• Кафедра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій

Загальна характеристика

Кафедру менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій засновано у 2020 році на базі кафедри менеджмент Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», яку було створено у 2008 році.
Головна мета роботи кафедри – забезпечення підготовки висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів з новими поглядами та способом мислення щодо управління та реалізації можливостей розвитку підприємств, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями.
Кафедра забезпечує професійну підготовку вітчизняних та іноземних студентів:
– на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (освітня програма «Менеджмент і глобальний бізнес»);
– на другому (магістерському) рівні вищої освіти (освітня програма «Стратегічний менеджмент в бізнесі»).
Підготовка студентів здійснюється на високому професійному рівні, що відповідає вимогам сучасного ринку праці, та спрямована на розвиток у них базових управлінських компетенцій (професійних, інтелектуальних, ситуативних), базових digital-компетенцій та ключових комунікаційних компетенцій.
Кафедра підготувала близько 800 фахівців, які працюють в органах державного управління, місцевого самоврядування, провідних компаніях національного та світового рівня.
2019 року кафедра здійснила перший випуск іноземців за рівнем «магістр»— громадян з Південної Азії та Африки.

Стратегія розвитку кафедри

Детальніше

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ, БІЗНЕСУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА 2020-2025 Р.Р.

 Концепція

освітньої діяльності за спеціальністю  073 «менеджмент»

          В умовах глобалізації економічних процесів, підвищення конкуренції, мобільності персоналу, швидких економічних і технологічних змін, самостійної роботи підприємств на внутрішньому та  зовнішньому  ринках продукції, товарів і послуг зростає потреба в наявності кваліфікованих фахівців з менеджменту, здатних ефективно управляти діяльністю підприємств, компетентно вести переговори, укладати комерційні угоди, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до  міжнародних норм і стандартів, проводити глибокі наукові дослідження, розробляти стратегію і тактику роботи підприємств і реалізовувати науково обґрунтовані управлінські рішення.

        Інтеграція України у світовий освітній простір та опанування міжнародних стандартів освіти ставлять нові завдання підготовки менеджерів для всіх сфер господарювання. Адже саме ці фахівці забезпечують ефективну роботу у комерційних структурах, державних установах, органах місцевого самоврядування, де вони займаються питаннями управління, планування, організації, контролю.

        Менеджмент – це комплекс науки, практики, мистецтва, знань, вмінь та навичок, який включає питання організації лідерства, керівництва підрозділами, групами, підприємствами, організаціями, розробки та прийняття рішень, організації їх виконання, соціального розвитку трудових колективів, соціально-психологічного регулювання їхньої діяльності. Підставою та орієнтиром для відповідних змін є європейські документи стосовно вищої освіти. Серед них – Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), Закон України «Про вищу освіту».

        ХХ1 століття ЮНЕСКО проголосило «Ерою освіти», оскільки інтелект, який базується на знаннях, є основним ресурсом і рушійною силою розвитку економіки держави. Тому, найбільш актуальними постають питання забезпечення якості освіти та професійної підготовки менеджерів, створення умов для навчання і професійного розвитку громадян упродовж життя, підвищення ефективності взаємодії між системою освіти і ринком праці. Вся робота кафедри спрямована на забезпечення високої якості підготовки фахівців згідно  вимог цих нормативних документів. Професорсько-викладацький колектив кафедри працює над удосконаленням навчального процесу, методичного забезпечення, покращення кадрового потенціалу, науково-дослідної, виховної роботи та міжнародного співробітництва.

Місія

            У сучасному суспільстві, в епоху ринкових відносин, а, тим більше, економічної кризи, значення знань з менеджменту незмірно велике. Кафедра готує студентів до успішної професійної кар’єри менеджера, відкриваючи їм нові міжнародні горизонти, сприяючи підвищенню їх конкурентоспроможності шляхом формування сучасного бачення, глобального мислення, яке відповідає моральним, етичним і правовим нормам. Другою складовою місії кафедри є розробка і публікація високоякісних навчально-методичних матеріалів на базі науково-прикладних досліджень, що сприятиме забезпеченню існуючих потреб у спеціалістах відповідної кваліфікації. Третя складова – бути інноваційною, стратегічно орієнтованою до комунікацій кафедрою, що уможливлює поширення знань для студентської аудиторії та зацікавлених сторін і розвиває студенто-центристську направленість навчання.

1.1 Пріоритетні напрями роботи кафедри

            Кафедра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій продовжує розвивати кращі традиції з методики викладання теоретичних і прикладних аспектів управлінської діяльності, чітко дотримуючись сучасних освітніх вимог, що стоять наразі перед вищою школою.

            Пріоритетними напрямами роботи кафедри є:

            послідовна інтеграція в європейський освітній простір; підвищення компетентності, відповідальності, здатності здійснювати професійну діяльність на рівні міжнародних стандартів та готовність до постійного професійного зростання викладачів-науковців;

            модернізація методичного забезпечення навчального процесу та втілення сучасних інноваційних технологій в умовах євроінтеграції;

            науково-дослідна робота і використання її результатів в навчальному процесі;

            науково-виховна робота зі студентами, спрямована на формування соціально-активної студентської молоді;

            розвиток міжвузівських та міжнародних наукових зв’язків з провідними світовими університетами, спрямований на підвищення якості навчального процесу та зростання професійної компетентності фахівців;

           посилення професійно-орієнтованої роботи з формування контингенту студентів;

           співпраця з регіональними та місцевими органами управління, підприємствами бізнес-сектору економіки та  науково-дослідними інститутами України через підтримку наявних і створення нових наукових контактів.

1.2 Кадрове забезпечення

           Основні стратегічні напрями розвитку сучасної освіти в Україні – це послідовна інтеграція в європейський освітній простір. Компетентність, відповідальність, здатність здійснювати професійну діяльність на рівні міжнародних стандартів та готовність до постійного професійного зростання – це ті якості, що характеризують сучасного викладача-науковця.

          В основу кадрової політики кафедри покладено принцип підбору висококваліфікованих викладачів, які систематично підвищують кваліфікацію, займаються науково-дослідною роботою.

         Підготовка професорсько-викладацького складу кафедри здійснюватиметься шляхом:

         сприяння викладачам кафедри навчанню під час отримання другого диплому про вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент», у докторантурі, написанню монографій, підручників, посібників тощо із навчальних курсів;

         створення умов для проходження курсів підвищення кваліфікації всіма викладачами кафедри за напрямами: стажування та співпраці кафедри з європейськими університетами у галузі підготовки фахівців з управління; участь у роботі експертних комісій з акредитації освітньо-професійних програм за спеціальностями кафедри; участь у роботі науково-практичних та науково-методичних семінарів; навчання в інституті післядипломної бізнес-освіти;

          виконання науково-дослідних проектів спільно з академічними установами НАН України, на замовлення органів державної влади і місцевого самоврядування відповідно до актуальних проблем розвитку науки управління та практики;

          підвищення вимог щодо викладання дисциплін та веденням таких форм контролю як періодичне проведення викладачами кафедри відкритих лекцій, семінарських занять, взаємне відвідування та обговорення на засіданнях кафедри методів викладання, надання рецензій на проведені заняття;            

          участь у виставках, міжнародних ярмарках, конкурсах професійної майстерності.

1.3 Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами спеціальності

073 «Менеджмент»

Євроінтеграція – це зобов’язання України модернізувати систему своєї вищої освіти з метою її зближення з європейською, без будь-якого тиску зверху, без жорсткої уніфікації. Це запрошення до вдумливого зважування всіх плюсів і мінусів освітньої інтеграції, розрахованої на розширення доступності вищої освіти, її відкритості та здійснення рівних прав громадян в одержанні освітніх послуг, певного статусу, професії, роботи. Одним із основних видів діяльності кафедри є навчальна робота, метою якої є підготовка конкурентоспроможних фахівців. Навчально-методична робота кафедри спрямована на модернізацію методичного забезпечення навчального процесу та втілення сучасних інноваційних технологій в умовах євроінтеграції. Зусилля колективу кафедри зосереджуватимуться на удосконаленні загальної та професійної підготовки фахівців, широкому використанні комп’ютерних технологій у навчальному процесі.

        Основними напрямами діяльності кафедри на перспективу є:

робота з формування навчальних, робочих планів підготовки фахівців з менеджменту відповідно Національної рамки кваліфікації, стандартів вищої освіти України та вимог, визначених Законом України «Про вищу освіту»;

розробка та викладання авторських курсів: «Теорія управління та концепції бізнесу», «Цифровий менеджмент», «Соціальний бізнес» тощо;

          підготовка навчальних видань (підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій тощо) з урахуванням міждисциплінарних зв’язків та інтеграційних процесів, що відбуваються у різних сферах життєдіяльності майбутніх випускників;

          розширення баз практик студентів та постійного оновлення програм практик з урахуванням  сучасних аналітичних і прогнозних завдань розвитку бізнес-структур та вимог дуальної освіти;

          запровадження комп’ютерного тестування з метою діагностики знань студентів під час поточного, модульного та підсумкового контролю знань студентів, для перевірки контрольних і самостійних робіт з використанням електронної платформи MOODLE;

          особлива увага приділятиметься забезпеченню освітнього процесу якісними електронними навчальними посібниками та методичними матеріалами з нормативних  і вибіркових курсів кафедри;

          інтенсифікація навчального процесу за рахунок впровадження таких технологій, як: застосування ділових ігор, «Кейс – методу», тренінгів, семінарів-дискусій тощо;

          здійснення навчального процесу на високому професійному рівні (читання лекцій, проведення семінарських, практичних занять), підготовка навчально-методичних комплексів (силабусів навчальних дисциплін, монографій, підручників, посібників), що стосуються викладання різноманітних теоретичних та прикладних аспектів роботи майбутніх фахівців;

          посилення та активізація індивідуальної роботи зі студентами – іноземцями;

          дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу.

1.4 Науково-дослідна робота

         Одним із найважливіших секторів навчального процесу вищої школи  є науково-дослідна робота, тому завданнями кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій з науково-дослідного напряму є:

         виконання наукових досліджень з держбюджетної та госпдоговірної тематики  шляхом розвитку науково-дослідної співпраці з провідними вищими навчальними закладами через виконання комплексних держбюджетних та госпдоговірних тем і суб’єктами бізнесу;

         запровадження міжкафедрального науково-дослідного семінару з управлінських та обліково-фінансових питань спільно з кафедрами Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут»;

          активізація публікацій результатів наукових досліджень викладачів кафедри у фахових виданнях України та виданнях, які входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of Science;

          забезпечення зростання якісного рівня науково-дослідної роботи студентів шляхом: затвердження тем курсових, бакалаврських, магістерських робіт з урахуванням спеціалізації кафедри та її науково-дослідної тематики; участі студентів на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, грантових програмах, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт тощо;

          планування та організація виконання на високому рівні проведення наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, круглих столів за участю провідних вчених, спеціалістів-практиків, видатних діячів у галузі управління та адміністрування;

           забезпечення систематичного ознайомлення та отримання нових фундаментальних і прикладних наукових результатів у галузях національної  економіки,  інформаційних технологій та запровадження їх результатів у навчальний процес шляхом видання нових підручників, навчальних посібників, практикумів, лекцій тощо.

         активізація участі у міжнародних, регіональних, наукових, грантових програмах.

1.5. Організаційна та виховна робота

Головними напрямами організаційної та виховної роботи є: національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, моральне, екологічне, естетичне, трудове та фізичне виховання. Вся виховна робота на кафедрі буде спрямована на:

          формування у майбутніх фахівців активної життєвої позиції, формування світогляду, зрілості, вимогливості до своєї діяльності, визначеності в досягненні життєвих цілей;

          створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, формування лідерських якостей, уміння працювати в команді;

          забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема тих, що стосуються організації навчального процесу;

          забезпечення виконання студентами своїх обов’язків через ефективну роботу кураторів та професорсько-викладацького складу кафедри: дотримання вимог науково-освітнього процесу; дотримання правил проживання у гуртожитку; дотримання правил академічної доброчесності;

          сприяння навчальній, науковій та креативній діяльності студентів, формуванню високо свідомої, суспільно активної особистості.

1.6 Міжнародні зв’язки кафедри

          Одним з основних завдань кафедри є розвиток її міжнародного співробітництва. У цьому відношенні пріоритетними мають бути наступні напрями:

          розширення спектру освітянських послуг для іноземних громадян;

          сприяння зростанню участі студентів, аспірантів, викладачів і науковців у програмах міжнародної академічної мобільності;

          налагодження співпраці із зарубіжними університетами з метою залучення викладачів, науковців, аспірантів кафедри до виконання спільних міжнародних наукових проектів;

         формування спільних наукових програм для отримання грантів на проведення наукових досліджень;

          участь науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових конференціях,  семінарах, тощо;

          збільшення кількості курсів і освітніх програм іноземними мовами;

          публікації наукових статей та тез в міжнародних виданнях;

          обмін магістерськими програмами із провідними зарубіжними закладами вищої освіти в рамках реалізації програм спільного та подвійного дипломування.

1.7. Профорієнтаційна робота, співпраця з роботодавцями та працевлаштування випускників

          Формування контингенту студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент» є одним із найважливіших завдань колективу кафедри. Профорієнтаційна робота кафедри менеджменту спрямована на забезпечення виконання ліцензійних обсягів прийому студентів. Задля оптимального формування контингенту студентів слід зосередити зусилля на оптимізації обсягів прийому на навчання з урахуванням потреб ринку та демографічної ситуації на основі прогнозу та моніторингу, посилення індивідуалізації агітаційної та профорієнтаційної роботи, розвитку стратегічного партнерства кафедр із загальноосвітніми закладами, провідними підприємствами та організаціями, соціальними структурами. У цілях зростання контингенту доцільно проводити наступні організаційні форми профорієнтаційної роботи:

          просування кафедри як підрозділу з привабливими освітніми та науковими можливостями в інформаційному просторі;

          популяризація наукових надбань та досліджень на громадських засадах, проведення відкритих лекторіїв, участь у волонтерській науково-популяризаторській діяльності серед молоді;

         організація та проведення екскурсій для учнів випускних класів шкіл за програмою «Стань студентом спеціальності «Менеджмент на 1 день»;

         організація зустрічей учнів випускних класів зі студентами спеціальності «Менеджмент», які приймали участь у міжнародних програмах та стажуваннях;

         створення школи «Юнацька школа лідерства» для дистанційного навчання учнів випускних класів ЗОШ I-III ступенів, гімназій, ліцеїв тощо;

       проведення свята «День кафедри» із запрошенням випускників кафедри, роботодавців, видатних діячів із залученням учнів 10 та 11 класів;

       сприяння працевлаштуванню випускників шляхом якісного підбору та розширення баз практики, створення в межах університету кадрової агенції за участі органів місцевої влади та самоврядування, тісна співпраця з представниками міського та обласного фондів зайнятості;

       створення на сайті кафедри сторінки для інформації щодо працевлаштування випускників.

2. Механізми реалізації програми розвитку кафедри

        Реформування системи вищої освіти потребує знаходження оптимального підходу до втілення принципів академічної свободи, поєднання зусиль всіх стейкхолдерів, міжнародного та вітчизняного досвіду. Завдяки євроінтеграції колектив кафедри повинен набути нових конкурентних переваг в якості освіти, досягти нового рівня підготовки фахівців і водночас гармонізувати вітчизняну освіту, зробити так, щоб ми були зрозумілі Європі, а Європа – зрозумілою нам.

       Основними механізмами реалізації програми стратегічного розвитку професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій є:

       забезпечення інтеграції науки і освіти з провідними організаціями, органами виконавчої влади, які формують попит на випускників освітньо-професійних програм кафедри;

       підвищення вимог щодо викладання дисциплін через посилення організаційного потенціалу кафедри, створення інструментів управління знаннями, використання всіх існуючих можливостей для інтелектуального, кадрового та матеріального забезпечення навчального процесу;

       формування інноваційної культури персоналу кафедри шляхом забезпечення злагоджених та ефективних комунікацій між співробітниками кафедри з виконання визначених завдань та положень з оптимізації навчально-виховного процесу;

       підвищення рівня наукових розробок  через участь викладачів кафедри у конкурсах на отримання грантів для здійснення наукових досліджень та освітніх проектів, а також інтернаціоналізації навчально-освітніх програм і наукових досліджень;

       популяризація кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій як осередку для виконання перспективних освітніх та наукових завдань.

В. о. завідувача кафедри менеджменту,

бізнесу та професійних комунікацій, д. е. н., професор                                                                        А. П. Грінько

Кадровий склад

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з фахівців, які мають практичний та науковий досвід роботи, стажування за кордоном та в Україні.

Освітня робота

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри

Всі дисципліни кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій мають методичне забезпечення в паперовому та електронному вигляді. За участю викладачів кафедри розроблено підручники, навчальні посібники, дистанційні курси з дисциплін кафедри.

Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Менеджмент і глобальний бізнес».

Детальніше

Освітньо-професійна програма «Банківська справа та фінансовий консалтинг»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Дисципліна

Викладач

Опис дисципліни

НМКД

1 курс

УБС студія  “Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі”. Модуль 1. Тайм-менеджмент

Чхеайло А.А.,

 

PDF

PDF

УБС студія  “Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі”. Модуль 2. Міжособистісні комунікації в бізнесі

Швидка О.Б.

PDF

Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації

Чернявська І.С., Семенченко Т.О.,

Шевченко В.І.

PDF

PDF

Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А)

Новікова Т.В.

PDF

PDF

Філософія та суспільство. Модуль 1. Філософія

Чхеайло А.А.,

PDF

Філософія та суспільство. Модуль 2. Соціологія та політологія

Топалова С.О.

PDF

Дисципліни 1 курсу загальної та галузевої  підготовки:

Інформаційні технології (рівень А), Вища математика, Статистика,

Фінанси (рівень А – Фінанси, гроші та кредит)

Інші дисципліни ОПП “Менеджмент і глобальний бізнес”

2 курс

Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А – Міжнародна та регіональна економіка). Модуль 1. Міжнародна економіка

Іващенко М.В.,

PDF

PDF

Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А – Міжнародна та регіональна економіка). Модуль 2. Регіональна економіка

Морозова Н.Л.

PDF

Маркетинг (рівень А)

Торяник Ж.І.

PDF

PDF

Менеджмент (рівень А – Менеджмент та управлінський облік). Модуль 1. Менеджмент

Ізюмцева Н.В.

PDF

PDF

Управління якістю та конкурентоспроможністю

Торяник Ж.І.

PDF

PDF

Менеджмент організацій (рівень А – Теорія організації та організація управління підприємством)

Христофорова О.М.

PDF

PDF

Дисципліни 2 курсу галузевої  підготовки:

УБС студія “Банківська система” (рівень А), Економіко-математичні методи та моделі,

Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, Фінанси підприємств, Бухгалтерський облік, Менеджмент (рівень А – Менеджмент та управлінський облік), Модуль 2. Управлінський облік

Інші дисципліни ОПП “Менеджмент і глобальний бізнес”

3 курс

УБС студія  “Лідерство та командна робота”

Торяник Ж.І.

PDF

PDF

Менеджмент (рівень В)

Ізюмцева Н.В.

PDF

PDF

Логістичний менеджмент (рівень A)

Христофорова О.М.

PDF

PDF

Менеджмент (рівень С – Менеджмент зовнішніх комунікацій)

Швидка О.Б.

PDF

PDF

Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень С – Поведінкова  та інституціональна економіка). Модуль 1. Поведінкова економіка

Топалова С.О.

 

PDF

PDF

Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень С – Поведінкова  та інституціональна економіка). Модуль 2. Інституційна економіка

Іващенко М.В.

PDF

Менеджмент персоналу (рівень В – Організація праці менеджера)

Даудова Г.В.

PDF

PDF

Дисципліни 3 курсу загальної, галузевої та фахової підготовки:

Економічний аналіз, Цифрова економіка, Страхування

Інші дисципліни ОПП “Менеджмент і глобальний бізнес”

4 курс

Менеджмент персоналу (рівень А – Самоменеджмент та організаційна поведінка).Модуль 1 . Самоменеджмент

Малафєєв Т.Р.

 

PDF

PDF

Менеджмент персоналу (рівень А – Самоменеджмент та організаційна поведінка). Модуль 2.Організаційна поведінка

Швидка О.Б.

PDF

PDF

Інноваційний менеджмент (рівень А – Управління бізнесом)

Швидка О.Б.

PDF

PDF

Логістичний менеджмент (рівень В – Менеджмент ЗЕД)

Іващенко М.В.

PDF

PDF

Публічне адміністрування

Малафєєв Т.Р.

PDF

PDF

Фінанси (рівень C – Фондовий ринок та регулювання фондового ринку)

Новікова Т.В.

PDF

PDF

Інноваційний менеджмент (рівень В -Управління інноваціями)

 

PDF

PDF

Менеджмент  (рівень D-Антикризовий менеджмент)

 

PDF

PDF

Практична підготовка

Начальна практика

Іващенко М.В.,

_

PDF

Бакалаврський семінар

Христофорова О.М.

_

PDF

Виробнича практика

Морозова Н.Л.

_

PDF

Кваліфікаційна бакалаврська робота

Викладачі кафедри

_

PDF

Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійною програмою  «Стратегічний менеджмент в бізнесі»

Детальніше

Освітньо-професійна програма  «Стратегічний менеджмент в бізнесі»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Дисципліна

Викладач

Опис дисципліни

НМКД

1 курс

УБС студія «Управління людськими ресурсами» Модуль 1.

Тайм-менеджмент

Ізюмцева Н.В.

Чхеайло А.А.

PDF

PDF

УБС студія «Управління людськими ресурсами» Модуль 2.

Соціальна відповідальність

Швидка О.Б.

PDF

УБС студія «Управління людськими ресурсами» Модуль 3.

Управління персоналом

 

PDF

Професійна іноземна мова (рівень С)

Шевченко В.І.

PDF

PDF

Глобальна економіка

Іващенко М.В.

PDF

PDF

Стратегічний менеджмент

 

PDF

PDF

Менеджмент організацій та адміністрування

 

PDF

PDF

Управління змінами

Ізюмцева Н.В.

PDF

PDF

Операційний менеджмент та управління проектами. Модуль 1. Операційний менеджмент

Христофорова О.М.

 

PDF

PDF

 

Операційний менеджмент та управління проектами. Модуль 2. Управління проектами

Сословський В.Г.

PDF

 

Міжнародний та крос-культурний менеджмент

Малафєєв Т.Р.

Новікова Т.В.

PDF

PDF

Маркетинговий менеджмент

Христофорова О.М.

PDF

PDF

Соціальна економіка та  політика. Модуль 1. Соціальна економіка

Іващенко М.В.

 

PDF

PDF

Соціальна економіка та  політика. Модуль 2. Соціальна   політика

Швидка О.Б.

PDF

Менеджмент у соціальній сфері

Ізюмцева Н.В.

PDF

PDF

Соціальне проектування

Топалова С.О.

PDF

PDF

Соціальне забезпечення та правове регулювання.        Модуль 1. Соціальне забезпечення

Даудова Г.В

PDF

PDF

Соціальне забезпечення та правове регулювання.        Модуль 2. Правове регулювання

 

PDF

Дисципліни 1 курсу загальної та галузевої  підготовки:

Фінансовий менеджмент

Інші дисципліни ОПП «Стратегічний менеджмент   в     бізнесі»

2 курс

Переддипломна практика

Викладачі кафедри

 –

PDF

Кваліфікаційна магістерська робота

Викладачі кафедри

 –

Дисципліни кафедри інших освітніх програм

УБС студія «Управління людськими ресурсами» (з.ф.н.)

Ізюмцева Н.В.

PDF

PDF

Маркетинг у банку

Христофорова О.М.

PDF

PDF

Безпека працівників банку та управління змінами.

Модуль 2. Управління змінами

Ізюмцева Н.В.

PDF

PDF

Глобальна фінансова та банківська система

Іващенко М.В.

PDF

PDF

Психологія управління та конфліктологія в банках

Чхеайло А.А.

PDF

PDF

Методології  наукових досліджень та інтелектуальна власність.  Модуль 1.  Методології  наукових досліджень

Чхеайло А.А.

PDF

PDF

Методології  наукових досліджень та інтелектуальна власність.  Модуль 1.  Інтелектуальна власність

Даудова Г.В

PDF

Пропозиції кафедри до переліку міжфакультетських дисциплін

Фахові видання для використання в навчальному процесі

Детальніше

 

 

з/п

Найменування фахового періодичного видання

WEB-адреса

1

Економіка та держава

http://www.economy.in.ua/?op=7

2

Економіка і прогнозування

http://eip.org.ua/?lang=ru

3

Економіка України

http://www.economukraine.com.ua/

4

Економіка. Фінанси. Право

http://efp.in.ua/

5

Економіст

http://ua-ekonomist.com/

6

Економічна теорія

http://etet.org.ua/?lang=ru

9

Менеджер по персоналу

http://mp.hrliga.com/

10

Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология

http://management.socionic.info/

11

Регіональна економіка

http://re.gov.ua/

12

Ринок цінних паперів України

http://www.securities.usmdi.org/

14

Финансовый менеджмент

http://www.finman.ru/

Практична підготовка студентів кафедри та сприяння працевлаштуванню

Детальніше

Практика є важливою та обов’язковою ланкою підготовки висококваліфікованого фахівця до майбутньої роботи, забезпечення його конкурентоспроможності та можливості працевлаштування на вітчизняному та європейському ринку праці. Практична підготовка студентів передбачає такі види практик як навчальна практика, виробнича та переддипломна практика. Кафедра тісно співпрацює з різними підприємствами та установами, які є базами практики: АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Мегабанк», АТ «УкрСиббанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «УКРЕКСІМБАНК», ПАТ «АБ ІнБев Ефес Україна», ПК «Арсенал», ТОВ агрофірма «Прогрес», ТОВ «КЛАУД ВОРКС», ТОВ «МСБ ФІНАНС», ТОВ «Міжнародна консалтингова компанія «Фенікс» та інші.
З метою максимального наближення освітнього процесу до практичної реалізації набутих студентами фахових компетенцій викладачі кафедри активно використовують кейсові технології навчання та моделювання ситуацій, рольові та ділові ігри, тренінги. До навчального процесу активно залучаються практичні працівники провідних установ, підприємств та організацій.
Колектив кафедри разом зі студентами бере участь у проведенні професійного свята «День менеджера», у соціологічному дослідженні на замовлення Національного банку України “Соціологічне дослідження з питань відношення населення до оптимізації обігу монет дрібних номіналів та вивчення структури платіжних інструментів, які використовуються населенням України” та у проведенні маркетингового дослідження на замовлення АТ «ТАСКОМБАНК» на тему «Формування стратегії розвитку АТ «ТАСКОМБАНК» , у Чемпіонаті бізнес-кейсів від компанії ‪ «‬‬‬‬‬SMPChallenge» та інших заходах, які сприяють підвищенню рівня практичної підготовки студентів та їх подальшому працевлаштуванню.‬

Наукова діяльність

Наукові публікації НПП кафедри:

Детальніше

Грінько Алла Павлівна
Чхеайло Анна Андріївна
Морозова Надія Леонідівна
Панкратова О. М.
Ізюмцева Наталія Володимирівна
Малафєєв Тімур Романович
Найпак Денис Валерійович
Новікова Тетяна Вікторівна
Семенченко Тамара Олександрівна
Торяник Жанна Іванівна
Топалова Світлана Олександрівна
Христофорова Олена Миколаївна
Швидка Олена Борисівна
Шевченко Вікторія Іванівна
Даудова Галина Володимирівна
Чернявська Інна Сергіївна
Помазан Аркадій Анатолійович

Науково-дослідна робота НПП кафедри

Детальніше

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: стратегічний менеджмент, інноваційний менеджмент, менеджмент фінансово-кредитних установ, соціальна відповідальність бізнесу, бренд – менеджмент, управління змінами, менеджмент персоналу, тайм-менеджмент, глобалізація економіки, економічна поведінка, державне управління, макроекономічне регулювання, маркетинговий менеджмент, соціально – політичний розвиток суспільства. 

Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами багатьох монографій,  щороку публікують близько 50 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Науково-дослідна робота студентів.

Детальніше

Студенти також активно беруть участь у науковій роботі: публікують статті у співавторстві з викладачами, представляють результати наукової роботи на конференціях молодих вчених, беруть участь у конкурсах наукових робіт. На базі кафедри проводяться дві секції Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції» та видається Електронний збірник наукових праць «Молодіжний науковий диспут».

Абітурієнту

Кафедра готує бакалаврів з менеджменту (освітня програма «Менеджмент і глобальний бізнес») за денною та заочною формами навчання та магістрів з менеджменту (освітньо-професійна програма «Стратегічний менеджмент у бізнесі») за денною формою навчання. З 2021 навчального року буде здійснюватись набір на навчання за освітнім ступенем «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій та адміністрування» за денною та заочною формою навчання. Організовано навчання за англомовними програмами зі спеціальності 073 «Менеджмент» бакалаврського та магістерського рівня підготовки. 

Випускники кафедри можуть працювати:

Детальніше

на національному та міжнародному рівнях в різних установах, підприємствах та організаціях на посадах менеджера (управителя) організацій, менеджера з адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера із зв’язків з громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, помічника керівника виробничого підрозділу, помічника керівника іншого основного підрозділу, помічника керівника малого підприємства без апарату управління, помічника керівника підприємства (установи, організації), фахівця (сфера адміністрування), відповідального працівника банку (філії банку, іншої фінансової установи), фахівця з фінансово-економічної безпеки, фахівця з управління проектами, фахівця з економічних питань, аналітика з фінансово-економічних питань. Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі.

Професійна діяльність менеджера передбачає:

Детальніше
 • аналіз результатів діяльності організації у відповідності з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, перспективами розвитку організації;
 • ідентифікацію наявних проблем організації, ухвалення управлінських рішень та забезпечення умов їх реалізації;
 • використання концепцій, методів та інструментарію менеджменту, у тому числі, у відповідності до міжнародних стандартів;
 • формування бізнес-планів розвитку галузі, регіону, підприємства, встановлення критеріїв, за якими організація визначає подальший розвиток, розробку і реалізацію відповідних стратегій та планів;
 • саморозвиток, навчання впродовж життя та самоменеджмент, ефективні комунікації в процесі управління, формування та демонстрацію лідерських якостей;
 • ефективне використання та розвиток людських ресурсів в організації, психологічних технологій роботи з персоналом;
 • формування кадрової стратегії в сучасних умовах, здійснення набору, відбору, оцінки персоналу, розробку ефективної системи мотивації, оплати та навчання персоналу підприємства.

Чому професію менеджера необхідно здобути в Каразінському банківському інституті

Детальніше
 • Навчальний процес спрямований на:
 • забезпечення глибокого вивчення базових менеджерських, економічних і гуманітарних дисциплін, зміст яких регулярно адаптується під вимоги бізнесу;
 • поєднання інноваційних (кейсів, тренінгів, ділових ігор) та традиційних технологій навчання, залучення до навчального процесу практиків;
 • формування навичок ефективної комунікації, лідерства, командної роботи;
 • створення умов для саморозвитку студентів, індивідуальний підхід;
 • Випускники кафедри користуються попитом як в бізнес-структурах, так і в державних організаціях.
 • У навчальному плані обов’язковою компонентою є практика в провідних банках, фінансових установах та компаніях м. Харкова.
 • Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з фахівців, які мають практичний та науковий досвід роботи, стажування за кордоном та в Україні.

Консультування

Оголошення

Детальніше

оголошення

Новини

Детальніше

новини 

Контакти

Контакти:

Адреса: 61202, Харків, пр. Перемоги,55, каб. 507, 514,

E-mail:  kbi_mbpk@karazin.ua

 

 

Кафедра  у соціальних мережах: