• Напрямки наукових досліджень

Основними завданнями науково-дослідної роботи інституту є забезпечення органічної єдності змісту освіти, досягнень сучасної економічної науки і передових технологій та використання їх в навчальному процесі; підвищення якості та інноваційної складової наукових досліджень; збільшення кількості наукових розробок, що мають загальнонаціональне  та міжнародне визнання; активне залучення та стимулювання припливу творчої молоді в науку та освіту; популяризація результатів наукових досліджень шляхом публікація у міжнародних фахових виданнях з можливістю подальшого цитування.

 

В рамках науково-дослідної роботи забезпечено виконання ініціативної науково-дослідної теми «Покращення фінансового стану підприємства в кризових ситуаціях» (кафедра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій):

 

Напрями наукових досліджень інституту:

 

 Назва заходу 

Наукове дослідження «Вплив децентралізації на забезпечення фінансової самостійності місцевого самоврядування на прикладі ОТГ Харківської області»

Назва заходу англійською

Scientific research «Influence of decentralization on ensuring the financial autonomy of local self-government on the example of Regional Territorial Communities of Kharkiv region»

Цільова аудиторія

Голови органів місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування різних рівнів, а також всі, хто цікавиться ходом децентралізації в Україні та процесом формування об’єднаних територіальних громад.

Мета заходу

Узагальнення та систематизація адміністративно-правових засад та головних напрямів децентралізації влади в Україні, фінансових результатів децентралізації об‘єднаних територіальних громад в Харківській області.

Контекст

Чому вибрана тематика наукового дослідження є важливою для регіону?

Формування органів місцевого самоврядування, організація ефективного функціонування місцевих фінансів, є одним з найважливіших та найактуальніших завдань розбудови України як європейської демократичної держави. Без проведення реформ органів місцевого самоврядування, здійснення процесів фінансової децентралізації неможливо вийти на новий рівень в соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад і регіонів, підвищити рівень та якість життя більшої частини громадян України.

Які завдання вирішуються?:

‑ дослідження місцевих фінансів та бюджетної децентралізації;

‑ здійснити аналіз стану існуючих 16 ОТГ Харківської області та показників фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад Харківщини;

‑ визначити перспективи децентралізації в Харківській області.

Очікувані результати заходу

Отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати концепції, нові методи, рекомендації, критерії оцінки; підручник, монографія. Результати роботи повинні дозволити оцінити, врахувати, нормувати, контролювати і забезпечувати ефективне управління процесом фінансової децентралізації та джерелами доходів об‘єднаних територіальних громад.

Терміни виконання

Від 3 до 6 місяців (в залежності від об’єкту дослідження

 

 

Назва заходу 

Наукове дослідження «Розробка стратегії розвитку місцевого бізнесу»

Назва заходу англійською

Scientific research «Development of local business development strategyregion»

Цільова аудиторія

Керівники організацій, фірм, менеджери різних рівнів та всі, кого цікавить питання фінансової стійкості підприємства

Мета заходу

систематизація та удосконалення діючих методик (методологій) щодо стратегічного менеджменту, розробки стратегії розвитку місцевого бізнесу.

Контекст

Чому вибрана тематика наукового дослідження є важливою для регіону?

В умовах нестабільного середовища функціонування економіки прогнозування, розробка та реалізація стратегії розвитку підприємств в Україні є актуальною та своєчасною проблемою, що буде сприяти підвищенню ефективності їх діяльності та конкурентоспроможності.

Які завдання вирішуються?:

‑ дослідження та аналіз існуючих методик розробки стратегій розвитку підприємства;

‑ оцінка можливостей використання  методу SWOT-аналізу для  удосконалення методик розробки стратегій розвитку місцевого бізнесу з метою можливого використання їх умовах невизначеності;

‑ удосконалення основних стратегій управління підприємством в умовах невизначеності.

Очікувані результати заходу

Отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати концепції, нові методи, рекомендації, критерії оцінки; підручник, монографія. Результати роботи повинні дозволити оцінити, врахувати, нормувати, контролювати і забезпечувати ефективне управління процесом розробки та реалізації  стратегії розвитку місцевого бізнесу

Терміни виконання

Від 3 до 6 місяців (в залежності від об’єкту дослідження

Назва заходу 

Наукове дослідження «Управління фінансовим станом підприємства в умовах невизначеності»

Назва заходу англійською

Scientific research «Management of financial condition of the enterprise in conditions of uncertainty»

Цільова аудиторія

Керівники організацій, фірм, менеджери різних рівнів та всі, кого цікавить питання фінансової стійкості підприємства

Мета заходу

систематизація та удосконалення діючих методик (методологій) щодо оцінки фінансового стану та управління підприємством в кризових ситуаціях.

Контекст

Чому вибрана тематика наукового дослідження є важливою для регіону?

В умовах нестабільного середовища функціонування економіки, оцінка, облік, нормування, контроль і управління фінансовим станом підприємств в Україні є актуальною та своєчасною проблемою

Які завдання вирішуються:

‑ дослідження та аналіз існуючих методик оцінки фінансового стану підприємства;

‑ оцінка можливостей використання кількісних методів аналізу для  удосконалення методик оцінки фінансового стану підприємств з метою можливого використання їх умовах невизначеності;

‑ удосконалення основних стратегій управління підприємством в умовах невизначеності.

Очікувані результати заходу

Отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи, рекомендації, критерії оцінки, підручник, монографія: Результати роботи повинні дозволити оцінити, врахувати, нормувати, контролювати і забезпечувати ефективне управління фінансовим станом підприємства в умовах невизначеності.

Порівняння очікуваних результатів із результатами світового рівня: якісно новий підхід до управління фінансовим станом підприємства на основі комплексного підходу в умовах не кризового стану, а невизначеності як недостатньої інформованості про вірогідність майбутніх подій, що відрізняється від кризового стану

Терміни виконання

Від 3 до 6 місяців (в залежності від об’єкту дослідження)

 

Назва заходу

Наукове дослідження «Оцінювання та забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання»

Назва заходу англійською

Scientific research «Estimation and providing of financial security of business entities»

Цільова аудиторія

Для керівників, головних бухгалтерів, менеджерів суб’єктів господарювання та підприємців – фізичних та юридичних осіб

Мета заходу

Оцінювання фінансової безпеки суб’єктів господарювання, надання конкретних пропозицій щодо її забезпечення з урахуванням максимізації прибутковості та мінімізації ризикованості діяльності.

Контекст

Чому вибрана тематика наукового дослідження є важливою для регіону?

В умовах ринкового середовища фінансова безпека суб’єктів господарювання набуває суттєвого значення. Це насамперед обґрунтовується такими положеннями. По-перше, від фінансової безпеки суб’єктів господарювання залежить їхня спроможність оновлювати техніку та технологію, формувати резерв виробничих потужностей, запаси товарно-матеріальних цінностей тощо. Тобто фінансова безпека здатна забезпечити життєздатність суб’єктів господарювання, їхню конкурентоспроможність та можливість розвитку в короткостроковій та довгостроковій перспективах. По-друге, фінансово безпечні суб’єкти господарювання мають переваги перед іншими в залученні інвестицій, у виборі постачальників, у підборі кваліфікованих кадрів. По-третє, фінансово безпечні суб’єкти господарювання не вступають у конфлікт з державою по перерахуванню податків та неподаткових платежів та з суспільством – по виплаті заробітної плати, дивідендів.

Оскільки мінливість та невизначеність ринкового середовища істотно впливають на діяльність суб’єктів господарювання, тому має велике значення і є надзвичайно актуальним питання щодо оцінювання та забезпечення їхньої фінансової безпеки.

Які завдання вирішуються:

– вибрати прийнятну для фінансових аналітиків методику оцінювання фінансової безпеки конкретного підприємства за визначеними ними критеріями;

– удосконалити методику оцінювання фінансової безпеки підприємства;

– оцінити фінансову безпеку підприємства;

– впровадити факторний аналіз ліквідності в систему фінансового менеджменту підприємства;

– впровадити факторний аналіз рентабельності власного капіталу та факторний аналіз стійкості економічного зростання в систему фінансового менеджменту підприємства;

– впровадити фінансовий леверидж в систему фінансового менеджменту підприємства;

– розробити методичний підхід до забезпечення фінансової безпеки підприємства з урахуванням максимізації прибутковості та мінімізації ризикованості діяльності.

Очікувані результати заходу

Отримання компетенції щодо оцінювання фінансової безпеки суб’єктів господарювання та її забезпечення з урахуванням максимізації прибутковості та мінімізації ризикованості діяльності. За результатами наукового дослідження вмітиме:

– формувати та ефективно використовувати систему інформаційного забезпечення для прийняття рішень у процесі управління фінансами;

– розробляти оптимальну стратегічну та оперативно-тактичну фінансову політику з урахуванням рівня фінансової безпеки;

– визначати основні напрями управління прибутком, необоротними та оборотними активами;

– визначати вартість капіталу та оцінювати вплив його структури на неї;

– визначати оптимальні шляхи діяльності з урахуванням прибутковості та ризикованості;

– застосовувати методичні підходи до фінансового планування та прогнозування для досягнення як стратегічних, так і оперативно-тактичних цілей;

– своєчасно застосовувати інструментарій фінансової безпеки для запобігання кризового фінансового стану.

Терміни виконання

Від 3 до 6 місяців (в залежності від об’єкту дослідження).

Архів

Детальніше

Науково-дослідна робота Харківського навчально-наукового інституту  ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2019 році

Науково-дослідна робота Харківського навчально-наукового інституту  ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2018 році

 Науково-дослідна робота Харківського навчально-наукового інституту  ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2017 році

 Науково-дослідна робота Харківського навчально-наукового інституту  ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2016 році

 Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)  у 2015 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2014 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2013 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2011 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2010 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2009 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2008 році

Sert_Kob_Dub