• Досягнення навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 2022-2023 н.р.
 • співпраця із близько 50-ми закладами вищої освіти, банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, 14 з яких – установи, організації, заклади вищої освіти зарубіжних країн;
 • 96% показник працевлаштування випускників;
 • розроблено 32 дистанційних курсів, що відкриті для доступу студентів, з усіх дисциплін освітніх програм інституту на платформі дистанційного навчання розміщено обов’язкове навчальне методичне забезпечення;
 • науково-педагогічні працівники  взяли участь у 152 тренінгах, семінарах, стажуваннях, курсах підвищення кваліфікації  тощо як у межах держави так і міжнародних;
 • продовжується видання збірника наукових праць «Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку»;
 • проведено 3 міжнародні науково-практичні конференції:
 • «Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку», у роботі якої взяли участь близько 300 науковців з фінансових установ і ЗВО України та інших країн. Опубліковано 179 тез доповідей. За підсумками конференції підготовлено електронний збірник наукових статей;
 • «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем», у роботі якої взяли участь близько 190 науковців з фінансових установ і ЗВО України та інших країн. Опубліковано 118 тез доповідей та 3 наукові статті. За підсумками конференції підготовлено електронний збірник наукових статей;
 • Конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції», у роботі якої взяли участь 140 студентів, аспірантів, молодих науковців. Опубліковано 100 тез доповідей. За підсумками конференції підготовлено електронний збірник наукових статей;
 • опубліковано 3 зарубіжні та 3 вітчизняні монографії колективу авторів, 55 наукових статей, з них 28 – у закордонних виданнях, 17 – у виданнях, які входять до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science»;
 • отримано 2 авторських свідоцтва;
 • науково-педагогічні працівники Інституту взяли участь у 16 вітчизняних, 18 закордонних  наукових конференціях з 220 доповідями;
 •  студентами інституту під керівництвом науково-педагогічних працівників було підготовлено 36 наукових робіт, 12 статей, 192 тези доповідей, 1 монографія за участю студента;
 • подальший розвиток міжнародного співробітництва інституту у напрямку  інтеграції у світове співтовариство університетів, двостороннього та багатостороннього міжнародного партнерства, підвищення міжнародної репутації ХНУ імені В.Н. Каразіна та його привабливості для іноземних студентів і аспірантів:
 • участь у проєкті «Distance Education for Future: best EU practices in response to the requests of modern higher education seekers and labor market», що підтримується Програмою Європейського Союзу Erasmus+;
 • в рамках академічної мобільності НПП участь 3 викладачів Інституту у заходах за програмою Erasmus+ (напрям КА1);
 • підписано Меморандум про співпрацю, угоду про академічну мобільність студентів та викладачів за програмою Erasmus+ (напрямок КА1) (Університет прикладних наук Карлсруе, Німеччина);
 • подано заявку до Міжнародного офісу Erasmus+ для отримання гранту на реалізацію академічної мобільності НПП, студентів та проведення наукових досліджень (Університет прикладних наук Нижнього Рейну, Німеччина);
 • стажування 18 науково-педагогічними працівниками інституту, (в тому числі дистанційно) та  отримання  36 сертифікатів від міжнародних організацій;
 • реалізації академічної студентської мобільності за програмою ERASMUS+;
 • продовжено реалізацію освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальностями 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент» та з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека та захист інформації» та здійснено перегляд діючих програм  з метою їх оновлення відповідно до потреб ринку праці та цільової групи (здобувачів вищої освіти та роботодавців);
 • забезпечено реалізацію англомовних освітніх програм для іноземних студентів зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент», магістерського рівня підготовки та розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення кафедрами.
 • підписано меморандум з АТ «Укрсиббанк» з метою започаткування дуальної форми навчання та визначено шляхи його реалізації;
 • удосконалено базу інформаційних ресурсів для використання її студентами з метою відповідності сучасним вимогам до навчання та освітнім програмам у т.ч. з урахуванням можливостей доступу до англомовної фахової літератури: за кожною спеціальністю підібрані посилання на відкриті ресурси (українською та англійською мовами), які містять підручники, посібники, періодичні видання, статистичні данні (в т.ч. для англомовних освітніх програм); для забезпечення доступу до навчально-методичних ресурсів у форматі 24/7 для студентів всіх курсів з дисципліни усіх освітніх програм бакалавріату і магістратури на платформі MOODLE у відповідності до освітніх програм розміщено обов’язкові навчальні ресурси;
 • розширено сферу застосування в освітньому процесі реального програмного забезпечення та сертифікацію студентів за окремими компетентностями: сертифікати САН ІнБев Україна «Оптимізація бізнес-процесів в Excel», сертифікація з «Іs-pro. Продовжено викладання дисциплін магістерського рівня з використанням методик АССА, SAP, програм за фахом (М.е.doc, «Подання звітності в електронному вигляді», GeoGebra, WOLFRAM ALPHA ) та дистанційних курсів / тренінгів зовнішніх розробників (Cisco, Coursera, Prometheus, HTML Academy та ін.);
 • посилено практику партнерства з роботодавцями на основі діючих та нових угод у т.ч. договорів на проведення практики студентів: а саме: залучення до всіх складових освітнього процесу: узгодження освітніх програм та моніторинг їх реалізації за освітньо-професійними програмами інституту, формування тем кваліфікаційних магістерських і бакалаврських робіт з подальшим їх захистом за участю роботодавців;