• Кафедра інформаційних технологій та математичного моделювання

Загальна характеристика

Кафедру інформаційних технологій та математичного моделювання засновано у 2020 році на базі кафедри інформаційних технологій Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», яку було засновано у 2001 році.

Головна мета роботи кафедри – забезпечення підготовки висококваліфікованих, професійних та перспективних фахівців в галузі інформаційних технологій, комп’ютерних наук та кібербезпеки, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній сфері.

Кафедра забезпечує професійну підготовку студентів:

– на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі») та 125 «Кібербезпека» (освітня програма «Кібербезпека у фінансових технологіях»);

– на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Комп’ютерні науки»).

Підготовка студентів здійснюється на високому професійному рівні, що відповідає вимогам сучасного ринку праці, та спрямована на розвиток у них необхідних для галузі ІТ компетенцій.

Кафедра готує фахівців, які працюють в фінансово-кредитних установах, банках, ІТ-компаніях та організаціях.

Стратегія розвитку кафедри

Пріоритетними напрямами роботи кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання є навчально-методична, науково-дослідна, організаційна робота, виховна робота зі студентами, співпраця з провідними компаніями у галузі ІКТ; підтримка наявних і створення нових наукових контактів із вченими провідних світових закладів освіти.

Детальніше

 

Навчально-методична робота

 1. Вивчення досвіду провідних вишів України та зарубіжних країн з метою вдосконалення змісту освіти та підвищення якості підготовки фахівців за спеціальностями кафедри.
 2. Перегляд та оновлення змісту навчальних дисциплін відповідно до вимог сьогодення, інтересів стейкхолдерів та потреб роботодавців.
 3. Перегляд і оновлення навчальних планів за спеціальностями кафедри з метою вдосконалення логічно-структурної схеми проведення занять та забезпечення варіативного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти.
 4. Перегляд та уточнення методичної документації кафедри (ОПП, навчальні плани, програми дисциплін, плани робіт, протоколи засідань тощо) згідно вимог діючого законодавства України.
 5. Активне впровадження рекомендацій навчально-методичної ради Інституту та Університету у діяльність викладачів кафедри.

Науково-дослідна робота

 1. Активізація викладачів кафедри в роботі над науковими публікаціями у провідних фахових виданнях, що входять до світових науко-метричних баз, їх участі у міжнародних науково-практичних конференціях із проблем інформаційних технологій, комп’ютерних наук та інформаційної безпеки.
 2. Підвищення наукової кваліфікації викладачів кафедри.
 3. Залучення провідних фахівців в області новітніх комп’ютерних інформаційних технологій в якості консультантів з метою посилення наукової роботи студентів.
 4. Активізація роботи студентських наукових товариств. Заохочувати студентів кафедри до участі у конкурсах наукових студентських робіт і фахових олімпіадах.

Організаційна робота

 1. Поступове підвищення якості професорсько-викладацького складу кафедри відповідно до Ліцензійних умов здійснення освітньої діяльності, поставлених завдань, специфіки спеціальностей, за якими ведеться підготовка здобувачів.
 2. Підтримка роботи сайту кафедри з метою профорієнтації абітурієнтів, задоволення потреб існуючих студентів і підвищення іміджу кафедри.
 3. Проведення наукових семінарів зі студентами кафедри для ознайомлення їх з результатами сучасних досліджень в галузі інформаційних технологій та інформаційної безпеки, зокрема з роботами викладачів кафедри.
 4. Активна підтримка студентського самоврядування.
 5. Збільшення кількості баз практик на підприємствах ІТ-індустрії для виробничої та переддипломної практики студентів.

Виховна робота

 1. Зміцнення дисципліни навчального процесу.
 2. Забезпечення оптимальних, безпечних і комфортних умов навчання та позанавчальної діяльності студентів.

Матеріально-технічне забезпечення

 1. Оновлення і супровід необхідного парку електронно-обчислювальної техніки, мережевого обладнання та програмного забезпечення, опанування нових сучасних способів організації віртуальних лабораторій.
 2. Забезпечення обчислювальної техніки навчальних аудиторій кафедри ліцензійним програмним забезпеченням.
 3. Залучення провідних ІТ компаній до співробітництва.

Основні умови успішного здійснення програми

 Основні умови успішного здійснення програми розвитку кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання полягають у:

 • оптимальному доборі складу кафедри, орієнтації їх на світовий досвід організації навчально-методичної та дослідницької роботи;
 • активній позиції викладачів та співробітників кафедри;
 • чіткій організації навчально-методичної та науково-дослідної роботи;
 • орієнтації на світовий досвід і міжнародні стандарти та тенденції, відповідності змісту навчального процесу кращим світовим традиціям;
 • залученні до освітнього процесу провідних вчених та фахівців-практиків ІТ-індустрії;
 • забезпеченні підтримки ініціатив кафедри керівництвом інституту та Університету;
 • у наявності відповідного фінансування з боку державних і недержавних установ.

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання кафедри № 4 від 06 листопада 2020 р.)

Кадровий склад

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з фахівців, які відповідають Ліцензійним вимогам до здійснення освітньої діяльності, мають практичний та науковий досвід роботи, стажування за кордоном та в Україні, наукові та навчально-методичні публікації.

Освітня робота

Кафедра інформаційних технологій здійснює галузеву та фахову підготовку студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 125 «Кібербезпека», другого (магістерського) рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та забезпечує викладання дисциплін математичного профілю для спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри

Детальніше

Всі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення в паперовому та електронному вигляді. За участю викладачів кафедри розроблено підручники, навчальні посібники, дистанційні курси з дисциплін кафедри.

 

Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами:

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»  (2020 р.);    (2021 р.)

(спеціальність: 122 Комп’ютерні науки) 

«Кібербезпека у фінансових технологіях»   (2020 р.);    (2021 р.)

(спеціальність: 125 Кібербезпека)    

НМЗ дисциплін 

Робочі програми навчальних дисциплін кафедри 2022/2023 н.р.

І семестр

ІІ семестр

 

Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки»   (2021 р.) ;    (2022 р.)

НМЗ дисциплін

Робочі програми навчальних дисциплін кафедри 2022/2023 н.р.

І семестр

ІІ семестр

 

Пропозиції кафедри до переліку міжфакультетських дисциплін

 

РПНД поточного навчального року

 

Практична підготовка студентів кафедри та сприяння працевлаштуванню

Детальніше

На кафедрі приділяється значна увага практичній підготовці студентів. Кафедра співпрацює з українськими та закордонними компаніями, бере участь у міжнародних програмах з обміну студентами.

Наукова діяльність

 

ЗВІТ з наукової роботи кафедри за 2021 рік

ЗВІТ з наукової роботи кафедри за 2020 рік

 

Відповідність НПП ліцензійним умовам:

Науково-дослідна робота НПП кафедри

Основними напрямками наукової діяльності колективу кафедри є економіко-математичне моделювання та сучасні інформаційно-комунікаційні технології у банківській та фінансовій сферах. Значна увага приділяється науковим аспектам педагогіки вищої школи та інноваційним методикам викладання. Результатами науково-дослідної роботи викладацького складу кафедри є чисельні наукові статті у закордонних та фахових виданнях України.

Детальніше

Викладачі кафедри беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах, форумах та вебінарах, що підтвержується показниками розвитку наукової діяльності.

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на яких обговорюються питання впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, ефективного використання технологій дистанційного навчання, кейс-методів, ділових ігор, особливостей викладання дисциплін з посиленням наукової складової, використання результатів наукових досліджень викладачів кафедри в освітньому процесі.

Науково-дослідна робота студентів

Детальніше

З метою активізації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі працюють наукові проблемні гуртки: підготовки до олімпіадних змагань з програмування; підготовки до олімпіадних змагань з математики; креативного розвитку з моделювання; з особливостей адміністрування мереж; з новітніх питань інформаційних технологій; з сучасних питань веб-дизайна; з актуальних питань інформаційної безпеки.

 

Звіти кафедри

Звіт кафедри за 2022/2023 н.р.

Звіт кафедри за 2021/2022 н.р.

Звіт кафедри за 2020/2021 н.р.

 

Плани кафедри

План кафедри на 2023/2024 н.р.

План кафедри на 2022/2023 н.р.

План кафедри на 2021/2022 н.р.

План кафедри на 2020/2021 н.р.

 

Абітурієнту

Кафедра готує бакалаврів та магістрів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», а також бакалаврів зі спеціальності 125 «Кібербезпека» за денною формою навчання.

Щорічно кафедра випускає понад 25 студентів денної форми навчання.

Випускники кафедри можуть працювати в IT- компаніях, які спеціалізуються у різних сферах, відділах інформаційних технологій та структурах, що пов’язані з захистом інформації.

Для студентів, що навчаються на кафедрі існує багато можливостей для розвитку та творчого самовиразу. Студенти мають можливість стажування та проходження практики в Україні і за кордоном. Найбільш талановита молодь має змогу отримувати іменні стипендії. Наша кафедра має сучасну матеріально-технічну базу навчання, комп’ютерні класи та лабораторії.

Випускники кафедри можуть працювати:

Детальніше

Консультування

Оголошення

Детальніше

оголошення

Новини

Детальніше

Контакти

kbi_itmm@karazin.ua