• Практична підготовка

Головним орієнтиром інституту у визначенні змісту та організації практичного навчання є вимоги стейкхолдерів та потреби регіону.  Інститут має стійкі багаторічні зв’язки  із фінансово-кредитними установами, підприємствами , організаціями та фірмами Харківського регіону.

Взаємодія здійснюється та здійснюється   на договірній основі. Інститутом укладені понад 30 довготермінових договорів про співробітництво, щороку укладається близько 200 договорів на проходження практики студентів інституту на безоплатній основі.

Враховуючи  вимоги та пропозиції роботодавців, практична підготовка студентів має наскрізний характер та розпочинається з навчальної практики (ІІ, ІІІ курси), комплексний характер якої забезпечується використанням можливостей навчально-тренувального  комплексу «FinTech», що працює в тісному контакті з навчально-тренувальними фірмами, які є його клієнтами, та програмного комплексу АБС Б2, внутрішньобанківської платіжної системи «Enigma». Наявні можливості забезпечують використання інтерактивних форм і методів навчання   ситуаційних завдань, ділових ігор, кейсів, що інтенсифікує навчальний процес та забезпечує досягнення цілей навчання під час її проходження навчальної практики. На базі віртуального банку «ІНТЕЛБАНК», який функціонує в структурі  навчально-тренувального  комплексу «FinTech», студенти мають можливість відпрацювати модель дій фахівця, що сприяє формуванню професіональних якостей та швидкій адаптації до первинних посад.

 

Ефективність виробничої та переддипломної практик значною мірою визначається умовами її організації на базах практики. Тому, як бази практики використовуються найбільш ефективно функціонуючі суб’єкти господарювання, які забезпечують реалізацію вимог наскрізних програм практики та прикладних досліджень відповідно до тем кваліфікаційних магістерських робіт,  мають  спеціалістів належного рівня. 

Програми виробничої практики охоплюють  всі основні напрямки економічної діяльності суб’єктів господарювання. При визначенні баз практики студентів інститутом  приймається до уваги ціла низка чинників:  рівень підготовленості студента,  тематика науково-пошукових, курсових робіт, перспектива працевлаштування, місце постійного проживання.

На 2 курсі  за ІІ-м (магістерським рівнем освіти) в інституті організована індивідуальна робота студентів на базі  фактичних показників фінансово-кредитних установ, на підприємствах, в організаціях.

Переддипломна практика є логічним завершенням наскрізної практичної підготовки студентів, що є заключний етапом підготовки студента до самостійної діяльності з фаху,  етапом узагальнюючого осмислення набутих знань, умінь та навичок. Мета практики – виконання кожним студентом індивідуального завдання, збір матеріалів  для написання кваліфікаційної магістерської роботи. У ході практики професійні знання, уміння і навички творчо реалізуються для прийняття самостійних рішень