неформальної освіти,

проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використання сучасних освітніх технологій на платформах «Coursera», «Prometheus» та інш.

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 5:

ЯКІСНІ ТА АКТУАЛЬНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ,

РОЗРОБКИ ТА ІННОВАЦІЇ

Індивідуальна ціль 5.3: Підвищити ефективність

та успішність післядипломної та неформальної освіти

5.

Активне використання у освітньому процесі:

–          платформи Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Університету, досягнення 100% забезпечення дисциплін кафедри дистанційними курсами на платформі «Moodle»

–          цифрових платформ для реалізації фінансових рішень (В2)

–          інструментів протидії порушенням академічної доброчесності( спеціальне ПЗ Unicheck та Strike Plagiarism).

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 6:

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

НА ОСНОВІ ДАНИХ

Індивідуальна ціль 6.1: Розвивати цифровий простір

Університету

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 1:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЯКОСТІ

Індивідуальна ціль 1.2: Розвивати освітню

інфраструктуру та системи віртуального навчання

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 2:

РІЗНОМАНІТНІСТЬ

ТА ДОСТУПНІСТЬ

Індивідуальна ціль 2.1: Продовжувати підтримувати

здобувачів освіти з особливими потребами

6.

Щорічний перегляд та оновлення освітніх бакалаврських та магістерських програм з метою ïx актуалізації та відповідності. Відкриття ОНП PhD програми.

Підготовка та проходження процедури  акредитації:

освітній ступінь магістр – 2026 рік

освітній ступінь бакалавр – 2027 рік

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 1:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЯКОСТІ

Індивідуальна ціль 1.1: Удосконалити систему

управління якістю

7.

Розвиток англомовного середовища для освітніх програм спеціальності.Підготовка навчальних курсів англійською мовою (за потреби) для здобувачів спеціальності

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 3:

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

Індивідуальна ціль 3.2: Розвивати в університеті

мультикультурне та багатомовне освітнє та позаосвітнє середовище

 

 1. Наукова та методична робота

п/п

Захід

Стратегічні цілі і наміри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна до 2030 року

1.

Розвиток наукової школи кафедри «Управління рухом фінансових потоків економічних агентів», створення нових наукових шкіл за фаховим напрямом

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 6:

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

НА ОСНОВІ ДАНИХ

Індивідуальна ціль 6.2: Підвищити рейтингові

показники університету

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 4:

АКТУАЛЬНІСТЬ

Індивідуальна ціль 4.1: Підтримувати актуальність

досліджень та співпраці з практичним досвідом

2.

Публікація наукових статей:

•             не менше 5 статей у виданнях, що мають імпакт-фактор та/або реферуються системами SCOPUS a6o WEB of Science;

•             розділ, стаття у монографії — не менше 2 монографій;

•             публікацій у фахових виданнях — не менше 50 публікацій;

•             не менше 5 публікацій англійською мовою.

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 6:

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

НА ОСНОВІ ДАНИХ

Індивідуальна ціль 6.2: Підвищити рейтингові

показники університету

3

Публікацій у наукових фахових виданнях Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, підтримка розвитку наукового журналу на базі інституту

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 4:

АКТУАЛЬНІСТЬ

Індивідуальна ціль 4.1: Підтримувати актуальність

досліджень та співпраці з практичним досвідом

4.

Захист не менше ніж 1 докторської дисертації

викладачами кафедри

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 4:

АКТУАЛЬНІСТЬ

Індивідуальна ціль 4.1: Підтримувати актуальність

досліджень та співпраці з практичним досвідом

5.

Участь у проведенні  періодичних міжнародних наукових конференціях

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 4:

АКТУАЛЬНІСТЬ

Індивідуальна ціль 4.1: Підтримувати актуальність

досліджень та співпраці з практичним досвідом

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 3:

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

Індивідуальна ціль 3.2: Розвивати в університеті

мультикультурне та багатомовне освітнє та позаосвітнє

середовище

6.

Забезпечення та сприяння участі студентів у

всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах

7.

Збільшення кількості працівників кафедри, що

володіють англійською (іноземної) мовою

8.

Видання навчальних посібників та підручників з

профільних дисциплін кафедри

 

 1. Міжнародне співробітництво.

п/п

Захід

Стратегічні цілі і наміри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна до 2030 року

1.

Проведення інформаційних зустрічей та

тренінгів для студентів i викладачів кафедри щодо подання заяв на проходження стажування за кордоном у рамках міжнародної  академічної мобільності

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 3:

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

Індивідуальна ціль 3.1: Продовжувати розвивати

міжнародну співпрацю

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 5:

ЯКІСНІ ТА АКТУАЛЬНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ,

РОЗРОБКИ

ТА ІННОВАЦІЇ

Індивідуальна ціль 5.2: Створити та забезпечити

діяльність проєктного центру університету

Індивідуальна ціль 5.1: Продовжувати підтримувати

ефективні команди

2.

Сприяти стажуванню та підвищенню кваліфікації

науково-педагогічних працівників кафедри за кордоном.

3.

Сприяти академічній мобільності працівників та

студентів інституту

4.

Проводити роботу, спрямовану на підписання угод

університету з іноземними навчальними закладами, компаніями та міжнародними організаціями щодо академічної співпраці,  проходження стажувань  та

практик, подвійного диплому

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 5:

ЯКІСНІ ТА АКТУАЛЬНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ,

РОЗРОБКИ

ТА ІННОВАЦІЇ

Індивідуальна ціль 5.1: Продовжувати підтримувати

ефективні команди

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 3:

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

Індивідуальна ціль 3.1: Продовжувати розвивати

міжнародну співпрацю

 

 1. Робота з випускниками та працевлаштування

п/п

Захід

Стратегічні цілі і наміри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна до 2030 року

1.

 Робота з випускниками кафедри:

–          розширення баз практик для студентів та викладачів на підприємствах випускників;

–  збір, аналіз та розміщення на сайті інституту інформації про кращих випускників кафедри

Індивідуальна ціль 4.3: Розширити співпрацю

з випускниками

2.

Участь у проведенні «Дня випускника

університету»

3.

Щорічний перегляд існуючих  освітньо-

професійні програми із залученням випускників стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів) та з урахуванням потреб ринку праці.

4.

Наповнення бази даних про випускників

кафедри та їх професійної діяльності

 

 1. Виховна, профорієнтаційна робота та громадська діяльність

п/п

Захід

Стратегічні цілі і наміри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна до 2030 року

1.

Проведення системної профорієнтаційної

роботи з використанням сучасних комунікативних можливостей:

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 2:

РІЗНОМАНІТНІСТЬ

ТА ДОСТУПНІСТЬ

Індивідуальна ціль 2.4: Покращити впізнаваність

університету серед потенційних здобувачів освіти

 

•         інформування абітурієнтів про перспективи навчання на кафедрі

•         заходи щодо популяризації діяльності кафедри

•         участь у заходах «День відкритих дверей Університету».

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 2:

РІЗНОМАНІТНІСТЬ

ТА ДОСТУПНІСТЬ

Індивідуальна ціль 2.2: Продовжувати розвивати

навчання впродовж життя

2.

Проведення системної роботи щодо створення позитивного іміджу кафедри, інституту та

університету через висвітлення наукових, громадських, спортивних, творчих досягнень працівників та студентів інституту

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 2:

РІЗНОМАНІТНІСТЬ

ТА ДОСТУПНІСТЬ

Індивідуальна ціль 2.4: Покращити впізнаваність

університету серед потенційних здобувачів освіти

Індивідуальна ціль 2.2: Продовжувати розвивати

навчання впродовж життя

3.

Співпраця з недержавними громадськими

організаціями українськими, іноземними та міжнародними:

 Академією Економічних Наук України

Харківським Банківським Союзом та іншими.

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 4:

АКТУАЛЬНІСТЬ

Індивідуальна ціль 4.2: Розвивати співпрацю

з регіональними партнерами

4.

Системний аналіз успіхів та недоліків у роботі

кураторів академічних гpyп

ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 2:

РІЗНОМАНІТНІСТЬ

ТА ДОСТУПНІСТЬ

Індивідуальна ціль 2.4: Покращити впізнаваність

університету серед потенційних здобувачів освіти

5.

Системна діяльність з виховної i творчої роботи:

–          організація та проведення спортивних заходів, творчих конкурсів, iгop:

університетських конкурсів «Alma Mater», «Красуня університету», «Містер Університет»;

–   участь студентів у «Студентському театрі»;

–          посвячення студентів-першокурсників у студенти інституту;

–          святкування «Дня вишиванки»;

–          участь у благодійному заході «Каразінський бал»

та інші.

6.

Сприяння фізичному розвитку, творчому та

художньо- естетичному, патріотичному вихованню студентів

 

Завідувачка кафедри

банківського бізнесу та фінансових технологій                                     Галина АЗАРЕНКОВА

 

Програма розвитку кафедри на період 2020-2025 pp.

Розроблено у відповідності до «Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025» та «Програми розвитку навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на 2020-2025 роки»

Кафедра є випусковою для магістрів та бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1. Адміністративна робота та інформатизація

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Участь кафедри у розробці i реалізації найважливіших управлінських рішень у відповідності зі «Стратегією розвитку Каразінського університету на 2019-2025», відповідно до профілю кафедрі.

Проєкт 5.2. «Управлінські

рішення»

2.

Подальше формування колективу та корпоративного середовища на кафедрі згідно з традиціями, етичними й моральними правилами поведінки персоналу та студентів університету.

3.

Проведення регулярного індивідуального та

кафедрального рейтингування викладачів.

Проєкт 5.4. «Сучасні

технології управління персоналом»

4.

Забезпечення підвищення кваліфікації персоналу кафедри за категоріями.

5.

Забезпечення відповідності кваліфікаційним умовам науково- педагогічного персоналу кафедри.

 

 1. Освітня та навчальна робота

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Формування та впровадження освітніх програм із залученням стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів), з урахуванням сучасних потреб ринку праці

Проєкт 5.5.

«Професійне зростання»

2.

Опрацювання напрямків впровадження елементів дуального навчання з залученням роботодавців. Укладання договорів про співпрацю з роботодавцем, спільні проекти, курси.

3.

Розширення можливостей індивідуальних навчальних траєкторій студентів через вибіркові курси i гнучкі сертифіковані програми з актуальних проблем. Складання каталогу вибіркових дисциплін кафедри

Проєкт 2.5.

«Індивідуальні освітні траєкторії»

4.

Використання можливостей неформальної освіти,

проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використання сучасних освітніх технологій на платформах «Coursera», «Prometheus»

5.

Активно використовувати у навчальному процесі

платформу Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання університету, досягти 100% забезпечення дисциплін кафедри дистанційними курсами у «Moodle»

Проєкт 2.8.

«Електронне навчання»

6.

Проводити перегляд та оновлення освітніх бакалаврських та магістерських програм з метою ïx актуалізації та відповідності.

Підготовка до акредитації:

освітній ступінь магістр – 2026 рік

освітній ступінь бакалавр – 2027 рік

Проєкт 2.14.

«Акредитація освітніх програм»

7.

Підготовка навчальних курсів англійською мовою

(за потреби) для студентів бакалаврських та магістерських програм.

Проєкт 3.7.«Іноземні

студенти»

 

 1. Наукова та методична робота

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Розвиток наукової школи кафедри «Управління рухом фінансових потоків економічних агентів»

 

2.

Публікація наукових статей:

•       не менше 5 статей у виданнях, що мають імпакт-фактор та/або реферуються системами SCOPUS a6o WEB of Science;

•       розділ, стаття у монографії — не менше 2 монографій;

•       публікацій у фахових виданнях — не менше 25 публікацій;

•       не менше 5 публікацій англійською мовою.

Проєкт 3.4.

«Університетські видання у міжнародних наукометричних базах даних»

3

Публікацій у наукових фахових виданнях Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Проєкт 5.5. «Професійне зростання»

4.

Захист не менше ніж 1 докторської дисертації

викладачами кафедри

Проєкт 1.6. «Ефективна

аспірантура та докторантура»

5.

Участь у проведенні  періодичних міжнародних наукових конференціях

Програма розвитку навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на 2020-2025 роки

6.

Забезпечення та сприяння участі студентів у

всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах

7.

Збільшення кількості працівників кафедри, що

володіють англійською (іноземної) мовою

8.

Видання навчальних посібників та підручників з

профільних дисциплін кафедри

 1. Міжнародне співробітництво.

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Шляхом проведення інформаційних зустрічей та

тренінгів, проводити інформаційну роботу для студентів i викладачів кафедри щодо подання заяв на проходження

стажування за кордоном у рамках академічної мобільності

Проєкт 3.5. «Міжнародна

академічна мобільність»

2.

Сприяти стажуванню та підвищенню кваліфікації

науково-педагогічних працівників кафедри за кордоном.

3.

Сприяти академічній мобільності працівників та

студентів інституту

4.

Проводити роботу, спрямовану на підписання угод

університету з іноземними навчальними закладами, компаніями та міжнародними організаціями щодо академічної співпраці,  проходження стажувань  та

практик

Проєкт 1.5. «Створення

системи комунікації з

провідними

національними та іноземними корпораціями, що зацікавлені в університетських інноваційних розробках»

 

 1. Робота з випускниками та працевлаштування

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Робота з випускниками кафедри:

–          розширення баз практик для студентів та викладачів на підприємствах випускників;

–  збір, аналіз та розміщення на сайті інституту інформації про кращих випускників кафедри

Проєкт 2.2.

«Випускник Каразінського»

2.

Участь у проведенні «Дня випускника

університету»

3.

Переглянути існуючі  освітньо-

професійні програми із залученням випускників стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів) та з урахуванням потреб ринку праці.

4.

Наповнення бази даних про випускників

кафедри та їх професійної діяльності

 

 1. Виховна, профорієнтаційна робота та громадська діяльність

п/п

Захід

Пункт Стратегії розвитку Каразінського університету

на 2019-2025

1.

Проведення системної профорієнтаційної

роботи з використанням сучасних комунікативних можливостей:

Проєкт 2.1. «Абітурієнт Каразінського»

 

•          інформування абітурієнтів про перспективи навчання на кафедрі

•          заходи щодо популяризації діяльності кафедри

•          участь у заходах «День відкритих дверей університету».

 

2.

Проведення системної роботи щодо створення позитивного іміджу кафедри, інституту та

університету через висвітлення наукових, громадських, спортивних, творчих досягнень працівників та студентів інституту

Проєкт 5.1.6.

«Університетська солідарність»

3.

Співпраця з недержавними громадськими

організаціями українськими, іноземними та міжнародними:

 Академією Економічних Наук України

Харківським Банківським Союзом та іншіми

Проєкт 3.2.

«Університет відкривається світу»

4.

Системний аналіз успіхів та недоліків у роботі

кураторів академічних гpyп

Проєкт 2.4. «Ефективний куратор»

5.

Системна діяльність з виховної i творчої роботи:

–   організація та проведення спортивних заходів, творчих конкурсів, iгop: – «Що? Де? Коли?»; університетських конкурсів «Alma Mater», «Красуня університету», «Містер Університет»;

–   участь студентів у «Студентському театрі»;

–   посвячення студентів-першокурсників у студенти інституту;

–   святкування «Дня вишиванки»;

–   участь у благодійному заході «Каразінський бал»

та інші.

6.

Сприяння фізичному розвитку, творчому та

художньо- естетичному, патріотичному вихованню студентів

  

Завідувачка кафедри

банківського бізнесу та фінансових технологій                                     Галина АЗАРЕНКОВА

Кадровий склад

Освітня робота

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри

Детальніше

Методична робота кафедри спрямована на оновлення змісту та форм організації навчального процесу і створення  відповідних методичних матеріалів, які забезпечують інноваційні підходи до навчання, адекватність підготовки до розв’язання проблем реформування економіки, інформатизацію навчального процесу, творчу співпрацю викладача та студента.

 

Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Банківська справа та фінансовий консалтинг»    (2020 р.);    (2021 р.);   (2022 р.)

НМЗ дисциплін 

Робочі програми навчальних дисциплін кафедри 2022/2023 н.р.

І семестр

ІІ семестр

 

Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Фінансові технології та банківський менеджмент»   (2021 р.);    (2022 р.)

НМЗ дисциплін

Робочі програми навчальних дисциплін кафедри 2022/2023 н.р.

І семестр

ІІ семестр

Пропозиції кафедри до переліку міжфакультетських дисциплін

 

РПНД наступного навчального року

РПНД поточного навчального року

РПНД минулих навчальних років

 

 

Практична підготовка студентів кафедри та сприяння працевлаштуванню

Детальніше

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувального комплексу «FinTech» та віртуального банку «Інтелбанк» з використанням тренінгових технологій, що до зволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця щодо діяльності в реальних економічних умовах.

Для набуття навичок з управління віртуальними компаніями в освітньому процесі запроваджено проведення он-лайн тренінгів в системі «Virtonomics» та «Simformer»; використання аналітично-статистичної платформи ПК «Deductor Studio Pro», ПК «Statistica»; для рішення задач багатокритеріального вибору – використання програмного забезпечення «MPRIORITY», а також активно використовуються інформаційні платформи: SCOPUS, Web of Science, URAN, законодавчі бази даних Верховної Ради; законодавчі бази даних НБУ; сайти фінансово-кредитних установ; база даних SMIDA; статистична база даних Державної статистичної служби України; зарубіжна база даних World Bank Open Data»

З метою поглиблення професійної підготовки студентів, їх адаптації до первинних посад у банківських установах та набуття компетенцій відповідної до сучасних банківських послуг організовано проходження он-лайн практики у АТ «Приват 24», Укрсиббанк, користування системою «Web-banking» сучасних банківських установ; використання системи автоматизації банківської діяльності «БІ-2»; використання на практичних заняттях апаратних пристроїв таких як ПТКС, РОS-термінал, банкомат, девайси для перевірки справжності банкнот та переліку їх.

 

Атестація здобувачів вищої освіти

Детальніше

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4063

Наукова діяльність

Наукові публікації НПП кафедри:

Науково-дослідна діяльність кафедри

Детальніше

Науково-дослідна діяльність кафедри спрямована на підвищення якості підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та забезпечення наукового рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», за варіативними компонентами: «Фінансовий менеджмент», «Управління розвитком банківського бізнесу», «Банківський менеджмент».

 До науково-дослідної роботи щорічно залучається науково-педагогічний колектив та студенти, які працюють над розробкою комплексних науково-пошукових тем та над виконанням ініціативної науково-дослідними теми «Покращення фінансового стану підприємства в кризових ситуаціях» (№0115U005824).

Важливе значення у науково-дослідній роботі кафедри має розвиток та розширення творчих пошуків. Наукова співпраця кафедри з підприємницькими структурами виявляється не тільки у впровадженні наукових результатів у практику діяльності вітчизняної фінансової та банківської систем, а й у щорічному проведенні науково-практичних конференцій, конкурсів, тематичних круглих столів з метою обговорення актуальних проблем розвитку фінансово-кредитної системи України.

Науково-дослідна робота студентів.

Детальніше

 

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці кафедрою висококваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота студентів.

Для забезпечення подальшого розвитку науково-дослідної роботи студентів на кафедрі працюють клуб «Financial and banking life». У процесі участі у діяльності наукових клубів студенти виконують науково-дослідні роботи, що забезпечує формування творчих здібностей, а потім і певного рівня засвоєння студентами творчих методів діяльності. Студенти виступають з науковими доповідями, рефератами, аналізують певні наукові напрями. Найкращі учасники клубів  беруть участь в олімпіадах та конкурсах за спеціальністю, конкурсах наукових робіт національного та міжнародних рівнів, студентських наукових конференціях. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково-дослідних робітах. У такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть активну участь у:

 • конкурсі «Кращий за професією»;
 • конкурсі «Молоді та здібні»;
 • щорічному інститутському конкурсі студентських наукових робіт з економіки, фінансів та банківської справи;
 • щорічних міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих учених, у тому числі в конференції, яка протягом останніх років проводиться на базі інституту (Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції»).

 

Науковий клуб «Financial&Banking club»

 

Звіт про діяльність клубу «Financial&Banking club» за 2023-2024 н.р.

 

Звіти кафедри

Звіт кафедри за 2022/2023 н.р.

Звіт кафедри за 2021/2022 н.р.

Звіт кафедри за 2020/2021 н.р.

 

Плани кафедри

 

План роботи кафедри 2023/2024

План роботи кафедри 2022/2023

План роботи кафедри 2021/2022

 

Абітурієнту

Детальніше

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій є випускаючою, та готує фахівців:

Консультування

Новини та оголошення

Детальніше

2023-2024 навчальний рік

Сприяння практичній підготовці та працевлаштуванню студентів та випускників кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій постійно сприяє практичній підготовці та працевлаштуванню студентів та випускників за допомогою проведення численних презентацій, майстер-класів, відкритих лекцій та вебінарів роботодавцями (професійними організаціями). Кафедра постійно інформує про результати своєї роботи на власній сторінці в соціальній мережі Facebook. У 2023-2024 навчальному році кількість публікацій про результати роботи кафедри становила – 57 дописів.

Детальна інформація щодо проведених кафедрою заходів розміщена на сторінці в Facebook за наступним посиланням: https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank та QR-візитівкою:

 

Посилання

Охоплення

1

https://www.facebook.com/share/p/QYNZWDu4fpcMy2dh/

182

2

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/255471389 4736818/

317

3

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/255332746 4875461/

95

4

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/254985346 8556194/

51

5

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/254985464 8556076/

232

6

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/254907656 5300551/

197

7

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/254885688 5322519/

531

8

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/254733960 5474247/

71

9

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/254189871 9351669/

86

10

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/254057793 9483747/

91

11

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/254056782 2818092/

126

12

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/254001747 2873127/

119

13

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/253069769 0471772/

277

14

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/252734766 4140108/

530

15

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/252570633 0970908/

56

16

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/252536130 1005411/

152

17

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/252278915 7929292/

291

18

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/252134803 4740071/

63

19

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/251816409 8391798/

126

20

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2518161105 058764/

381

21

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/250771479 2770062/

111

22

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/250771068 2770473/

251

23

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/250716823 6158051/

435

24

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/250145051 3396490/

121

25

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/249755258 3786283/

356

26

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/249557091 0651117/

128

27

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/249078570 7796304/

580

28

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/247363653 9511221/

440

29

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/246150323 7391218/

231

30

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/245835044 4373164/

259

31

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/244806639 8734902/

302

32

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/244640355 8901186/

672

33

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/244205951 2668924/

223

34

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/244205777 2669098/

348

35

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2440825112 792364/

210

36

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/244081564 2793311/

149

37

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/243373515 6834693/

643

38

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/243010458 7197750/

153

39

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/242645696 7562512/

347

40

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/242542393 0999149/

204

41

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/242490635 7717573/

72

42

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/242414709 1126833/

340

43

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2424138911 127651/

435

44

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/242131373 1410169/

191

45

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/241783345 1758197/

255

46

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/241221778 2319764/

122

47

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2411596695 715206/

290

48

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/239500826 4040716/

65

49

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/239489105 4052437/

87

50

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/239301801 0906408/

86

51

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/239297806 7577069/

77

52

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/238552619 1655590/

290

53

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/238257749 5283793/

254

54

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/238214670 8660205/

202

55

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/237800763 2407446/

161

56

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/232986251 7221958/

476

57

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/232819028 4055848/

253

 

05.06.2024

08.02.2024 по 31.05.2024 викладачі кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій мали честь взяти участь у проєкті-модулі Жана Моне «Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація» (“Business Models for Sustainability: Challenges and Digital Transformations”).

Цей досвід був неймовірно цінним і надихаючим для нас! Ми дізналися багато нового про сучасні підходи до сталого розвитку та цифрові трансформації, які можуть кардинально змінити наше бачення бізнесу.

Щиро вдячні організаторам Svitlana Strapchuk та Олена Миколенко за таку чудову можливість!

#ErasmusPlus

#ErasmusUA

#JeanMonnet

#ErasmusGeneration

#BeSustainAble

 

 

27.05.2024

Протягом тижня з 20 по 25 травня 2024 року відбувалося засідання екзаменаційної комісії щодо захисту кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів 2-го магістерського рівня (англомовна програма) освітньо-професійної програми «Фінансові технології та банківський менеджмент», спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Каразінський Банківський Інститут.

Екзаменаційна комісія працювала у складі:

Denys Omelianenko, фахівець по роботі з середнім бізнесом відділу розвитку середнього бізнесу  АТ «ПроКредитБанк» (Medium Business Client Advisor, medium clients development department JSC ProCreditBank;

Галина Азаренкова, завідувач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, д.е.н., професор;

Borys Samorodov, проректор, професор кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, д.е.н., професор;

Olena Golovko, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, к.е.н., доцент;

Катерина Орєхова, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, к.е.н., доцент;

Олена Сокурова,  фахівець кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій.

Представлені до захисту кваліфікаційні магістерські роботи були присвячені дослідженню проблемних питань щодо екосистеми інноваційної діяльності банків та напрямів розвитку сучасного банківського сектору;  корпоративної відповідальності банківського бізнесу як основи фінансової стабільності банківського сектору; ризиків банківської діяльності в умовах економічних дисбалансів; забезпечення фінансової безпеки банківської системи; інноваційних аспектів  формування клієнтоорієнтованої стратегії банку  та інші.

Здобувачі підтвердили високий рівень знань та якість одержаних результатів, отримали позитивні відгуки наукових керівників, рецензентів.

Шановні магістри, вітаємо з успішним захистом кваліфікаційних магістерських робіт та завершенням навчання! Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій Каразінський БІ бажає вам подальших успіхів та самореалізації!

 

25.05.2024

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій Каразінський БІ  щиро вітає студентів Каразінський Банківський Інститут  з перемогою в І турі Всеукраїнської студентської олімпіади V.N. Karazin Kharkiv National University! Ваша наполегливість, старанність та відданість своїй справі принесли вам заслужений успіх. Ви продемонстрували високий рівень знань, творчий підхід та неабиякий талант, що робить вас справжніми зірками нашого інституту.

Бажаємо вам подальших звершень, натхнення і нових перемог на шляху до професійних та особистих досягнень.

 

 

20.05.2024

17 травня 2024 року Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій Каразінський БІ провела щорічну зустріч із стейкхолдерами щодо обговорення освітніх програм кафедри «Банківська справа та фінансовий консалтинг» та «Фінансові технології та банківський менеджмент».

До зустрічі долучились провідні фахівці банківської справи:

 • Медведєв М.М., заступник начальника Північно- Східного регіонального департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК» (випускник ННІ «Каразінський банківський інститут»);
 • Жилін С.В., регіональний директор по роботі з МСБ Східного МР АТ «Креді Агріколь Банк»;
 • Титарь А.О., керуючий відділенням АТ «Ощадбанк» Харківська філія;
 • Тризна С.Д., директор Центрального відділення Харківського ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
 • Рябець О.В., керівник Департаменту розробки систем клієнтських даних та CRM, Дирекція по роботі з даними АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
 • Томарович Т., менеджер з фінансового моніторингу, Департаменту комплаєнс АТ «Райффайзен Банк» (випускниця ННІ «Каразінський банківський інститут»);
 • Коваль Н., персональний фінансовий консультант корпоративних клієнтів середнього бізнесу (випускниця ННІ «Каразінський банківський інститут»);

Зерній О.В., заст. директора Харківського коледжу текстилю та дизайну (досвід роботи в банківських установах понад 10 років).

Під час зустрічі обговорили важливі аспекти удосконалення освітніх програм «Банківська справа та фінансовий консалтинг» та «Фінансові технології та банківський менеджмент»; отримали цінні пропозиції та рекомендації щодо покращення освітніх програм.

Щиро вдячні всім, хто взяв участь у заході та корисні поради. Ваші ідеї допоможуть нам удосконалювати освітні програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» та «Фінансові технології та банківський менеджмент», які відповідають сучасним вимогам і потребам ринку.

Разом ми створюємо майбутнє освіти!

 

 

19.05.2024

Друзі, ми раді повідомити, що наш конкурс проєктів успішно завершено!

17 травня 2024 року кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій КБІ провела щорічний загальноуніверситетський студентський конкурс «BankLab: Інновації в банкінгу».

Основне завдання конкурсу – продемонструвати інноваційність ідеї щодо створення/удосконалення банківського продукту, здатного підвищити рівень задоволеності потреб споживача.

Було безліч дивовижних проєктів і хочемо подякувати кожному з вас за участь. Кожен проєкт був унікальним і заслуговував на увагу.

Журі. До складу журі було запрошено провідних фахівців банківської справи, науковців та викладачів:

 • Самородов Б.В., проректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, д.е.н., професор, академік АЕН України;
 • Чхеайло А.А., директор ННІ «Каразінський банківський інститут», к.ф.н., доцент;
 • Кочорба В.Ю., заст. директора ННІ «Каразінський банківський інститут», к.е.н., доцент;
 • Азаренкова Г.М., зав. кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ «Каразінський банківський інститут», д.е.н., професор;
 • Баранова В.В., професор кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ «Каразінський банківський інститут», д.е.н.;
 • Вядрова Н.Г., доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ «Каразінський банківський інститут», к.е.н., доцент;
 • Медведєв М.М., заступник начальника Північно- Східного регіонального департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК» (випускник ННІ «Каразінський банківський інститут»);
 • Жилін С.В., регіональний директор по роботі з МСБ Східного МР АТ «Креді Агріколь Банк»;
 • Титарь А.О., керуючий відділенням АТ «Ощадбанк» Харківська філія;
 • Тризна С.Д., директор Центрального відділення Харківського ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (випускник університету);
 • Рябець О.В., керівник Департаменту розробки систем клієнтських даних та CRM, Дирекція по роботі з даними АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
 • Томарович Т., менеджер з фінансового моніторингу, Департаменту комплаєнс АТ «Райффайзен Банк» (випускниця ННІ «Каразінський банківський інститут»);
 • Коваль Н., персональний фінансовий консультант корпоративних клієнтів середнього бізнесу (випускниця ННІ «Каразінський банківський інститут»);
 • Зерній О.В., заст. директора Харківського коледжу текстилю та дизайну (досвід роботи в банківських установах понад 10 років).

Вітаємо команди з чудовим пітчингом та вітаємо переможців в наступних номінаціях:

 • Номінація «Банківські віртуози». Команда ФІНПАРА представляла Одеський національний економічний університет з проєктом Фінансовий наставник. Це окремий канал звʼязку з клієнтом (мобільний застосунок), що дає рекомендації з фінансової грамотності – можливих заощаджень та правильного використання продуктів банку – аналізуючи поточні надходження та витрати (склад команди: Великоцький В.А., Гаврилюк Ю.В. Консультант – зав. кафедри банківської справи Жердецька Л.В., д.е.н, професор).
 • Номінація «Найкращий банківський продукт». Команда Bankers представляла ННІ «Каразінський банківський інститут» з проєктом Авто для роти. Це послуга з лізингу авто з-за кордону на потреби роти\батальйону (склад команди: Бабенко Т.С., Бондарь Ю.І., Пелих О.С., Мелікова Н.А. Консультант – Вядрова Н.Г., доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ «Каразінський банківський інститут», к.е.н., доцент).
 • Номінація «Креативна ідея». Команда Finangels представляла економічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з проєктом БЕЙБІ БАНК. Це окремий канал звʼязку з клієнтом (мобільний застосунок), спрямований на підвищення фінансової освіти дітей, створюючи унікальне середовище, де навчання про гроші перетворюється на захоплюючу гру (склад команди: Линник К.О., Гаценко М.С., Журенко О.О., Воловод А.М. Консультант – Дорошенко Н.О., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування).

Що далі? Ми вже плануємо наступний конкурс і сподіваємося на вашу участь! Слідкуйте за нашими новинами, щоб не пропустити важливі анонси.

Дякуємо всім за активну участь!

Всі учасники отримали сертифікати та дипломи!

 

19.05.2024

Шановні студенти!

Викладач нашої Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій Каразінський БІ Аліна Майборода  запрошує всіх зацікавлених на відкриту лекцію на тему «Масштабування бізнесу під час війни: реальність чи лише мрія?».

На лекції ми поговоримо з Анною Міщенко, СЕО та співзасновницею компанії «VipPool», про особливості ведення бізнесу в умовах війни.

Не пропустіть унікальну можливість дізнатися про виклики та стратегії масштабування бізнесу в кризових умовах від провідного експерта!

Чекаємо вас завтра 20 травня 2024 року  о 10.10 на нашій zoom-зустрічі за посиланням

https://us05web.zoom.us/j/72885319658…

 

 

17.05.2024

We would like to express our sincere gratitude to Baltijas Starptautiskā Akadēmija for actively supporting our initiatives and participating in the IV International Scientific and Practical Conference “Current State, Problems and Prospects for the Development of Business, Financial-Credit and Accounting Systems.”

Your contribution to the development of science and education is invaluable, and your participation significantly enhanced the level and importance of our conference. Together, we create a platform for the exchange of knowledge and experience, fostering innovation and progress in the field of economics.

We sincerely thank you for your cooperation and support! Special thanks to Professor of the Baltic International Academy, expert of the Latvian Academy of Sciences, Юрис Балтгайлис , for the relevant and interesting presentation “PROBLEMS OF TRANSITION FROM FIAT MONEY TO CBDC (CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY)”!

We look forward to further joint projects and successes.

 

 

10.05.2024

Завдяки підтримці  British Academy  к.е.н.,доцент Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій Каразінський БІ Надежда Вядрова  прийняла  участь у чудову дводенному семінарі Career Development Within and Beyond Academia, ( 5-6 березня) в Британській Академії , м. Лондон з науковцями Британії та України, де були розглянуті питання:

-напрями реалізації потенціалу науковців,

– як розвинути свою онлайн-ідентифікацію та підвищити впевненість у собі,

– формування свого онлайн-дослідження та професійного профілю,

-розуміння

поточного середовища

вищої освіти у Великій Британії, а

також переваги  та недоліки,

повʼязані з дослідницькою карʼєрою в академічних колах та за їх межами,

– як покращити

професійні відносини та значущі мережі для підтримки  досліджень і карʼєрного росту та інші.

   Також, 8 травня Вядрова Надія прийняла участь у міжнародній   конференції Council for At-Risk Academics, Scotland and the North of England Conference, яка відбулась в University of Dandee, спікерами, якої були: Professor Kim Dale -Заступник директора з міжнародних зв’язків і голова Ради з гуманітарного нагляду, Університет Данді ;

Alan Mackay- Заступник заступника директора з міжнародних справ, директор Единбурзького глобального університету, Університет Едінбурга;

Stephen Wordsworth – Виконавчий директор  , CARA;

Graham Nicholson- Директор

Студентськоі служби Університет Данді.

Дякуємо за отриману можливість бути учасником таких унікальних  міжнародних заходів. Крокуємо вперед…

 

 

08.05.204

 Активно працюємо та представляємо наш Каразінський Банківський Інститутперед початком вступної кампанії 2024

 Хочемо висловити щиру подяку Надвірнянському ліцею “Престиж” за можливість представити наш інститут та розповісти про переваги навчання у нас! Було дуже приємно, що така кількість учнів доєдналася до зустрічі з викладачем Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій Каразінський БІ к.е.н. Аліна Майборода

Щиро віримо, що наступний навчальний рік буде ще практичніший та активніший для нас.

Не зволікайте! Приєднуйтесь до сім’ї КБІ та розкрийте свій потенціал разом з нами!

 

08.05.2024

Наш Каразінський Банківський Інститут завжди є активним учасником різних просвітницьких заходів і цього року ми отримали сертифікат про підтвердження значущості нашої роботи протягом Global Money Week 2024! Дякуємо всім викладачам нашого інституту, в тому числі представникам Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій Каразінський БІ Аліна Майборода, Olena Golovko, Роману Галичу за внесок у фінансову освіту та розвиток фінансової грамотності для стабільного майбутнього нашої країни. Наша сумісна робота допомагає підростаючому поколінню зрозуміти важливість фінансів та їх ефективного використання!

 

24.04.2024

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій Каразінський БІ V.N. Karazin Kharkiv National University  вітає здобувача ОПП «Банківська справа та фінансовий консалтинг» Віолетту Головко з успішним вивченням онлайн курсів «Marketing, Entrepreneurship and Business Communications» та отриманням Сертифікату, який засвідчує участь у німецько-українському проекті «JOUKRAINE – Joint Online Learning with Kharkiv Universities Ukraine 2023», який є частиною міжнародної програми «Ukraine digital: ensuring academic success in time of сrisis» за підтримки міжнародного гранта DAAD.

Щиро вдячні організаторам проєкту за надану можливість вивчити нові дисципліни англійською мовою та отримати фінансову підтримку. Проєкт реалізовано за підтримки Південновестфальського університету прикладних наук https://www.fh-swf.de/…/article_detail_preview_3919.php… координаторів проф. Евальда Міттельштадта https://www.fh-swf.de/…/professo…/mittelstaedt/index.php та доц. Миколенко Олени https://international-relations-tourism.karazin.ua/Mykole…

Бажаємо Віолетті подальших навчальних та наукових досягнень, мирного неба та успішного складання сесії!

І очікуємо на нових учасників програми в наступному році

 

19.04.2024

Вітаємо авторський колектив: к.е.н., доц., доцентів Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій Каразінський БІ  Каразінський Банківський Інститут  V.N. Karazin Kharkiv National University Olena Golovko та Катерина Орєхова  з отриманням Свідоцтв про реєстрацію авторського права на твори:

«Implementation feasibility of enterprise financial controling»;

«Сhoosing an organizational and economic mechanism to ensure the financial security of gas distribution companies».

Бажаємо колегам подальших наукових звершень!

 

Фінансове посередництво: знайомство з майбутньою професією

11.04.2024 року в рамках «Тижня кар’єри» доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, к.е.н, доц. Катерина Орєхова, провела відкрите практичне заняття з дисципліни «Фінансовий ринок» на тему: «Фінансове посередництво: знайомство з майбутньою професією» серед здобувачів групи АФ-41Б першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг».

Під час зустрічі Катерина Орєхова розповіла про конкурентні переваги фінансових посередників на національному ринку, кар’єрні можливості здобувачів та особливості професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу.

Здобувачка групи АФ-41-Б Валерія Кузьміна поділилась враженнями від навчання по програмі обміну Еразмус+ у Варшавському університеті на факультеті менеджменту. Це дало можливість познайомитися зі здобувачами із різних куточків світу, значно вдосконалити рівень англійської мови, оскільки навчання відбувалося англійською мовою, та сформувати softskills навички на міжнародному ринку.

В якості запрошеного спікера завітала Олександра Яременко, яка працює фінансовим менеджером у міжнародній компанії Lopan Group.

У 2004 році ТОВ фірма «ЛОПАНЬ – ЛТД» отримала перший платіж за першу продану програму. Це була програма для підготовки та подання звітності до контролюючих органів в електронному вигляді. Сьогодні вона відома, як комп’ютерна програма «M.E.Doc», яку використовують 90% фінансових менеджерів, фінансових аналітиків та бухгалтерів України.

Олександра Яременко надала інформацію про особливості працевлаштування здобувачів та управління фінансовими ресурсами і капіталом у сучасних умовах, здійснення бухгалтерських послуг та автоматизацію бізнес-процесів, проведення семінарів, вебінарів, навчальних заходів.

Сподіваємося, що вже незабаром сучасні здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Банківська справа та фінансовий консалтинг» будуть здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Фінансові технології та банківський менеджмент»!

 

 

10.04.2024

 У нас захопливі новини! Не дивлячись на те, що в Харкові наразі спостерігаються перебої із постачанням світла наші викладачі продовжують плідно працювати в рамках тижня #GlobalMoneyWeek2024. Адже українська та світова спільнота розвиваються, тож підростаюче покоління має дізнаватися про основи фінансової грамотності з раннього віку!

І 9 квітня 2024 року ст.викладач, к.е.н. Аліна Майборода провела для учнів 2 класу Харківського академічного ліцею №45 лекцію на тему “Готівкові та безготівкові гроші”. Малюки не лише зустрілися зі світом грошей, а й зрозуміли їх важливість та різницю між різними видами платежів.

 Наша мета – навчити дітей розуміти, як ефективно управляти фінансами, навіть у такому молодому віці. Підтримуємо наших маленьких героїв у їхній фінансовій подорожі!

 Приєднуйтесь до нас у цьому захоплюючому шляху розвитку та розуміння фінансових аспектів життя! #ФінансоваГрамотність #Освіта #Майбутнє

Приєднуйтесь до нас у цьому захоплюючому шляху розвитку та розуміння фінансових аспектів життя! #ФінансоваГрамотність #Освіта #Майбутнє

 

6.04.2024

Наші викладачі, натхненні бажанням давати своїм студентам лише найновішу інформацію та найкращі знання, не зупиняються на досягнутому та продовжують підвищувати свою кваліфікацію та рівень своїх знань!

Вітаємо викладачів нашої кафедри доцента, к.е.н. Катерина Орєхова  та ст.викладача, к.е.н. Аліна Майборода  з успішним проходженням курсу «Фінансова грамотність для освітян» (30 годин).

Фінансова грамотність для освітян – курс із підвищення кваліфікації для педагогів за напрямом «Фінансова грамотність», розроблений Національним банком України із залученням провідних експертів фінансового ринку України. Курс створено за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у партнерстві з Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) та Фондом ефективного врядування Великої Британії (GGF).

У Законі України «Про освіту» компетентність «підприємливість та фінансова грамотність» визначена як одна з 11 ключових компетентностей.

Починаючи з 2025 року Міністерство освіти і науки України планує впроваджувати обов’язкове вивчення предмета «Підприємництво та фінансова грамотність» серед учнів 8 та 9 класів.

Україна потребує підвищення рівня фінансової грамотності населення, що допомагає стати фінансово стійким до економічних потрясінь та забезпечити необхідний рівень добробуту на рівні родини та країни в цілому!!!

Далі буде!

6.04.2024

05 квітня 2024 року відбулася XIІI Міжнародна науково-практична конференція до 80-річчя від дня заснування банківського інституту «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції», яку щорічно проводить Каразінський Банківський Інститут .

Із цікавістю і задоволенням здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої ОПП «Банківська справа та фінансовий консалтинг» та другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Фінансові технології та банківський менеджмент» прийняли участь у засіданні секції «Стратегічні пріоритети фінансово-кредитної системи в сучасних умовах», модератором якої була доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Катерина Орєхова .

Дякуємо доповідачам секції Нураї Меліковій, Рустаму Лагієву, Світлані Прокопенко, Тетяні Бабенко, Тетяні Сектим, Валерії Кузьміній, Ірині Водолазській, Сергію Корольову та всім учасникам за важливі та актуальні питання, які були висвітлені на засіданні секції і присвячені окресленню перспектив та вирішенню проблем відновлення та подальшого розвитку фінансово-кредитної системи України!

За результатами засідання секції напрацьовано План заходів щодо підготовки здобувачів вищої освіти до загальноуніверситетського конкурсу молодих підприємців «Summer Startup Session 2024», який щорічно проводить Startup Club в межах V. N. Karazin Kharkiv National University .

До нових зустрічей!

 

21.03.2024

Global Money Week продовжує свій похід навколо планети, пропагуючи основи фінансової грамотності серед все більшої кількості людей.

Сьогодні наші студенти Каразінський Банківський Інститут долучилися до цього руху, взявши участь у лекції на тему “Поради з кібербезпеки та схеми шахрайства у воєнний час”.

Під час заходу вони отримали багато корисної та важливої інформації, яка допоможе їм захистити свої фінансові активи в онлайн-середовищі та уникнути можливих шахрайських схем.

Цей захід став ще одним кроком у підвищенні рівня фінансової грамотності серед молоді та сприяє їхньому успішному майбутньому.

Щиро дякуємо організаторам, що кожен рік вони знаходять інноваційні способи просування фінансової грамотності серед молоді. Їх зусилля сприяють формуванню майбутнього покоління, яке буде більш усвідомленим та впевненим у фінансових справах.

#GMWUkraine2024 #GMW2024

 

21.03.2024

Сьогодні в рамках #GlobalMoneyWeek2024 викладач Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій Каразінський БІ Аліна Майборода  провела цікаву лекцію для учнів 10 класу  Харківського ліцею №31 на тему “Історія шахрайства з грошима: від фальшивомонетництва до кібершахрайства”.

Діти дізналися, як в давнину підробляли гроші, використовуючи різноманітні методи, такі як обрізання металевих монет або додавання інших металів до них.

Вони також ознайомилися з різними сучасними методами шахрайства, пов’язаними з платіжними картками, такими як фішінг, скімінг та кардінг.

Лекція була не лише пізнавальною, але й корисною, оскільки діти отримали уявлення про ризики, пов’язані з фінансовими операціями в сучасному світі.

#GMWUkraine2024 #GMW2024

 

20.03.2024

20 березня заст. директора КБІ, к.е.н., доцент Валерия Кочорба  та д.е.н., професор Валерия Баранова  провели зустріч із учнями КЗ «Харківський ліцей 43 Харківської міської ради».

Під час зустрічі відбулась жвава дискусія за питаннями навчання в Каразінський Банківський Інститут; переваг та можливостей працевлаштування; можливостей участі у міжнародній мобільності та дуальній освіті під час навчання; культурного та наукового життя в Університеті.

Більш детально розглянули освітню програму бакалаврського рівня «Банківська справа та фінансовий консалтинг», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Присутніми були учні 10-х класів, яких привітали з майбутніми канікулами та запросили до участі в турнірі з фінансової грамотності.

 

11.03.2024

Щиро вітаємо переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з банківської справи у 2023/2024 навчальному році!

Диплом І ступеня – студентка 4 курсу Каразінський Банківський Інститут Бабенко Тетяна

Диплом ІІ ступеня – студентка 2 курсу Економічного факультету Гаценко Марія

Диплом ІІ ступеня – студентка 3 курсу Економічного факультету Христоєва Анна

Диплом ІІІ ступеня – студентка 4 курсу Каразінський Банківський Інститут Бондарь Юлія

Диплом ІІІ ступеня – студентка 2 курсу Економічного факультету Журенко Олександра

Диплом ІІІ ступеня – студентка 1 курсу магістратури Каразінський Банківський Інститут Лебединська Євгенія

Диплом ІІІ ступеня – студентка 3 курсу Економічного факультету Волинець Марія

Ваші знання та талант вражають – це заслужена нагорода за високий рівень професійності.

Бажаємо подальших успіхів у науковій та професійній кар’єрі!

 

2.03.2024

Шановні студенти, викладачі Каразінський Банківський Інститут та V.N. Karazin Kharkiv National University !

Вітаємо вас з початком Всеукраїнської студентської олімпіади з банківської справи! Бажаємо кожному учаснику виявити свої найкращі здібності та отримати незабутні враження від змагань.

Віримо в ваш успіх та висловлюємо подяку викладачам Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій Каразінський БІ та Кафедри фінансів, банківської справи та страхування Економічного факультету за підготовку до цієї захоплюючої події. Нехай кожен момент стане новим кроком до знань та досягнень!

 

23.02.2024

Вітаємо з високим досягненням нашу колегу Надежда Вядрова – з отриманням вченого звання доцента Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій Каразінський БІ ! Це свідчення вашого виняткового професійного росту та вагомого внеску в галузь освіти та науки.

Бажаємо ще більше наукових досягнень, натхнення та успіхів у вашій педагогічній діяльності.

Пишаємося вашими досягненнями!

 

11.01.2024

Протягом тижня к.е.н., доцентом кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Каразінський Банківський Інститут V.N. Karazin Kharkiv National University Olena Golovko  були проведені профорієнтаційні зустрічі з учнями 10 та11 класів Української школи в евакуації. В ході яких майбутні абітурієнти отримали інформацію про освітню програму першого (бакалаврського) рівня «Банківська справа та фінансовий консалтинг», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»; організацію освітнього процесу та сучасні методи навчання в Університеті та Інституті; можливості участі у дуальній освіті та зв’язок з роботодавцями; програми міжнародної мобільності для студентів та особливості працевлаштування випускників. Наприкінці зустрічі зупинилися на питаннях, які хвилюють всіх випускників: особливості проведення НМТ, реєстрація кабінетів та інші питання.

 

2022-2023 навчальний рік

09,03,23

Посилання

Охоплення

1

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2110753789132833/

 

187

2

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2139959116212300/

101

3

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2136942346513977/

153

4

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2148763781998500/

504

5

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2149709591903919/

213

6

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2150464928495052/

144

7

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2156301357911409/

139

8

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2158407334367478/

338

9

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2168636260011252/

82

10

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2169320989942779/

100

11

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2171947243013487/

105

12

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2173075639567314/

128

13

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2175610972647114/

216

14

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2177544799120398/

95

15

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2179651022243109/

81

16

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2185060295035515/

87

17

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2197386150469596/

728

18

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2225335267674684/

107

19

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2246331832241694/

414

20

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2248795518661992/

110

21

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2261949447346599/

81

22

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2261952734012937/

136

23

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2268483466693197/

243

24

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2269904333217777/

132

25

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2269945629880314/

88

26

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2270652673142943/

76

27

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2270826566458887/

88

28

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2271562709718606/

64

29

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2272003473007863/

51

30

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2272221282986082/

92

31

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2272575672950643/

91

32

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2272844096257134/

38

33

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2275358679339009/

77

34

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2275391946002349/

471

35

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2275796412628569/

123

36

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2276368359238041/

144

37

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2276385375903006/

227

38

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2278241099050767/

101

39

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2281370615404482/

128

40

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2281456378729239/

169

41

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2290572931150917/

120

42

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2290777361130474/

355

43

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2293561300852080/

137

44

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2299950480213162/

93

45

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2311418465733030/

29

46

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2311495079058702/

104

47

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2313325038875706/

91

 

26.04.23

26 квітня 2023 року в рамках відкритого заняття з дисципліни «Інвестування» старший викладач Майборода А.В. запросила на пару спеціаліста з фандрейзингу БФ «Добрі вчинки разом» Діану Вакал. Студенти змогли дізнатися про особливості фінансування благодійних проєктів, пошук грантових програм, особливості участі в таких грантових програмах та як саме відбувається звітування після участі у них. Також ми обговорили, які саме варіанти фінансування бувають та які типи використовує фонд для реалізації своїх проєктів.
Дякуємо Діані Вакал та БФ «Добрі вчинки разом» (https://m.facebook.com/profile.php?id=100070471710243), що поділилися з нами своїм досвідом та допомогли студентам зрозуміти, як відбувається фінансування благодійних проєктів в Україні!

 

20.04.23

Шановні викладачі та студенти! 26 квітня запрошуємо вас на відкрите заняття з дисципліни «Інвестування» (викладач: к.е.н., ст. викладач Майборода А.В.) для цікавої зустрічі з фахівцем з фандрейзингу благодійної організації «Добрі вчинки разом»! Поговоримо про особливості пошуку ресурсів для реалізації благодійних проектів, грантові програми та донати на різні напрямки допомоги українцям.

Посилання для підключення:
https://us04web.zoom.us/j/72885319658?pwd=jpcDmwat9aamKokLCN41L7Ze4lsCjl.1

Підключайтесь, буде дуже цікаво та пізнавально!

 

 

Каразінський Банківський Інститут серед учасників!
Доц. Кафедри Галич Р.В. представив разом з Діаною Скороход дослідження THE PARTICULAR PROBLEMS ON THE PATH OF UKRAINE’S implementation of the experience of other states IN ORDER TO ENSURE ECONOMIC SECURITY AND ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
Annual International Scientific Forum „NETWORKING ON SUSTAINABLE SECURITY IN THE DYNAMIC ENVIRONMENT”, which will take place on April 19-21nd, 2023.
The event will be hosted by Mykolas Romeris University, Academy of Public Security, Kaunas, Lithuania. The Forum will be organized with a possibility of both physical and virtual participation.
Scientific Forum SUSTAINSECURE-2023

 

Інноваційні ініціативи навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Надання освітніх послуг іноземним здобувачам є дієвим стимулом економічного росту країни та фактором інтернаціоналізації вищої школи в умовах зростання конкурентної боротьби держав та ЗВО за талановиту молодь.

Теперішнє покоління здобувачів – Y та Z – надають переваги інтернет-технологіям, спілкуванню у віртуальному просторі, зосереджені на конкретних цілях. Найбільш значущими характеристиками представників цього покоління є «інформаційно-технологічна обізнаність і залежність, багатоначальність сприйняття інформації, гнучкість і адаптивність мислення».

Значно толерантною для організації віртуального навчання іноземних здобувачів є платформа Moodle, на якій розміщено лекційний матеріал, вебінари, а також ситуаційні, тестові завдання, дискусійні питання.

Сьогодні в рамках освітньо-професійної програми «Фінансові технології та банківський менеджмент» іноземні здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти вивчали дисципліну «Банківський менеджмент» та тему: «Система банківського менеджменту».

Лектор Катерина Орєхова, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, к.е.н, доц., на платформі Moodle з використанням програми Zoom відповіла іноземним здобувачам на такі питання:

1. Які фактори зумовлюють необхідність управління банківською діяльністю?

2. У чому полягає сутність і специфіка банківського менеджменту?

3. Які існують основні напрями банківського менеджменту?

4. Що таке магічний трикутник цілей банку?

Іноземні здобувачі відразу розпочали дискусію, активно долучились до обговорення сучасних проблем банківського менеджменту та поділились досвідом Китаю в сфері зміцнення банківської системи.

Далі буде…

 

11.04.23

Сьогодні, 11 квітня 2023 року, в рамках Тижня кар’єри, зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти групи АФ-11-М-І спеціальності 072 ОПП “Фінансові технології та банківський менеджмент ” мали дуже цікаву зустріч. До нас на практичне зайняття з дисципліни “Ризик-менеджмент у банку ” завітала наша випускниця, переможець Всеукраїнських конкурсів, а сьогодні стейкхолдер та успішний банкір, – персональний фінансовий консультант корпоративних клієнтів середнього бізнесу АТ КБ “ПриватБанк “, Неля Коваль. Цікаву дискусію побудували у вигляді інтерв’ю з нашею гостею, яка поділилась зі студентами своїм особистим досвідом роботи в банку, охарактеризувала ключові якості персонального банкіра; поспілкувались з питань стратегічного розвитку банків у воєнний час та, безумовно, приділили значну увагу ризикам, на які наражаються банки сьогодні. Дуже приємно, чути зворотній зв’язок від наших здобувачів, які зацікавлені в своїй майбутній професії та, на яких ми покладаємо величезні надії в подальшій розбудові економіки нашої країни. Дякую, Неля, за цікаву практичну дискусію та бажаємо подальших професійних звершень!

 

 

 

06.04.23

Стратегічні пріоритети розвитку фінансово-кредитної системи в сучасних умовах.

06 квітня 2023 року відбулася XII Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції», яку щорічно проводить ННІ «Каразінський банківський інститут».

У цьому році конференція зібрала десятки молодих вчених та аспірантів, які займаються дослідженням широкого спектру проблем європейської інтеграції.

Із цікавістю і задоволенням здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» та доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Катерина Орєхова прийняли участь у роботі секції «Стратегічні пріоритети фінансово-кредитної системи в сучасних умовах».

Особливістю роботи секції у цьому році було відвідування її здобувачами фахової передвищої освіти та здобувачами повної загальної середньої освіти:

– Прилуцький технічний фаховий коледж (викладач: Олена Легошина);

– КЗ «Золочівський ліцей № 1 «Золочівської селищної ради Харківської області» (викладач: Вікторія Ковтун);

– Харківський ліцей № 141 Харківської міської ради Харківської області (викладач: викладач: Світлана Махамат);

– Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу С. О. Борзенка» (викладач: Юлія Нєстєрова).

Ми дуже раді, що Ви були там з нами. Дякуємо за Вашу активну участь, цікаві та змістовні доповіді, фантастичну атмосферу, що назавжди залишиться у пам’яті.

Далі буде….

 

29.03.23

29 березня 2023 р. на семінарське заняття «Управління формуванням фінансових ресурсів малого бізнесу» з дисципліни «Бізнес фінанси (рівень D – Фінанси малого бізнесу)» (викладач: к.е.н., доц., доцентка кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ “КБІ” V.N. Karazin Kharkiv National University Олена Головко) до здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» завітали «зіркові» випускники нашого інституту: Ірина Оніщенко, Lecturer in Hochschule Karlsruhe University of Applied Sciences, к.е.н., старший викладач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ КБІ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Олена Паталах, приватний підприємець, власниця інтернет-магазину книг та подарунків «Букса», Роман Коломієць, директор ТОВ «КОМПАНІЯ АРТ-ПРИНТ», директор і засновник ТОВ «АЛЬЯНС КОРД» та Олексій Ковальов, Team Leader, Cognizant Technology Solutions Poland.Під час заняття були розглянуті питання щодо особливостей управління фінансами малого бізнесу; критерії прийняття фінансових рішень в малому бізнесі; основні фінансові параметри підприємств малого бізнесу на різних етапах його життєвого циклу з використанням досвіду діяльності інтернет-магазину книг та подарунків «Букса», ТОВ «КОМПАНІЯ АРТ-ПРИНТ», ТОВ «АЛЬЯНС КОРД» та Cognizant Technology Solutions. Також Ірина Оніщенко, Олена Паталах, Роман Коломієць та Олексій Ковальов відповіли на питання здобувачів щодо нових трендів розвитку фінансів малого бізнесу, особливостей працевлаштування та інші питання, які цікавили студентів.
За доброю традицією гості побажали здобувачам максимально використовувати власний потенціал, вивчати фінанси та іноземні мови, мирного неба.
Висловлюю вдячність шановним гостям Ірині Оніщенко, Олені Паталах, Роману Коломієць та Олексію Ковальову за участь та збагачення студентів рідної Аlma Mater своїми знаннями та досвідом!

 

 

07.03.23

7 березня 2023 р. к.е.н. , заступник директора, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Бітнер І.В. провела лекцію з дисципліни «Банківське регулювання та нагляд» за темою: «Банківський нагляд на основі оцінки ризиків» для студентів-магістрів групи АФ-11М-I разом із запрошеним гостем: керівником відділення №143 Північно-Східного макрорегіонального управління АТ КБ «Приватбанк» Олександром Мареничем.

Під час заняття студенти обговорили виклики з якими стикнулися банківські установи України під час військової агресії та визначили пріоритетні напрямки повоєнної підтримки банківської системи України.

Дякуємо шановному Олександру Мареничу за участь в лекції для студентів Каразінського Банківського Інституту !

#CareerWeek #Каразінський

 

03.2023

 

Фінансове посередництво: знайомство з майбутньою професією
В рамках «Тижня кар’єри» доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, к.е.н, доц. Катерина Орєхова, провела відкрите лекційне заняття з дисципліни «Фінансовий ринок» на тему: «Фінансове посередництво: знайомство з майбутньою професією» серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг».
В якості гостей запрошені викладачі та здобувачі освіти Прилуцького технічного фахового коледжу (м. Прилуки) та Сумського будівельного коледжу (м. Суми).
В якості запрошених спікерів завітала випускниця цієї програми, а також випускниця освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Фінансові технології та банківський менеджмент» Катерина Свередюк, яка працює Credit Control Specialist in Credit Control Group in ABinBev/Efes.Під час зустрічі Катерина Орєхова розповіли про конкурентні переваги фінансових посередників на фінансову ринку, кар’єрні можливості випускників та особливості професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу (на прикладі Рустама Лагієва).
Катерина Свередюк надала інформацію про зв’язок з роботодавцями та особливості працевлаштування майбутніх випускників.
Також в якості спікера зустріч відвідала Даріна Горлач, яка закінчила Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Даріна Горлач на сьогодні є здобувачкою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг». Вона відповіла гостям на такі питання:
– Як отримати вищу освіту з дипломом молодшого спеціаліста?
– Як знайти своє місце на фінансовому ринку в сучасних умовах?
Дякуємо за допомогу в організації зустрічі Олені Леонідівні Легошиній, викладачу Прилуцького технічного фахового коледжу, та Олександру Миколайовичу Терещенко, викладачу Сумського будівельного коледжу.Сподіваємось побачити гостей лекційного заняття у стінах ННІ «Каразінський банківський інститут» в якості здобувачів ОПП «Банківська справа та фінансовий консалтинг», а здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – в якості здобувачів ОПП «Фінансові технології та банківський менеджмент»!!!

 

 

 

 

06.03.23

 

06 березня 2023 р. к.е.н, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Наталія Гнип провела лекційне заняття з навчальної дисципліни «Страхування» за темою «Страхування ризиків та їх оцінка». На заняття до здобувачів вищої освіти – бакалаврів групи АФ-21Б спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» була запрошена страховий брокер Карапетян Маріанна.
Карапетян Маріанна ознайомила здобувачів вищої освіти з поняттям, видами ризику та його основними характеристиками; зазначила необхідність щодо управління ризиком та розкрила сутність його основних етапів; навела структуру та методику розрахунку тарифної ставки. З практичного досвіду навела багато випадків зі страхування, в тому числі під час воєнного стану в країні.
Карапетян Маріанна побажала найкращого здобувачам вищої освіти і чекає наступної зустрічі!

 

18.03.23

 

Лекційне заняття з дисципліни «”Інвестування (рівень В – Проектне фінансування)”» на тему «Організація проектного фінансування»

18 березня 2023 р. в рамках тижня кар’єри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Karazin career week» к.е.н., доц., доценткою  кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ КБІ ХНУ імені В.Н. Каразіна Оленою Москаленко проведене лекційне заняття з дисципліни «”Інвестування (рівень В – Проектне фінансування)”» на тему «Організація проектного фінансування».

В якості запрошеного лектору до здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» завітала наша випускниця-стейкхолдер Тетяна Хруст, експерт з продажів та обслуговування клієнтів Professional АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», що виступає третім в Європі у сфері проєктного фінансування.

Також на лекції були присутні завідувачка кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, д.е.н., проф. Галина Азаренкова, заступниця директора, голова науково-методичної комісії ННІ «КБІ», доцентка кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, к.е.н.,  доц. Валерія Кочорба, доцентка кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій к.е.н., доц. Надія Вядрова, завідувач кафедри обліку та оподаткування, к.е.н., доц. Роман Піскунов.

Під час лекції були розглянуті питання щодо функцій та ролі банку при організації та проведенні проектного фінансування, відмінностей проектного фінансування від інших видів фінансово-кредитних відносин та перспектив розвитку проектного фінансування в Україні. 

Висловлюємо велику вдячність шановній Тетяні Хруст та з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі!

#КБІ #Кафедра_ББФТ #Каразінський #Karazin_career_week

 

26.11.22

 

Зустріч з Керівником Департаменту розробки систем клієнтських даних та CRM Дирекції по роботі з даними АТ КБ «Приват Банк» Рябцем Олександром

26.11.2022 р. доцентом кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій к.е.н. Вядровою Н.Г. та студентами групи АФ-11М на семінарському занятті з дисципліни «Фіннсово-банківські технологіїї» була проведена змістовна зустріч з Керівником Департаменту розробки систем клієнтських даних та CRM Дирекції по роботі з даними АТ КБ «Приват Банк» Рябцем Олександром Розглядали питання: Customer Relationship Management-як це працює? Що таке інтеграція CRM –system? Тренди розвитку  фінтеху України та Китаю.  Щиро дякуємо Олександру, сподіваємося на майбутні зустрічі!

 

23.11.22

 

Участь здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінансові технології та банківський менеджмент» в Міжнародному бізнес-форумі

 23 листопада 2022 року здобувачі 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінансові технології та банківський менеджмент в рамках вивчення дисципліни «Фінансовий моніторинг» (викладач: ст. викладач, PhD Оніщенко І.О.) взяли участь в 10 Міжнародному бізнес-форумі “Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство” КНЕУ – Фінансовий моніторинг: освіта та практика.

Дякуємо усім організаторам, спікерам за змістовну дискусію та цікаву актуальну інформацію!

 

20.11.22

 

Участь в закордонному проекті: “JOUKRAINE”за підтримки фондової програми DAAD “Ukaine digital: Ensuring academic success in times of crisis”

 

З 11 по 20 жовтня 2022 року ст. викладач, PhD Оніщенко І.О. приймала участь в груповому тренінгу, який було проведено Fachhochschule Südwestfalen University of Applied Sciences в місті Meschede (Germany) в рамках проекту “JOUKRAINE”.

Було проведено серію тренінгів, які були присвячені навчанню технологіям Distance-Learning. Під час цього підвищення кваліфікації ст. викладач Оніщенко І.О. разом з головним лектором курсу: професором кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Шкодіною І.В. розробили дистанційний курс Economic Theory з урахуванням професійних рекомендацій від німецьких професорів Fachhochschule Südwestfalen University of Applied Sciences. 16.11.2022 ст. викладач Оніщенко І.О. провела лекцію (англійською мовою) з цього курсу з теми “Competition: Definition and Types”.

За результатами успішного проходження підищення кваліфікації отримано сертифікат (6 кредитів-180 годин).

Дякуємо за безцінний досвід всім організаторам, лекторам та учасникам проекту !

 

18.11.22

Гостьова лекція на тему “Роль цифрового банкінгу в економічному розвитку країни – приклад Індії та України”

 

18 листопада 2022 року на базі ННІ “Каразінський Банківський Інститут” відбулася гостьова лекція на тему “Роль цифрового банкінгу в економічному розвитку країни – приклад Індії та України” для викладачів та студентів кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій та кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій. Запрошеним лектором став Аміт Кумар Гоел, доцент кафедри комерції та управління бізнесом Інтегрального університету, Лакхнау, Індія. Дякуємо лекторові за цікаву інформацію та розгорнуті відповіді на всі питання викладачів та студентів.

 

On November 18, 2022, a guest lecture on the topic “The role of digital banking in the economic development of the country – the example of India and Ukraine” was held on the basis of the ESI “Karazin Banking Institute” for teachers and students of the Department of Banking Business and Financial Technologies and the Department of Management, Business and Professional Communications. The guest speaker was Amit Kumar Goel, Associate Professor, Department of Commerce and Business Management, Integral University, Lucknow, India. We thank the lecturer for the interesting information and detailed answers to all questions of teachers and students.

 

11.11.22

Вітаємо переможців конкурсу «Кращий за професією»
 

11 листопада 2022 року в ННІ «Каразінський банківський інститут» під керівництвом зав. кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, д.е.н., проф. Галини Азаренкової. та доцента кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Катерини Орєхової, к.е.н., доц. відбувся фінальний пітч-дек стартапів в рамках пілотного проекту мережі академічних стартап-інкубаторів YEPYoung Entertainment Professionals «Підприємницький університет».

В фінальному пітч-декі стартапів прийняли участь 3 команди, які прослухали курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами» та навчаються за освітньо-професійною програмою «Банківська справа та фінансовий консалтинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 1. «Lares and Pentanes (виробництво соєвих свічок)» (Рустам Лагієв, керівник, IT-спеціаліст; Світлана Прокопенко, менеджер з продажу, SMM-спеціаліст; Юлія Гладка, майстер-технолог з вироблення та розробки нових свічок; Ярослава Каменєва, бухгалтер);

      2. «ParaOlimp (онлайн платформа для допомоги людям з обмеженими можливостями)» (Анатолій Пішта, бухгалтер; Владислав              Цимбал, директор; Ірина Олійник, адміністратор);

      3. «Проект для дітей України «Colored мрії» (Діана Потапенко, директор; Юля Горбунова, фінансовий менеджер).

Команди презентували свої бізнес-ідеї, продемонстрували креативність, підприємницькі здібності та знання щодо розробки стартапів.

Сподіваємося, що проекти приймуть подальшу участь у конкурсах:

 1. «WINTER STARTUP SESSION – 2022», який проводить Startup Club в межах Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 2. конкурс стартап ідей, який проводитиме YEPYoung Entertainment Professionals «Підприємницький університет» спільно з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Бажаємо командам і надалі натхнення, віри у свої сили, невичерпної енергії, упевненості у подальших випробуваннях!

\

 

Далі буде …

 

07.11.22

Тижневий тренінг «Фінансова безпека в умовах війни»

 

Сьогодні стартував тижневий тренінг із фінансової грамотності для учнів старших класів та їх батьків «Фінансова безпека в умовах війни». Знайомство з особливостями збереження та ефективного розподілу коштів ми почали з лекції «Структура ринку фінансових послуг. Сучасні види фінансових послуг». Разом з ст. викладачем кафедри Майбородою А.В. обговорили, що входить до ринку фінансових послуг та що саме купується та продається на такому ринку. Ознайомилися з відомими видами банківських послуг, такими як депозити, кредити, а також поговорили про сучасні послуги з купівлі криптовалюти та NFT-картинок. Вийшла цікава та пізнавальна зустріч!

Дякуємо всіх учасникам, що знайшли час та приєдналися до нашого тренінгу, а також за активну участь в обговоренні.

Сподіваємось, що слухачі зможуть правильно використати отримані знання!

До зустрічі завтра о 15.00 на наступному тренінгу з фінансової грамотності «Права та обов’язки споживачів фінансових послуг»!

 

 

06.11.22

Викладачі кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ «КБІ» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна після початку повномасштабної війни рф проти України не тільки навчають, а й долучаються до волонтерства.

 

Так, 6 листопада 2022 року к.е.н., доцент, доцент кафедри Головко Олена, як волонтер громадської організації «Kto pomôže Ukrajine», взяла участь  у тренінгу «Кризове втручання у випадку гуманітарної катастрофи». Даний тренінг реалізується в межах проекту SuDHAV3 «Стійкий розвиток через волонтерів гуманітарної допомоги». Організатором заходу виступила ADRA (Адвентистська агенція допомоги та розвитку), яка надаємо гуманітарну допомогу родинам в Україні, в тому числі і в нашому рідному місті Харків, та матеріально допомагаємо вимушеним українським емігрантам.

 

04.11.22

Запрошений спікер на практичному занятті з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент»

 

04 листопада 2022 р. на практичне заняття з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» на тему «Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках» викладач: к.е.н, доцент, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ «Каразінський банківський інститут» імені В. Н. Каразіна Катерина Орєхова) в якості запрошених спікерів до здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінансові технології та банківський менеджмент» завітала випускниця спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ННІ «Каразінський банківський інститут» Анна Шопіна, менеджер зі збуту продукції ТОВ «Компанія Арт-Принт», стейкхолдер.

Протягом практичного заняття розглянуті питання щодо факторів, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Зокрема, як, впливає воєнний стан, інфляція та ризик на зміну вартості грошей у часі ТОВ «Компанія Арт-Принт».

Також Анна Шопіна надала декілька порад здобувачам вищої освіти, які можуть їм стати в нагоді при виборі першої роботи за фахом:

 1. Не робіть ставку на велику заробітну плату.
 2. Мета – набратися досвіду і зібрати професійний багаж знань і умінь.
 3. Аналізуйте свої помилки і запам’ятовуйте правильні рішення.
 4. Не втрачайте хороші можливості для професійного росту. Не забувайте постійно розвиватися і заявляти про себе, як про активну людину.

Висловлюємо слова щирої вдячності Анна Шопіна за всебічну підтримку, готовність ділитися практичними досвідом зі здобувачами вищої освіти, сприяти розвитку компетентностей талановитої молоді.

Далі буде…

 

29.10.22

Продовжується профорієнтаційна робота кафедри ББФТ

Так, протягом тижня учні Харківської приватної Школи «Ранок» під керівництвом доцента кафедри ББтаФТ ХНУ ім. В.Н.Каразіна ННІ ХБІ к.е.н., доцента Головко Олена Григорівни  долучилися до святкування Всесвітнього дня заощаджень, який проводиться Національним банком України та ТАЛАН – центром фінансових знань НБУ.

Учні долучилися до вебінару «Таємниці давніх скарбів – витоки історії заощаджень». Діти дізналися про те, що таке скарб та чому ними багата наша земля. Послухали про містичність та роль скарбів в українській культурі. Подивилися на сенсаційні скарби сучасності. Довідалися про українські традиції заощадливості.

Також активні учні Школи «Ранок» взяли участь у конкурсі відео робіт на тему: «На що я збиратиму гроші після Перемоги?».

 

26.10.22

Запрошення стейкхолдерів та випускниць спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» на лекційне заняття

 

26 жовтня 2022 р. на лекційне заняття «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин» з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва та фінансовий контролінг» (викладач: к.е.н, доцент, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна Головко О.Г.) в якості запрошених лекторів до здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» завітали випускниці спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ННІ КБІ Катерина Калініна (стейкхолдер ОПП кафедри), Катерина Свередюк та Діана Жеваго  – фахівці міжнародної корпорації ABInBev.

Протягом лекції були розглянуті питання щодо сутності, принципів та видів зовнішньоекономічної діяльності; особливостей проведення розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій з використанням досвіду діяльності міжнародної корпорації ABInBev.

За традицією, що склалася в Інституті, гості побажали нашим здобувачам освіти розвивати власні здібності, не боятися труднощів та не забувати, що студентські роки – це найкращий час.

Щиро дякуємо нашим гостям Катерині Калініной, Катерині Свередюк та Діані Жеваго за змістовну лекцію та збагачення студентів рідної Аlma Mater своїми знаннями та досвідом. Пишаємося нашими випускниками, їхніми успіхами, долями, кар’єрними досягненнями! Чекаємо на нові зустрічі!

 

26.10.2022

Особливості навчання за програмою Erasmus+.

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП “Банківська справа та фінансовий консалтинг” в рамках вивчення дисципліни «Вступ до фаху» (викладач: д.е.н., професор, завідувач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ «КБІ» Азаренкова Г.М.) відбулась зустріч зі студентом нашого інституту Рустамом Лагієвим. Рустам Лагієв розповів здобувачам про особливості навчання в Університеті Фоджі (https://www.facebook.com/economiaunifg/ ) за програмою Erasmus+.  

Студенти були неймовірно захоплені та вражені після розмови з Рустамом.

 Дякуємо та запрошуємо ще до зустрічей!

 

10.2022

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб  розробив власний навчальний курс про систему гарантування для тренерів з фінансової грамотності.

 У вересні 2022 року викладачі кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ “Каразінський банківський інститут” Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна пройшли курси для тренерів з фінансової грамотності на тему“Система гарантування вкладів: основи і практика ” та отримали сертифікати.

Дякуємо ініціаторам, учасникам, організаторам, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Олені Гавві за організацію цього заходу!

 

2021-2022 навчальний рік

 

Сприяння практичній підготовці та працевлаштуванню студентів та випускників кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій постійно сприяє практичній підготовці та працевлаштуванню студентів та випускників за допомогою проведення численних презентацій, майстер-класів, відкритих лекцій та вебінарів роботодавцями (професійними організаціями). Кафедра постійно інформує про результати своєї роботи на власній сторінці в соціальній мережі Facebook. У 2021-2022 навчальному році кількість публікацій про результати роботи кафедри становила – 81.

Детальна інформація щодо проведених кафедрою заходів розміщена на сторінці в Facebook за наступним посиланням: https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank та QR-візитівкою:

 

Посилання

Охват

1.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2046009155607297/

56

2.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2044109495797263/

61

3.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2043660775842135/

387

4.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2042661462608733/

112

5.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2042175689323977/

73

6.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2039542529587293/

97

7.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2038644046343808/

137

8.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2037965403078339/

86

9.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2037466419794904/

102

10.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2036673003207579/

136

11.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2035914929950053/

153

12.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2035834076624805/

1200

13.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2035830806625132/

465

14.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2033053973569482/

200

15.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2033050230236523/

113

16.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2033049950236551/

136

17.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2025199767688236/

225

18.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2022037638004449/

193

19.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2018275255047354/

800

20.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2017606971780849/

202

21.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2017419711799575/

160

22.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2015476558660557/

151

23.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2010831235791756/

375

24.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2010026495872230/

60

25.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2006880679520145/

248

26.

https://www.facebook.com/100001766594551/videos/5157563581002581/

135

27.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2001730030035210/

91

28.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/2001356556739224/

144

29.

https://www.facebook.com/100001766594551/videos/327656372804692/

500

30.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1994757997399080/

131

31.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1994687557406124/

86

32.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1993398340868379/

110

33.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1979109745630572/

268

34.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1954234761451404/

152

35.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1950549801819900/

107

36.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1950421041832776/

148

37.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1948950298646517/

475

38.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1945034562371424/

286

39.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1945032172371663/

299

40.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1941747866033427/

1200

41.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1936017319939815/

216

42.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1925439344330946/

283

43.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1924778771063670/

182

44.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1909028339305380/

203

45.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1906156952925852/

870

46.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1904967336378147/

599

47.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1902860426588838/

1600

48.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1900064670201747/

415

49.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1899641040244110/

306

50.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1895749057299975/

300

51.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1895061587368722/

439

52.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1894450414096506/

162

53.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1894298560778358/

163

54.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1889112057963675/

971

55.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1884328958441985/

320

56.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1883006935240854/

734

57.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1881310335410514/

130

58.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1879829152225299/

526

59.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1870393023168912/

191

60.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1868676116673936/

357

61.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1856168014591413/

173

62.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1855604631314418/

317

63.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1854741318067416/

169

64.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1851536488387899/

219

65.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1850089905199224/

363

66.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1849292115279003/

789

67.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1846343002240581/

122

68.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1845612442313637/

163

69.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1843421689199379/

132

70.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1842024942672387/

145

71.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1841474252727456/

189

72.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1840652576142957/

157

73.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1839907589550789/

681

74.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1838624983012383/

764

75.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1835087880032760/

197

76.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1832596650281883/

140

77.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1829208527287362/

425

78.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1810351389173076/

237

79.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1805115226363359/

226

80.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1804599763081572/

145

81.

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/permalink/1801710113370537/

147

 

2020-2021 навчальний рік

Онлайн-екскурсія Харківського Бізнес-сервіс центру Міжнародної компанії AB InBev Efes Ukraine.

Співпраця між кафедрами ННІ “Каразінський банківський інститут”: банківського бізнесу та фінансових технологій і обліку та оподаткування.

Участь в акції «Монетки дітям» від НБУ та благодійного фонду «Таблеточки»!

Залучення банкіра-практика до проведення заняття з дисципліни: «Вступ до фаху»

Довгоочікуване живе спілкування в рамках впровадженої за сучасними світовими освітніми методиками міжфакультетської дисципліни в Університеті.

«Підприємницький університет»

Вітаємо першокурсників!

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Нові формати , нові проекти!

Проведення занять з дисципліни: «Професійний бізнес-кейс»

Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ «МОЛОДІ ТА ЗДІБНІ»

Підвищення кваліфікації

Вітаємо нашу шановну Бітнер І.В. з заслуженою НАГОРОДОЮ!!! Ура!

Вітаємо доцента кафедри ББФТ ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна Галича Р.В.!

Підвищення кваліфікації викладачами кафедри ББФТ ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Відкрите заняття

ВІТАЄМО!

ПРОДОВЖУЄМО ПОПОВНЮВАТИ СКАРБНИЧКУ ПЕРЕМОГ!

ВІТАЄМО З ЧЕРГОВОЮ ПЕРЕМОГОЮ!

ВІТАЄМО!

ВІТАЄМО !!!

Нові ідеї, натхнення та здобутки 

ВІТАЄМО!

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?» !

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?» !

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?» !

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?» !

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?»

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?»

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?» !

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?» !

Беремо участь у флешмобі «Як ми святкуємо Global Money Week 2021?» !

#GlobalMoneyWeek2021 триває !

Працюємо в щорічній інформаційній компанії Global Money Week! #GMWUkraine2021

І знов об’єднуємо зусилля теорії і практики на теренах “Каразінського банківського інституту”!

Відкрита лекція професора кафедри ББФТ Погореленко Н.П.

Професійна профорієнтація. Цього разу для студентів!

Сприяння практичній підготовці та працевлаштуванню студентів та випускників кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

24 лютого 2021 р. відбувся в онлайн режимі Бізнес-Форум «Фінансовий бізнес та FinTech: синергія взаємодії», до якого долучилися викладачі кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

21.02.2021 Захист звітів з виробничої практики

Сьогодні  нарешті епідемічна ситуація дозволила провести профорієнтаційний захід. Отримали запрошення від керівника відділення Зерній О. Харківського коледжу текстилю і дизайну

24.01.2021 Участь викладачів кафедри в II International Education Forum «Best Educational Practices: Ukraine, Europe, World»!

2020

22.10.2020 Єдність науки та практики в сфері фінансового сектору

09.10.2020 Заняття викладачів кафедри в стінах Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

08.10.2020 Підвищення кваліфікації викладачами кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

08.10.2020 Кращі лайфхаки, мотивуючі поради фаундерам початківцям від наших випускників …

07.10.2020 Відвідування викладачами кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

17.09.2020 Кращі лайфхаки, мотивуючі поради фаундерам початківцям від наших випускників …

01.09.2020 Привітання від кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій з 1 вересня!

25.06.2020 Участь викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування у 55 Міжнародній науковій конференції на тему: «Економіка та соціальний розвиток».

16.06.2020 Атестація здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»

4 червня 2020 р. відбувся VІI Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» на базі ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

04.06.2020 р. ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» здійснено плідну співпрацю з відділом освіти Люботинської міської ради та проведено професійну орієнтацію в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботин.

25.03.2020 Вітаємо студентів ХННІ ДВНЗ «УБС» з успішною участю в міжнародній програмі «Simformer: NO to Corona»!

Відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств»

Вітаємо магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» Кушнір Аліну, Губенко Олександра та їх наукового керівника доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Головко Олену Григорівну з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Транспортне підприємництво» та нагородженням дипломами І ступеня!

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» вітає магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» Черкашину Аліну та Шопіну Анну з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою».

2019

Вітаємо студентів заочної форми навчання з успішним захистом магістерських робіт

Вітаємо доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Наталію Погореленко з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, який відбувся 16 грудня 2019 р.!

Захист кваліфікаційних магістерських робіт

2018

Шановні майбутні фахівці фінансової сфери та банківської справи!

2017

10 березня 2017 року в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбувся конкурс студентських наукових робіт з галузі «Економіка транспорту та зв’язку».

У лютому відбувся грандіозний захід міжнародного масштабу – Міжнародна студентська бізнес-гра «Корпорація ідей 4». Бізнес-гра проходила на базі Харківського інституту фінансів КНТЕУ під патронатом Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

22 лютого Харківський інститут ДВНЗ “УБС” був радий бачити учнів Загальноосвітньої школи №154 та студентів Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу.

Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» провів для викладачів семінар-тренінг з використання інтерактивної дошки Smart Board

В рамках участі в програмі двостороннього обміну вченими, Носова Ольга Валентинівна пройшла стажування в період з жовтня 2016 року по грудень 2016 року в Європейському університеті Віадріна м. Франкфурт

Кафедра фінансів вітає із успішним захистом дипломних робіт на здобуття освітнього ступеня «Магістр» з « фінансів і кредиту» Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

2016

Зустріч з фахівцями-практиками

Навчальний рік 2016-2017 в Університеті банківської справи відзначився, серед іншого, плідною співпрацею між Харківським та Львівським навчально-науковими інститутами.

30.06.2016 року згідно ініціативи Харківської міської ради в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця проведений Круглий стіл «Розробка Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року: бюджет та інвестиції»

Поздоровляємо Анну Ісаян, старшого викладача кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки нашого інституту, з успішним захистом 29 червня 2016 року кандидатської дисертації на тему «Банківське кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності»

«ПРОФЕСІОНАЛ РОКУ – 2016»

Вітаємо переможців конкурсу «Кращий за професією»

29 квітня 2016 р. відбувся кафедральний конкурс на кращу студентську наукову роботу кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.

Участь в презентації книги

20 квітня 2016року у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» в рамках заходів тижня науки кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки та в рамках договору про співпрацю відбулася тренінг-гра Cash-flow

Итоги Международного онлайн чемпионата Simfomer Business Cup 2016 

Лекція для студентів Азербайджанського державного економічного університету

Створено унікальний інтегрований дистанційний курс “Інноваційні технології (тренінги)”

23-24 лютого 2016 р. відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»

26 січня 2016 року ще один успішно завершений захист дипломних робіт магістрів на базі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар»!

2015

Центром підвищення кваліфікації ДВНЗ «Університет банківської справи» на базі Харківського навчально-наукового інституту 08-12 грудня 2015 року було проведено курси підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів.

4 листопада 2015 року у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» відбувся тренінг-гра Cash-flow

Вперше в історії нашого інституту!

23-24 жовтня 2015 р. професор кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки д.е.н., проф. Носова О.В. виступила з доповіддю «Регіональна інтеграція у глобальній економіці» на міжнародній науковій конференції “СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ” 

23 жовтня 2015 року відбулася зустріч студентів 4 курсу факультету банківської справи з практиками фінансового сектору України – фінансовими консультантами та експертами зі страхування життя у рамках дисципліни «Страхування».

Участь науковців інституту в міжнародній конференції та науковому стажуванні

Контакти

Контакти:

Адреса: 61202, Харків, пр. Перемоги,55, каб. 206, 412,

тел. (057)  336-12-79

E-mail:  kbi_bbft@karazin.ua

Кафедра  у соціальних мережах: