• Перспективи подальшої професійної діяльності випускників

Кардинальні соціально-економічні перетворення в країні обумовлюють потребу нових економічних кадрів, здатних до безперервного удосконалення, самоосвіти, постійного професійного зростання, вмотивованих власним усвідомленням необхідності навчання протягом всього життя. Саме ця риса забезпечує включення фахівця в реальну професійну діяльність, конкурентоспроможність випускника на сучасному ринку праці.
Працевлаштування студентів постійно знаходиться в полі зору навчального закладу.
Підготовка фахівців за спеціальностями «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок і кредит», «Облік і аудит», «Менеджмент», «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека та захист інформації» ведеться для банківських установ, підприємств промисловості, інших галузей економіки, бюджетних організацій, контрольно-ревізійних управлінь, казначейств, фінансових органів, агентств нерухомості тощо для роботи економістом, бухгалтером, ревізором, експертом, аудитором. Відповідно в інституті приділяється постійна увага розвитку, поглибленню та поширенню зв`язків з фінансово-кредитними установами та підприємствами регіону, що забезпечує взаємодію у справі формування кваліфікованого кадрового потенціалу та розподілу   випускників   на   роботу   відповідно   до   отриманої   кваліфікації.
Інститутом укладені договори про співробітництво, зокрема, АБ «УКРГАЗБАНК» Банк Південний ОТП Банк АТ «БАНК «ВОСТОК» АТ «Укрсиббанк» АТ  КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК,  аудиторською фірмою «Фінанси і аудит»,  ДНВП «Об`єднання Комунар» тощо (загальна кількість договорів –  майже 30). Оскільки вирішальним критерієм відбору фахівців дуже часто є досвід роботи за фахом, то в інституті особлива увага приділяється формуванню, розвитку та закріпленню практичних умінь та навичок у ході виробничої та переддипломної практик безпосередньо на підприємствах, в установах, та організаціях регіону. Як бази виробничої та переддипломної практики використовуються банківські установи, підприємства, організації міста, області, регіону, які забезпечують виконання вимог наскрізних програм практики студентів. Студенти інституту мають можливість вибрати базу практики згідно зі своїми професійними інтересами, тематикою курсових, наукових, дипломної робіт, можливим працевлаштуванням, місцями постійного проживання.
З іншого боку, базами практики відбір практикантів – потенційних співробітників здійснюється з урахуванням результатів анкетування, психологічного та професійного тестування, співбесід зі студентами фахівців-практиків та керівників тих підрозділів, що потребують спеціалістів.   

Врахування комплексу факторів при визначенні місця проходження виробничої та переддипломної практик забезпечує максимальну відповідність особистісних якостей, рівня знань та умінь, інтересів студентів конкретним вимогам бази практики, що стає запорукою працевлаштування випускників, вже під час навчання на старших курсах.
Особлива увага приділяється випускникам, які мають найвищий рейтинг успішності та схильність до науково-педагогічної діяльності. Найкращі з них рішенням Вченої ради інституту рекомендуються до аспірантури ХНУ ім. В.Н. Каразіна, залишаються для викладацької роботи на кафедрах.
В інституті через клуб випускників здійснюється моніторинг професійних досягнень колишніх студентів, ведеться відповідна база даних.

Наші випускники працюють на підприємствах різних галузей та різних форм власності, у страхових компаніях, банківських установах на посадах, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик – економіст, менеджер, бухгалтер, аудитор і т.і. Зокрема, сферою професійної реалізації молодих фахівців стали – промислові  та будівельні підприємства (ДНВП «Об’єднання Комунар», Харківський вагоноремонтний завод, АТ Житлобуд-2),  кредитні спілки, банківські установи (АБ «УКРГАЗБАНК» Банк Південний ОТП Банк АТ «БАНК «ВОСТОК» АТ «Укрсиббанк» АТ  КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКтощо), регіональні відділення Фонду державного майна України, державні податкові інспекції, відділення  Державного пенсійного фонду, виробничі та торговельні підприємства, фінансові  та страхові компанії, аудиторські фірми.