• Стратегія розвитку Інституту і план на 2023/2024 н.р.

Стратегія розвитку

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ «КАРАЗІНСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ»

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

на 2020-2025 роки

 

МІСІЯ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ «КАРАЗІНСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ»

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА –

неперервна підготовка фахівців для фінансово-кредитної сфери на основі комплексного забезпечення якості освітньої, науково-дослідницької та виховної діяльності задля розвитку національної економіки і добробуту суспільства

 

Програму розвитку навчально-наукового інституту «Каразінський банківський   інституту»   Харківського   національного    університету    імені В. Н. Каразіна на 2020/2021–2024/2025 н. р. розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»,    Статуту  Харківського    національного     університету     імені В. Н. Каразіна, Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, Стратегії розвитку Університету на період 2019–2025 року.

ПРОГРАМА   РОЗВИТКУ    НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО    ІНСТИТУТУ «КАРАЗІНСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ» спрямована на реалізацію його місії відповідно до засадничих принципів структурного підрозділу КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

 

ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • забезпечення якісної реалізацію освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів за галузями знань 07 «Управління та адміністрування» (у частині спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент») та 12 «Інформаційні технології» (у частині спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека та захист інформації»);
 • продовження активного впровадження комплексної моделі освітнього процесу, яка включає освітньо-професійні програми, навчально-методичне забезпечення для освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр», що дасть можливість формувати професійні та соціально-емоційні компетентності (hard skills та soft skills)
 • впровадження інноваційних підходів до мовної підготовки:
 • досягнення необхідного рівня володіння однієї іноземної мови, в перспективі двома;
 • продовження практики використання в освітньому процесі часткового або повного викладання дисциплін англійською          мовою;
 • приведення та підтримання усіх випускових кафедр у відповідність до ліцензійних та акредитаційних вимог;
 • ініціювання і створення міжфакультетських освітніх програм в рамках Каразінського університету;
 • організація планового проведення акредитації всіх освітньо- професійних програм за всіма спеціальностями та рівнями вищої освіти;
 • розвиток професійних компетентностей викладачів шляхом стажування у провідних компаніях, сприяння залучення їх до діяльності професійних спільнот та експертного середовища;
 • подальший розвиток дистанційної форми навчання на основі новітніх педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій;
 • започаткування дуальної форми навчання в співпраці з фінансово- кредитними установами та бізнесом з метою усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолання розриву між теорією і практикою, підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання;
 • ініціювання циклів лекцій провідних лекторів задля популяризації економічних наук та інформаційних технологій, а також наукових досліджень в цих напрямках;
 • сприяння вибору та реалізації студентами індивідуальних траєкторій навчання через їх творчу, наукову і аналітичну спрямованість, наближену до фактичних показників діяльності банківських установ, підприємств та організацій з урахуванням використання технологій дистанційного навчання;
 • подальший розвиток системи безперервної освіти та досягнення Інститутом статусу провідного профільного Центру підвищення кваліфікації фахівців фінансово-кредитної сфери східного регіону, в структурі Каразінського університету.

ЯКІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • підвищення якості та інноваційної складової наукових досліджень, збільшення кількості наукових розробок, що мають загально-національне та світове визнання, постійний моніторинг та учать в держбюджетних науково- дослідних роботах та госпдоговір них наукових та прикладних темах;
 • ініціювання спільних наукових досліджень і міжфакультетських дослідницьких проектів для отримання й розширення проектного бюджетного фінансування через участь у національних конкурсах науково-дослідницьких проектів, тендерах і міжнародних програмах наукових досліджень;
 • сприяння щодо включення провідних науково-педагогічних працівників до складу редакційних колегій наукових часописів, які індексуються у МНБД Scopus і Web of Science, щодо їх залучення до експертної діяльності наукових фондів, наукових рад і науково-методичних комісій МОН України та інших органів державного управління;
 • організація супроводу дослідницьких ініціатив від ідеї до реалізації проекту;
 • створення Збірника фахових наукових праць та включення його до МНБД Scopus та/або Web of Science;
 • долучення до організації роботи разових спеціалізованих рад по захистам дисертацій здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»;
 • підвищення якості кадрового складу науково-педагогічних працівників шляхом захисту кандидатських та докторських дисертаційних робіт;
 • збільшення кількості студентів-учасників науково-дослідницької роботи кафедр інституту;
 • ініціювання і проведення Інститутом Всеукраїнських олімпіад та конкурсів із різних спеціальностей та навчальних дисциплін;
 • проведення активної політики трансферу наукових результатів до освітнього процесу та професійного середовища шляхом проведення наукових конференцій, форумів, круглих столів, семінарів тощо, використовуючи розвинені он-лайн технології;
 • стандартизації вимог у дотриманні принципів академічної доброчесності в усіх видах і результатах наукової діяльності;
 • планування участі науково-педагогічних працівників та студентів у програмах академічної мобільності, наукових стажувань і підвищення кваліфікації в університетах-партнерах.

 

ЯКІСТЬ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

– моніторинг потреб та інтересів усіх поколінь студентів через взаємодію з органами студентського самоврядування;

– розробка системи матеріального заохочення обдарованої молоді інституту шляхом іменних стипендій роботодавців;

– стимулювання студентських інноваційних ініціатив та впровадження їх у діяльність інституту;

– сприяння організації студентським самоврядування наукових, культурно-масових, спортивних заходів;

– створення цикл відеозвернень випускників Інституту про їх професійну діяльність та історію успіху.

 

СОЦІАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

– суттєве збільшення контингенту студентів та слухачів в Інститутах Університету, контингенту іноземних студентів на усіх формах навчання, сприяння залученню на навчання слухачів підготовчого відділення Каразінського університету;

– подальший розвиток співпраці із банками та підприємствами регіонів шляхом включення Інституту до відповідних об’єднань або ініціювання їхнього створення;

– реалізація інформаційної кампанії з підвищення фінансової грамотності широких верств населення;

– трансформація профорієнтаційної роботи, враховуючи зміни потреб суспільства, тенденцій і перспектив розвитку бізнесу, інформаційних технологій, із системним підвищенням відповідальності за результатами цієї роботи на місцях – створення внутрішнього Інтернет-ресурсу, який забезпечить оперативне обговорення та вирішення питань розвитку Університету, які пропонуються представниками колективу та студентства;

– постійне і системне просування бренду Каразінського університету в Україні та за її межами;

– підтримка та розвиток традицій Університету, корпоративного іміджу та корпоративної культури;

– підтримка та розвиток загальнонаціональних та міжнародних проектів, таких як Фінансова грамотність.

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СФЕРА

– ініціювання проведення централізованого енергоаудиту будівель Інституту з метою заощадження коштів та подальшої економії ресурсів;

– клопотання перед керівництвом Університету щодо впровадження енергоменеджменту будівель, проведення заміни системи електропостачання будівель, встановлення світодіодного освітлення, запровадження заходів, у тому числі технічних, із зменшення споживання води в будівлях, встановлення нової системи вентиляції для будівель з рекуперацією тепла, встановлення нової системи опалення для будівель тощо;

– підвищення ефективності та оптимізація використання матеріально- технічної бази, у тому числі будівель та споруд Інституту з метою збільшення доходів та зменшення витрат Університету;

– ініціювання здійснення за необхідності ремонту аудиторного фонду, приміщень загального користування та гуртожитку Інституту;

– залучення структурних підрозділів Інститутів Університету до забезпечення фінансової стабілізації шляхом організації додаткових платних послуг у межах діючого законодавства через розвиток та функціонування центрів при Інституті;

 • Центру вдосконалення освітніх траєкторій
 • Центр розвитку фінансових технологій «FinTech»

 

План інституту на 2023/2024.

 

Основні завдання на 2023/2024 рік

 

План профорієнтаційної роботи ННІ «Каразінський банківський інститут» на 2023-2024 навчальний рік