• Досягнення навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 2021-2022 н.р.
 • співпраця із близько 50-ми закладами вищої освіти, банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, 14 з яких – установи, організації, заклади вищої освіти зарубіжних країн;
 • 96% показник працевлаштування випускників;
 • розроблено 32 дистанційних курсів, що відкриті для доступу студентів, з усіх дисциплін освітніх програм інституту на платформі дистанційного навчання розміщено обов’язкове навчальне методичне забезпечення;
 • опубліковано 9 розділів монографій, 73 наукових статті, з них 43 статті у фахових виданнях, 9 – у міжнародних виданнях, 21 – у виданнях, які входять до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science». Науково-педагогічні працівники Інституту взяли участь у 45 наукових конференціях з 187 доповідями;
 • започатковано видання збірника наукових праць «Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку»;
 • забезпечено публікація студентами 196 тез доповідей у наукових конференціях. Студентами інституту взято активну участь у 2 міжнародних, 10 всеукраїнських, 1 регіональному конкурсах з наступними результатами: отримано 1 диплом ІІІ ступеня у міжнародному конкурсі; 1 диплом І ступеня 2 диплома ІІ ступеня, 5 дипломів ІІІ ступеня всеукраїнського рівня; 1 диплом ІІІ ступеня у Регіональному конкурсі;
 • продовжено реалізацію освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальностями 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» та з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека» та здійснено перегляд діючих програм  з метою їх оновлення відповідно до потреб ринку праці та цільової групи (здобувачів вищої освіти та роботодавців);
 • забезпечено реалізацію англомовних освітніх програм для іноземних студентів зі спеціальностей 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки» бакалаврського рівня підготовки та розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення кафедрами.
 • підписано меморандум з АТ «Мегабанк» з метою започаткування дуальної форми навчання та визначено шляхи його реалізації;
 • удосконалено базу інформаційних ресурсів для використання її студентами з метою відповідності сучасним вимогам до навчання та освітнім програмам у т.ч. з урахуванням можливостей доступу до англомовної фахової літератури: за кожною спеціальністю підібрані посилання на відкриті ресурси (українською та англійською мовами), які містять підручники, посібники, періодичні видання, статистичні данні (в т.ч. для англомовних освітніх програм); для забезпечення доступу до навчально-методичних ресурсів у форматі 24/7 для студентів всіх курсів з дисципліни усіх освітніх програм бакалавріату і магістратури на платформі MOODLE у відповідності до освітніх програм розміщено обов’язкові навчальні ресурси;
 • розширено сферу застосування в освітньому процесі реального програмного забезпечення та сертифікацію студентів за окремими компетентностями: сертифікати САН ІнБев Україна «Оптимізація бізнес-процесів в Excel», сертифікація з «Іs-pro. Продовжено викладання дисциплін магістерського рівня з використанням методик АССА, SAP, програм за фахом (М.е.doc, «Подання звітності в електронному вигляді», GeoGebra, WOLFRAM ALPHA ) та дистанційних курсів / тренінгів зовнішніх розробників (Cisco, Coursera, Prometheus, HTML Academy та ін.);
 • посилено практику партнерства з роботодавцями на основі діючих та нових угод у т.ч. договорів на проведення практики студентів: а саме: залучення до всіх складових освітнього процесу: узгодження освітніх програм та моніторинг їх реалізації за освітньо-професійними програмами інституту, формування тем кваліфікаційних магістерських і бакалаврських робіт з подальшим їх захистом за участю роботодавців;
 • організовано проведення Міжнародних науково-практичних конференцій:
  • «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем»;
  • молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції»