• Кафедра інформаційних технологій та математичного моделювання

Загальна характеристика

Кафедру інформаційних технологій та математичного моделювання засновано у 2020 році на базі кафедри інформаційних технологій Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», яку було засновано у 2001 році.

Головна мета роботи кафедри – забезпечення підготовки висококваліфікованих, професійних та перспективних фахівців в галузі інформаційних технологій, комп’ютерних наук та кібербезпеки, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній сфері.

Кафедра забезпечує професійну підготовку студентів:

– на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі») та 125 «Кібербезпека» (освітня програма «Кібербезпека у фінансових технологіях»);

– на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Комп’ютерні науки»).

Підготовка студентів здійснюється на високому професійному рівні, що відповідає вимогам сучасного ринку праці, та спрямована на розвиток у них необхідних для галузі ІТ компетенцій.

Кафедра готує фахівців, які працюють в фінансово-кредитних установах, банках, ІТ-компаніях та організаціях.

Стратегія розвитку кафедри

Пріоритетними напрямами роботи кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання є навчально-методична, науково-дослідна, організаційна робота, виховна робота зі студентами, співпраця з провідними компаніями у галузі ІКТ; підтримка наявних і створення нових наукових контактів із вченими провідних світових закладів освіти.

Детальніше

 

Навчально-методична робота

 1. Вивчення досвіду провідних вишів України та зарубіжних країн з метою вдосконалення змісту освіти та підвищення якості підготовки фахівців за спеціальностями кафедри.
 2. Перегляд та оновлення змісту навчальних дисциплін відповідно до вимог сьогодення, інтересів стейкхолдерів та потреб роботодавців.
 3. Перегляд і оновлення навчальних планів за спеціальностями кафедри з метою вдосконалення логічно-структурної схеми проведення занять та забезпечення варіативного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти.
 4. Перегляд та уточнення методичної документації кафедри (ОПП, навчальні плани, програми дисциплін, плани робіт, протоколи засідань тощо) згідно вимог діючого законодавства України.
 5. Активне впровадження рекомендацій навчально-методичної ради Інституту та Університету у діяльність викладачів кафедри.

Науково-дослідна робота

 1. Активізація викладачів кафедри в роботі над науковими публікаціями у провідних фахових виданнях, що входять до світових науко-метричних баз, їх участі у міжнародних науково-практичних конференціях із проблем інформаційних технологій, комп’ютерних наук та інформаційної безпеки.
 2. Підвищення наукової кваліфікації викладачів кафедри.
 3. Залучення провідних фахівців в області новітніх комп’ютерних інформаційних технологій в якості консультантів з метою посилення наукової роботи студентів.
 4. Активізація роботи студентських наукових товариств. Заохочувати студентів кафедри до участі у конкурсах наукових студентських робіт і фахових олімпіадах.

Організаційна робота

 1. Поступове підвищення якості професорсько-викладацького складу кафедри відповідно до Ліцензійних умов здійснення освітньої діяльності, поставлених завдань, специфіки спеціальностей, за якими ведеться підготовка здобувачів.
 2. Підтримка роботи сайту кафедри з метою профорієнтації абітурієнтів, задоволення потреб існуючих студентів і підвищення іміджу кафедри.
 3. Проведення наукових семінарів зі студентами кафедри для ознайомлення їх з результатами сучасних досліджень в галузі інформаційних технологій та інформаційної безпеки, зокрема з роботами викладачів кафедри.
 4. Активна підтримка студентського самоврядування.
 5. Збільшення кількості баз практик на підприємствах ІТ-індустрії для виробничої та переддипломної практики студентів.

Виховна робота

 1. Зміцнення дисципліни навчального процесу.
 2. Забезпечення оптимальних, безпечних і комфортних умов навчання та позанавчальної діяльності студентів.

Матеріально-технічне забезпечення

 1. Оновлення і супровід необхідного парку електронно-обчислювальної техніки, мережевого обладнання та програмного забезпечення, опанування нових сучасних способів організації віртуальних лабораторій.
 2. Забезпечення обчислювальної техніки навчальних аудиторій кафедри ліцензійним програмним забезпеченням.
 3. Залучення провідних ІТ компаній до співробітництва.

Основні умови успішного здійснення програми

 Основні умови успішного здійснення програми розвитку кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання полягають у:

 • оптимальному доборі складу кафедри, орієнтації їх на світовий досвід організації навчально-методичної та дослідницької роботи;
 • активній позиції викладачів та співробітників кафедри;
 • чіткій організації навчально-методичної та науково-дослідної роботи;
 • орієнтації на світовий досвід і міжнародні стандарти та тенденції, відповідності змісту навчального процесу кращим світовим традиціям;
 • залученні до освітнього процесу провідних вчених та фахівців-практиків ІТ-індустрії;
 • забезпеченні підтримки ініціатив кафедри керівництвом інституту та Університету;
 • у наявності відповідного фінансування з боку державних і недержавних установ.

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання кафедри № 4 від 06 листопада 2020 р.)

Кадровий склад

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з фахівців, які відповідають Ліцензійним вимогам до здійснення освітньої діяльності, мають практичний та науковий досвід роботи, стажування за кордоном та в Україні, наукові та навчально-методичні публікації.

Освітня робота

Кафедра інформаційних технологій здійснює галузеву та фахову підготовку студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 125 «Кібербезпека», другого (магістерського) рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та забезпечує викладання дисциплін математичного профілю для спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Детальніше

Для спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» науково-педагогічні працівники кафедри викладають наступні дисципліни: Інформаційні технології (Рівень А – Алгоритми та структури даних); блоку «Галузевої підготовки»: Математика (Рівень А – Вища математика), Математика (Рівень B – Дискретна математика), Математика (Рівень C – Статистика (у т.ч. й Теорія ймовірностей), Комп’ютерні системи та мережі (Рівень А – Фізика та електротехніка), Комп’ютерні системи та мережі (Рівень B – Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів), Комп’ютерні системи та мережі (Рівень C – Комп’ютерні системи та мережі), Інформаційні технології (Рівень А – Операційні системи), Інформаційні технології (Рівень B – Цифрова економіка), Програмування (Рівень В – Технологія створення програмних продуктів), Чисельні методи та системний аналіз, Технології захисту інформації, Адміністрування та моніторинг комп’ютерних мереж, Інформаційний менеджмент та теорія прийняття рішень, Об’єктно – орієнтовне програмування), Систем обробки економічної інформації, Комп’ютерна графіка та веб –дизайн, Технології розподільних систем та паралельних обчислень, Управління інформаційною безпекою, Спеціалізовані мови програмування, Інтелектуальний аналіз даних.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін спеціальності 125 «Кібербезпека»: Математика (Рівень А – Вища математика), Математика (Рівень B – Дискретна математика), Математика (Рівень C – Статистика (у т.ч. й Теорія ймовірностей), Програмування (Рівень А – Алгоритми та структури даних), Інформаційні технології (Рівень F – Технологія створення програмних продуктів), Комп’ютерні системи та мережі (Рівень B – Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів), Комп’ютерні системи та мережі (Рівень А – Фізика та електротехніка), Комп’ютерні системи та мережі (Рівень C – Комп’ютерні системи та мережі), Інформаційні технології (Рівень А – Операційні системи), Фінансові технології (Рівень B – Цифрова економіка), Чисельні методи та системний аналіз), Кібербезпека (Рівень D – Комплексні системи захисту інформації), Кібербезпека (Рівень А – Основи кібербезпеки), Кібербезпека (Рівень C – Система стандартів інформаційної безпеки), Кібербезпека (Рівень E – Проектування інформаційних систем безпеки), Моделювання (Рівень D – Моделювання бізнес-процесів безпеки), Математика (Рівень D – Методи та системи штучного інтелекту), Комп’ютерні системи та мережі (Рівень D – Безпека комп’ютерних мереж), Інформаційні технології (Рівень E – Великі дані), Кібербезпека (Рівень B – Функціональна безпека комп’ютерних систем), Програмування (Рівень В – Об`єктно- орієнтовне програмування) та вибіркові компоненти: Моделювання (Рівень A – Економіко – математичні методи та моделі), Моделювання (Рівень B – Теорія ризиків), Кібербезпека (Рівень F – Основи протидії кіберзлочинності та цифрова криміналістика), Фінансові технології (Рівень D – Платіжні системи, технології та сервіси), Інформаційні технології (Рівень B – Комп’ютерна графіка та веб -дизайн), Фінансові технології (Рівень A – Технології дистанційного банківського обслуговування), Кібербезпека (Рівень G – Організація та проведення тестування на проникнення та соціальна інженерія), Комп’ютерні системи та мережі (Рівень E – Адміністрування та моніторинг комп’ютерних систем), Кібербезпека (Рівень H – Правові основи інформаційної безпеки), Кібербезпека (Рівень I – Інформаційна безпека держави), Інформаційні технології (Рівень D – Технології проектування та оцінювання людино – машинних інтерфейсів), Моделювання (Рівень C – Теорія прийняття рішень), Програмування (Рівень D – Високорівневе програмування (веб – програмування)), Фінансові технології (Рівень C – Безпека фінансових ринків), Інформаційні технології (Рівень C – Організація баз даних та знань), Програмування (Рівень C – Кросплатформне програмування).

Спеціальні курси для майбутніх магістрів з комп’ютерних наук: Структурні методи аналізу та розпізнавання зображень, Комп’ютерний зір, Технології OLAP та Data Mining, Методи оптимізації в задачах штучного інтелекту, Математичні методи та моделі в наукових дослідженнях, Комплексний аналіз та операційне числення, Прикладная криптология, Методології управління інформаційними процесами, Технології аналізу і автоматизації документообігу, Методології наукових досліджень та інтелектуальна власність, Проектування корпоративних інформаційних систем, Проектування бізнес систем.

Для студентів спеціальностей 071 «Облік і опадкування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»  викладаються курси: Інформаційні технології (рівень А), Вища математика, Статистика, Економіко-математичні методи та моделі, Цифрова економіка.

Графік проведення відкритих занять викладачів кафедри

Накази про затвердження тем кваліфікаційних бакалаврських робіт:

Накази про затвердження тем кваліфікаційних магістерських робіт:

Графік індивідуальних занять

Графік консультацій 1 семестр

Графік консультацій до підготовки кваліфікаційних робіт 1 семестр

Графік консультацій до підготовки кваліфікаційних робіт 2 семестр

Графік консультацій викладачів кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання IІ семестр 2020-2021 н.р.

Програма розвитку електронного (дистанційного) навчання кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри

Всі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення в паперовому та електронному вигляді. За участю викладачів кафедри розроблено підручники, навчальні посібники, дистанційні курси з дисциплін кафедри.

Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньо-професійною програмами:

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Детальніше

Дисципліна

Викладач

Опис дисципліни

НМКД

1 курс

Інформаційні технології (рівень А)

Ходирєв О.І.

PDF

PDF

Математика (рівень А – Вища математика)

Коржова О.В.

PDF

PDF

Програмування (рівень А – Алгоритми та структури даних)

Стяглик Н.І.

PDF

PDF

Математика (рівень С – Статистика (у т.ч. й Теорія ймовірностей)

Коржова О.В.

PDF

PDF

Математика (рівень В – Дискретна математика)

Коржова О.В.

 

PDF

PDF

Об’єктно-орієнтоване програмування

Стяглик Н.І.

PDF

PDF

Дисципліни 1 курсу загальної та галузевої  підготовки:

УБС студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації, Філософія та суспільство

Інші дисципліни ОПП ” Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі “

2 курс

Комп’ютерні системи та мережі (рівень В – Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів)

Тарасенко О.П.

PDF

PDF

Комп’ютерні системи та мережі (рівень А – Фізика та електротехніка)

Чеканова Н.М.

PDF

PDF

Комп’ютерні системи та мережі (рівень С – Комп’ютерні системи та мережі)

Соболєв О.В.

PDF

PDF

Інформаційні технології (рівень А – Операційні системи)

Ходирєв О.І.

PDF

PDF

Чисельні методи та системний аналіз

Чеканова Н.М.

PDF

PDF

Адміністрування та моніторинг комп’ютерних систем

Чепіга О.О.

PDF

PDF

Інформаційний менеджмент та теорія прийняття рішень

Чеканова Н.М.

PDF

PDF

Системи обробки економічної інформації

Ходирєв О.І.

PDF

PDF

Економіко-математичні методи та моделі

Філатова Л.Д.

PDF

PDF

Дисципліни 2 курсу загальної  підготовки:

УБС студія «Банківська система (рівень А)»

 

Інші дисципліни ОПП ” Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі “

3 курс

Програмування (рівень В – Технологія створення програмних продуктів)

Стяглик Н.І.

PDF

PDF

Інформаційні технології (рівень В – Цифрова економіка)

Макарова Г.В.

PDF

PDF

Комп’ютерна графіка та веб-дизайн

Горбач Т.В.

PDF

PDF

Технології розподільних систем та паралельних обчислень

Тарасенко О.П.

PDF

PDF

Управління інформаційною безпекою

Петренко О.Є.

PDF

PDF

Спеціалізовані мови програмування

Стяглик Н.І.

PDF

PDF

Інтелектуальний аналіз даних

Філатова Л.Д.

PDF

PDF

Організація баз даних та знань

Горбач Т.В.

PDF

PDF

Дисципліни 3 курсу загальної, галузевої та фахової підготовки:

УБС студія «Лідерство та командна робота»

Інші дисципліни ОПП ” Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі “

4 курс

Технології захисту інформації

Петренко О.Є.

PDF

PDF

Технологія комп’ютерного проектування

Соболєв О.В.

PDF

PDF

Моделювання бізнес-процесів безпеки

Соболєв О.В.

PDF

PDF

Методи та системи штучного інтелекту

Гороховатський В.О.

PDF

PDF

Крос-платформне програмування

Тарасенко О.П.

PDF

PDF

Проектування технологічних систем

Соболєв О.В.

PDF

PDF

Інформаційні системи і технології в обліку та банках

Ходирєв О.І.

PDF

PDF

 

Освітньо-професійна програма «Кібербезпека у фінансових технологіях»  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Детальніше

Дисципліна

Викладач

Опис дисципліни

НМКД

1 курс

Інформаційні технології (рівень А)

Ходирєв О.І.

PDF

PDF

Математика (рівень А – Вища математика)

Коржова О.В.

PDF

PDF

Програмування (рівень А – Алгоритми та структури даних)

Стяглик Н.І.

PDF

PDF

Математика (рівень С – Статистика (у т.ч. й Теорія ймовірностей)

Коржова О.В.

PDF

PDF

Математика (рівень В – Дискретна математика)

Коржова О.В.

PDF

PDF

Кібербезпека (Рівень А – Основи кібербезпеки)

Кобилін А.М.

PDF

PDF

Дисципліни 1 курсу загальної та галузевої  підготовки:

УБС студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації, Філософія та суспільство

Інші дисципліни ОПП ” Кібербезпека у фінансових технологіях “

2 курс

Комп’ютерні системи та мережі (рівень В – Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів)

Тарасенко О.П.

PDF

PDF

Комп’ютерні системи та мережі (рівень А – Фізика та електротехніка)

Чеканова Н.М.

PDF

PDF

Комп’ютерні системи та мережі (рівень С – Комп’ютерні системи та мережі)

Соболєв О.В.

PDF

PDF

Інформаційні технології (рівень А – Операційні системи)

Ходирєв О.І.

PDF

PDF

Чисельні методи та системний аналіз

Чеканова Н.М.

PDF

PDF

Програмування (Рівень В – Об’єктно-орієнтовне програмування)

Стяглик Н.І.

PDF

PDF

Економіко-математичні методи та моделі

Філатова Л.Д.

PDF

PDF

Інформаційні технології (Рівень B – Комп’ютерна графіка та веб-дизайн)

Горбач Т.В.

PDF

PDF

Інформаційні технології (Рівень C – Організація баз даних та знань)

Горбач Т.В.

PDF

PDF

Дисципліни 2 курсу загальної  підготовки:

УБС студія «Банківська система (рівень А)»

 

Інші дисципліни ОПП ” Кібербезпека у фінансових технологіях “

3 курс

Інформаційні технології (Рівень F – Технологія створення програмних продуктів)

Стяглик Н.І.

PDF

PDF

Фінансові технології (Рівень B – Цифрова економіка)

Макарова Г.В.

PDF

PDF

Кібербезпека (Рівень C – Система стандартів інформаційної безпеки)

Соболєв О.В.

PDF

PDF

Комп’ютерні системи та мережі (Рівень D – Безпека комп’ютерних мереж)

Чепіга О.О.

PDF

PDF

Інформаційні технології (Рівень E – Великі дані)

Макарова Г.В.

PDF

PDF

Кібербезпека (Рівень B – Функціональна безпека комп’ютерних систем)

Кобилін А.М.

PDF

PDF

Моделювання (Рівень C  – Теорія прийняття рішень)

Чеканова Н.М.

PDF

PDF

Фінансові технології (Рівень C – Безпека фінансових ринків)

Філатова Л.Д.

PDF

PDF

УБС студія «Лідерство та командна робота»

Інші дисципліни ОПП ” Кібербезпека у фінансових технологіях “

4 курс

Кібербезпека (Рівень D – Комплексні системи захисту інформації)

Петренко О.Є.

PDF

PDF

Кібербезпека (Рівень E – Проектування інформаційних систем безпеки)

Соболєв О.В.

PDF

PDF

Моделювання (Рівень D – Моделювання бізнес-процесів безпеки)

Соболєв О.В.

PDF

PDF

Математика (Рівень D – Методи та системи штучного інтелекту)

Гороховатський В.О.

PDF

PDF

Кібербезпека (Рівень F – Основи протидії кіберзлочинності та цифрова криміналістика)

Кобилін А.М.

PDF

PDF

Комп’ютерні системи та мережі (Рівень E – Адміністрування та моніторинг комп’ютерних систем)

Чепіга О.О.

PDF

PDF

Кібербезпека (Рівень I – Інформаційна безпека держави)

Вакансія

PDF

PDF

 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Детальніше

Дисципліна

Викладач

Опис дисципліни

НМКД

1 курс

Структурні методи аналізу та розпізнавання зображень

Тарасенко О.П.

PDF

PDF

Комп’ютерний зір

Гороховатський В.О.

PDF

PDF

Технології OLAP та Data Mining

Макарова Г.В.

PDF

PDF

Методи оптимізації в задачах штучного інтелекту

Чеканова Н.М.

PDF

PDF

Математичні методи та моделі в наукових дослідженнях

Філатова Л.Д.

PDF

PDF

Методології управління інформаційними процесами

Макарова Г.В.

PDF

PDF

Проектування бізнес систем

Макарова Г.В.

PDF

PDF

Дисципліни 1 курсу загальної та галузевої  підготовки:

УБС студія «Управління людськими ресурсами», Професійна іноземна мова (рівень С), Методології наукових досліджень та інтелектуальна власність

Інші дисципліни ОПП ” Комп’ютерні науки “

Пропозиції кафедри до переліку міжфакультетських дисциплін

Практична підготовка студентів кафедри та сприяння працевлаштуванню

Детальніше

На кафедрі приділяється значна увага практичній підготовці студентів. Кафедра співпрацює з українськими та закордонними компаніями, бере участь у міжнародних програмах з обміну студентами.

Наукова діяльність

ЗВІТ з наукової роботи кафедри за 2020 рік

Наукові публікації НПП кафедри:

Детальніше

Стяглик Наталя Іванівна

Самородов Борис Вадимович

Гороховатський Володимир Олексійович

Кобилін Анатолій Михайлович

Тарасенко Олександр Прокопович

Філатова Любов Дмитрівна

Коржова Ольга Володимирівна

Чеканова Наталія Миколаївна

Петренко Ольга Євгенівна

Макарова Ганна Валеріївна

Єрмакова Наталя Анатоліївна

Ходирєв Олександр Іванович

Чепіга Олександр Олександрович

Науково-дослідна робота НПП кафедри

Основними напрямками наукової діяльності колективу кафедри є економіко-математичне моделювання та сучасні інформаційно-комунікаційні технології у банківській та фінансовій сферах. Значна увага приділяється науковим аспектам педагогіки вищої школи та інноваційним методикам викладання. Результатами науково-дослідної роботи викладацького складу кафедри є чисельні наукові статті у закордонних та фахових виданнях України.

Детальніше

Викладачі кафедри беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах, форумах та вебінарах, що підтвержується показниками розвитку наукової діяльності.

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на яких обговорюються питання впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, ефективного використання технологій дистанційного навчання, кейс-методів, ділових ігор, особливостей викладання дисциплін з посиленням наукової складової, використання результатів наукових досліджень викладачів кафедри в освітньому процесі.

Науково-дослідна робота студентів.

Детальніше

З метою активізації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі працюють наукові проблемні гуртки: підготовки до олімпіадних змагань з програмування; підготовки до олімпіадних змагань з математики; креативного розвитку з моделювання; з особливостей адміністрування мереж; з новітніх питань інформаційних технологій; з сучасних питань веб-дизайна; з актуальних питань інформаційної безпеки.

Абітурієнту

Кафедра готує бакалаврів та магістрів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», а також бакалаврів зі спеціальності 125 «Кібербезпека» за денною формою навчання.

Щорічно кафедра випускає понад 25 студентів денної форми навчання.

Випускники кафедри можуть працювати в IT- компаніях, які спеціалізуються у різних сферах, відділах інформаційних технологій та структурах, що пов’язані з захистом інформації.

Для студентів, що навчаються на кафедрі існує багато можливостей для розвитку та творчого самовиразу. Студенти мають можливість стажування та проходження практики в Україні і за кордоном. Найбільш талановита молодь має змогу отримувати іменні стипендії. Наша кафедра має сучасну матеріально-технічну базу навчання, комп’ютерні класи та лабораторії.

Випускники кафедри можуть працювати:

Детальніше

Консультування

Оголошення

Детальніше

оголошення

Новини

Детальніше

новини 

Контакти

kbi_itmm@karazin.ua