• Кафедра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій

Загальна характеристика

Кафедру менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій засновано у 2020 році на базі кафедри менеджмент Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», яку було створено у 2008 році.
          Головна мета роботи кафедри – забезпечення підготовки висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів з новими поглядами та способом мислення щодо управління та реалізації можливостей розвитку підприємств, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями.
          Кафедра забезпечує професійну підготовку вітчизняних та іноземних студентів:
– на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за двома освітніми програмами:

«Менеджмент і глобальний бізнес»,

«Цифровий менеджмент в бізнесі);

– на другому (магістерському) рівні вищої освіти  за освітньою програмою «Менеджмент організацій та адміністрування».

          Підготовка студентів здійснюється на високому професійному рівні, що відповідає вимогам сучасного ринку праці, та спрямована на розвиток у них базових управлінських компетенцій (професійних, інтелектуальних, ситуативних), базових digital-компетенцій та ключових комунікаційних компетенцій.
         Кафедра підготувала близько 800 фахівців, які працюють в органах державного управління, місцевого самоврядування, провідних компаніях національного та світового рівня.
        2019 року кафедра здійснила перший випуск іноземців за рівнем «магістр»— громадян з Південної Азії та Африки.

         Кафедра має дві  програмами дводипломної освіти   спеціальності 073 «Менеджмент»:

– Для вступників на бакалаврат – навчання за Програмою дводипломної бакалаврської освіти для здобуття ступеня бакалавра за освітньо-професійними програмами «Менеджмент і глобальний бізнес» (ННІ «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна) // «Бізнес менеджмент та маркетинг» (Вища школа страхування та фінансів, Університет ВУЗФ, м. Софія, Болгарія).

 • Для вступників в магістратуру – навчання за Програмою дводипломної магістерської освіти для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійними програмами: «Менеджмент організацій та адміністрування»  (ННІ «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна) // «Управління підприємницькою діяльністю та адміністрування» (Балтійська Міжнародна академія (БМА, Рига, Латвія).

Реалізація даних програм надає можливість отримати разом із дипломом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна диплом європейського вищого навчального закладу, який визнається у країнах Європейського Союзу.

Стратегія розвитку кафедри

Детальніше

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ, БІЗНЕСУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА 2024-2027 рр.

Розроблено у відповідності до Стратегічних цілей і намірів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна до 2030 року та Стратегії розвитку інституту до 2027 року. Кафедра є випусковою для магістрів та бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент».

В умовах глобалізації економічних процесів, підвищення конкуренції, мобільності персоналу, швидких економічних і технологічних змін, самостійної роботи підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції, товарів і послуг зростає потреба в наявності кваліфікованих фахівців з менеджменту, здатних ефективно управляти діяльністю підприємств, компетентно вести переговори, укладати комерційні угоди, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до міжнародних норм і стандартів, проводити глибокі наукові дослідження, розробляти стратегію і тактику роботи підприємств і реалізовувати науково обґрунтовані управлінські рішення.

Інтеграція України у світовий освітній простір та опанування міжнародних стандартів освіти ставлять нові завдання підготовки менеджерів для всіх сфер господарювання. Адже саме ці фахівці забезпечують ефективну роботу у комерційних структурах, державних установах, органах місцевого самоврядування, де вони займаються питаннями управління, планування, організації, контролю.

Менеджмент – це комплекс науки, практики, мистецтва, знань, вмінь та навичок, який включає питання організації лідерства, керівництва підрозділами, групами, підприємствами, організаціями, розробки та прийняття рішень, організації їх виконання, соціального розвитку трудових колективів, соціально-психологічного регулювання їхньої діяльності. Підставою та орієнтиром для відповідних змін є європейські документи стосовно вищої освіти. Серед них – Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), Закон України «Про вищу освіту».

ХХІ століття ЮНЕСКО проголосило «Ерою освіти», оскільки інтелект, який базується на знаннях, є основним ресурсом і рушійною силою розвитку економіки держави. Тому, найбільш актуальними постають питання забезпечення якості освіти та професійної підготовки менеджерів, створення умов для навчання і професійного розвитку громадян упродовж життя, підвищення ефективності взаємодії між системою освіти і ринком праці. Вся робота кафедри спрямована на забезпечення високої якості підготовки фахівців згідно вимог цих нормативних документів. Професорсько- викладацький колектив кафедри працює над удосконаленням навчального процесу, методичного забезпечення, покращення кадрового потенціалу, науково-дослідної, виховної роботи та міжнародного співробітництва.

Місія

У сучасному суспільстві, в епоху ринкових відносин, а, тим більше, економічної кризи, значення знань з менеджменту незмірно велике. Кафедра готує студентів до успішної професійної кар’єри менеджера, відкриваючи їм нові міжнародні горизонти, сприяючи підвищенню їх конкурентоспроможності шляхом формування сучасного бачення, глобального мислення, яке відповідає моральним, етичним і правовим нормам. Другою складовою місії кафедри є розробка і публікація високоякісних навчально-методичних матеріалів на базі науково-прикладних досліджень, що сприятиме забезпеченню існуючих потреб у спеціалістах відповідної кваліфікації. Третя складова – бути інноваційною, стратегічно орієнтованою до комунікацій кафедрою, що уможливлює поширення знань для студентської аудиторії та зацікавлених сторін і розвиває студенто-центристську направленість навчання.

1.1 Пріоритетні напрями роботи кафедри

Кафедра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій продовжує розвивати кращі традиції з методики викладання теоретичних і прикладних аспектів управлінської діяльності, чітко дотримуючись сучасних освітніх вимог, що стоять наразі перед вищою школою.

Пріоритетними напрямами роботи кафедри є:

 • послідовна інтеграція в європейський освітній простір; підвищення компетентності, відповідальності, здатності здійснювати професійну діяльність на рівні міжнародних стандартів та готовність до постійного професійного зростання викладачів-науковців;
 • модернізація методичного забезпечення навчального процесу та втілення сучасних інноваційних технологій в умовах євроінтеграції;
 • науково-дослідна робота і використання її результатів в навчальному процесі;
 • науково-виховна робота зі студентами, спрямована на формування соціально-активної студентської молоді;
 • розвиток міжвузівських та міжнародних наукових зв’язків з провідними світовими університетами, спрямований на підвищення якості навчального процесу та зростання професійної компетентності фахівців;
 • посилення професійно-орієнтованої роботи з формування контингенту студентів;
 • співпраця з регіональними та місцевими органами управління, підприємствами бізнес-сектору економіки та науково-дослідними інститутами України через підтримку наявних і створення нових наукових контактів.

1.2 Кадрове забезпечення

Основні стратегічні напрями розвитку сучасної освіти в Україні – це послідовна інтеграція в європейський освітній простір. Компетентність, відповідальність, здатність здійснювати професійну діяльність на рівні міжнародних стандартів та готовність до постійного професійного зростання – це ті якості, що характеризують сучасного викладача-науковця.

В основу кадрової політики кафедри покладено принцип підбору висококваліфікованих викладачів, які систематично підвищують кваліфікацію, займаються науково-дослідною роботою.

Підготовка професорсько-викладацького складу кафедри здійснюватиметься шляхом:

 • сприяння викладачам кафедри навчанню під час отримання другого диплому про вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент», у докторантурі, написанню монографій, підручників, посібників тощо із навчальних курсів;
 • створення умов для проходження курсів підвищення кваліфікації всіма викладачами кафедри за напрямами: стажування та співпраці кафедри з європейськими університетами у галузі підготовки фахівців з управління; участь у роботі експертних комісій з акредитації освітньо-професійних програм за спеціальностями кафедри; участь у роботі науково-практичних та науково-методичних семінарів; навчання в інституті післядипломної бізнес- освіти;
 • виконання науково-дослідних проектів спільно з академічними установами НАН України, на замовлення органів державної влади і місцевого самоврядування відповідно до актуальних проблем розвитку науки управління та практики;
 • підвищення вимог щодо викладання дисциплін та веденням таких форм контролю як періодичне проведення викладачами кафедри відкритих лекцій, семінарських занять, взаємне відвідування та обговорення на засіданнях кафедри методів викладання, надання рецензій на проведені заняття;
 • участь у виставках, міжнародних ярмарках, конкурсах професійної майстерності.

1.3 Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за освітньо- професійними програмами спеціальності 073 «Менеджмент»

Євроінтеграція – це зобов’язання України модернізувати систему своєї вищої освіти з метою її зближення з європейською, без будь-якого тиску зверху, без жорсткої уніфікації. Це запрошення до вдумливого зважування всіх плюсів і мінусів освітньої інтеграції, розрахованої на розширення доступності вищої освіти, її відкритості та здійснення рівних прав громадян в одержанні освітніх послуг, певного статусу, професії, роботи. Одним із основних видів діяльності кафедри є навчальна робота, метою якої є підготовка конкурентоспроможних фахівців. Навчально-методична робота кафедри спрямована на модернізацію методичного забезпечення навчального процесу та втілення сучасних інноваційних технологій в умовах євроінтеграції. Зусилля колективу кафедри зосереджуватимуться на удосконаленні загальної та професійної підготовки фахівців, широкому використанні комп’ютерних технологій у навчальному процесі.

Основними напрямами діяльності кафедри на перспективу є:

 • робота з формування навчальних, робочих планів підготовки фахівців з менеджменту відповідно Національної рамки кваліфікації, стандартів вищої освіти України та вимог, визначених Законом України «Про вищу освіту»;
 • розробка та викладання авторських курсів: «Теорія управління та концепції бізнесу», «Цифровий менеджмент», «Соціальний бізнес» тощо;
 • підготовка навчальних видань (підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій тощо) з урахуванням міждисциплінарних зв’язків та інтеграційних процесів, що відбуваються у різних сферах життєдіяльності майбутніх випускників;
 • розширення баз практик студентів та постійного оновлення програм практик з урахуванням сучасних аналітичних і прогнозних завдань розвитку бізнес-структур та вимог дуальної освіти;
 • запровадження комп’ютерного тестування з метою діагностики знань студентів під час поточного, модульного та підсумкового контролю знань студентів, для перевірки контрольних і самостійних робіт з використанням електронної платформи MOODLE;
 • особлива увага приділятиметься забезпеченню освітнього процесу якісними електронними навчальними посібниками та методичними матеріалами з нормативних і вибіркових курсів кафедри;
 • інтенсифікація навчального процесу за рахунок впровадження таких технологій, як: застосування ділових ігор, «Кейс методу», тренінгів, семінарів-дискусій тощо;
 • здійснення навчального процесу на високому професійному рівні (читання лекцій, проведення семінарських, практичних занять), підготовка навчально-методичних комплексів (силабусів навчальних дисциплін, монографій, підручників, посібників), що стосуються викладання різноманітних теоретичних та прикладних аспектів роботи майбутніх фахівців;
 • посилення та активізація індивідуальної роботи зі студентами іноземцями;
 • дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу.

1.4 Науково-дослідна робота

Одним із найважливіших секторів навчального процесу вищої школи є науково-дослідна робота, тому завданнями кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій з науково-дослідного напряму є:

 • виконання наукових досліджень з держбюджетної та госпдоговірної тематики шляхом розвитку науково-дослідної співпраці з провідними вищими навчальними закладами через виконання комплексних держбюджетних та госпдоговірних тем і суб’єктами бізнесу;
 • запровадження міжкафедрального науково-дослідного семінару з управлінських та обліково-фінансових питань спільно з кафедрами Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут»;
 • активізація публікацій результатів наукових досліджень викладачів кафедри у фахових виданнях України та виданнях, які входять до науково- метричних баз даних Scopus, Web of Science;
 • забезпечення зростання якісного рівня науково-дослідної роботи студентів шляхом: затвердження тем курсових, бакалаврських, магістерських робіт з урахуванням спеціалізації кафедри та її науково-дослідної тематики; участі студентів на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, грантових програмах, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт тощо;
 • планування та організація виконання на високому рівні проведення наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, круглих столів за участю провідних вчених, спеціалістів-практиків, видатних діячів у галузі управління та адміністрування;
 • забезпечення систематичного ознайомлення та отримання нових фундаментальних і прикладних наукових результатів у галузях національної економіки, інформаційних технологій та запровадження їх результатів у навчальний процес шляхом видання нових підручників, навчальних посібників, практикумів, лекцій тощо;
 • активізація участі у міжнародних, регіональних, наукових, грантових програмах.

1.5 Організаційна та виховна робота

Головними напрямами організаційної та виховної роботи є: національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, моральне, екологічне, естетичне, трудове та фізичне виховання. Вся виховна робота на кафедрі буде спрямована на:

 • формування у майбутніх фахівців активної життєвої позиції, формування світогляду, зрілості, вимогливості до своєї діяльності, визначеності в досягненні життєвих цілей;
 • створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, формування лідерських якостей, уміння працювати в команді;
 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема тих, що стосуються організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків через ефективну роботу кураторів та професорсько-викладацького складу кафедри: дотримання вимог науково-освітнього процесу; дотримання правил проживання у гуртожитку; дотримання правил академічної доброчесності;
 • сприяння навчальній, науковій та креативній діяльності студентів, формуванню високо свідомої, суспільно активної особистості.

1.6 Міжнародні зв’язки кафедри

Одним з основних завдань кафедри є розвиток її міжнародного співробітництва. У цьому відношенні пріоритетними мають бути наступні напрями:

 • розширення спектру освітянських послуг для іноземних громадян;
 • сприяння зростанню участі студентів, аспірантів, викладачів і науковців у програмах міжнародної академічної мобільності;
 • налагодження співпраці із зарубіжними університетами з метою залучення викладачів, науковців, аспірантів кафедри до виконання спільних міжнародних наукових проектів;
 • формування спільних наукових програм для отримання грантів на проведення наукових досліджень;
 • участь науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових конференціях, семінарах, тощо;
 • збільшення кількості курсів і освітніх програм іноземними мовами;
 • публікації наукових статей та тез в міжнародних виданнях;
 • обмін магістерськими програмами із провідними зарубіжними закладами вищої освіти в рамках реалізації програм спільного та подвійного дипломування.

1.7 Профорієнтаційна робота, співпраця з роботодавцями та працевлаштування випускників

Формування контингенту студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент» є одним із найважливіших завдань колективу кафедри. Профорієнтаційна робота кафедри менеджменту спрямована на забезпечення виконання ліцензійних обсягів прийому студентів. Задля оптимального формування контингенту студентів слід зосередити зусилля на оптимізації обсягів прийому на навчання з урахуванням потреб ринку та демографічної ситуації на основі прогнозу та моніторингу, посилення індивідуалізації агітаційної та профорієнтаційної роботи, розвитку стратегічного партнерства кафедр із загальноосвітніми закладами, провідними підприємствами та організаціями, соціальними структурами. У цілях зростання контингенту доцільно проводити наступні організаційні форми профорієнтаційної роботи:

 1. просування кафедри як підрозділу з привабливими освітніми та науковими можливостями в інформаційному просторі;
 2. популяризація наукових надбань та досліджень на громадських засадах, проведення відкритих лекторіїв, участь у волонтерській науково- популяризаторській діяльності серед молоді;
 3. організація та проведення екскурсій для учнів випускних класів шкіл за програмою «Стань студентом спеціальності «Менеджмент на 1 день»;
 4. організація зустрічей учнів випускних класів зі студентами спеціальності «Менеджмент», які приймали участь у міжнародних програмах та стажуваннях;
 5. створення школи «Юнацька школа лідерства» для дистанційного навчання учнів випускних класів ЗОШ I-III ступенів, гімназій, ліцеїв тощо;
 6. проведення свята «День кафедри» із запрошенням випускників кафедри, роботодавців, видатних діячів із залученням учнів 10 та 11 класів;
 7. сприяння працевлаштуванню випускників шляхом якісного підбору та розширення баз практики, створення в межах університету кадрової агенції за участі органів місцевої влади та самоврядування, тісна співпраця з представниками міського та обласного фондів зайнятості;
 8. створення на сайті кафедри сторінки для інформації щодо працевлаштування випускників.

2. Механізми реалізації програми розвитку кафедри

Реформування системи вищої освіти потребує знаходження оптимального підходу до втілення принципів академічної свободи, поєднання зусиль всіх стейкхолдерів, міжнародного та вітчизняного досвіду. Завдяки євроінтеграції колектив кафедри повинен набути нових конкурентних переваг в якості освіти, досягти нового рівня підготовки фахівців і водночас гармонізувати вітчизняну освіту, зробити так, щоб ми були зрозумілі Європі, а Європа – зрозумілою нам.

Основними механізмами реалізації програми стратегічного розвитку професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій є:

 1. забезпечення інтеграції науки і освіти з провідними організаціями, органами виконавчої влади, які формують попит на випускників освітньо-професійних програм кафедри;
 2. підвищення вимог щодо викладання дисциплін через посилення організаційного потенціалу кафедри, створення інструментів управління знаннями, використання всіх існуючих можливостей для інтелектуального, кадрового та матеріального забезпечення навчального процесу;
 3. формування інноваційної культури персоналу кафедри шляхом забезпечення злагоджених та ефективних комунікацій між співробітниками кафедри з виконання визначених завдань та положень з оптимізації навчально-виховного процесу;
 4. підвищення рівня наукових розробок через участь викладачів кафедри у конкурсах на отримання грантів для здійснення наукових досліджень та освітніх проектів, а також інтернаціоналізації навчально-освітніх програм і наукових досліджень;
 5. популяризація кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій як осередку для виконання перспективних освітніх та наукових завдань.

Кадровий склад

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з фахівців, які мають практичний та науковий досвід роботи, стажування за кордоном та в Україні.

Освітня робота

Детальніше

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри

Детальніше

Всі дисципліни кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій мають методичне забезпечення в паперовому та електронному вигляді. За участю викладачів кафедри розроблено підручники, навчальні посібники, дистанційні курси з дисциплін кафедри.

 

Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами:

 «Менеджмент і глобальний бізнес»    (2020 р.);    (2021 р.);   (2022 р.)

«Цифровий менеджмент в бізнесі»      (2022 р.)

НМЗ дисциплін 

Робочі програми навчальних дисциплін 2022/2023 н.р.

І семестр

ІІ семестр

 

Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій та адміністрування»   (2021 р.) ;    (2022 р.)

НМЗ дисциплін

 Робочі програми навчальних дисциплін кафедри 2022/2023 н.р.

І семестр

ІІ семестр

 

Пропозиції кафедри до переліку міжфакультетських дисциплін:

РПНД  на 2024-2025 навчальний рік

РПНД поточного навчального року

 

Фахові видання для використання в навчальному процесі

Детальніше

з/п

Найменування фахового періодичного видання

WEB-адреса

1

Економіка та держава

http://www.economy.in.ua/?op=7

2

Економіка і прогнозування

http://eip.org.ua/?lang=ru

3

Економіка України

http://www.economukraine.com.ua/

4

Економіка. Фінанси. Право

http://efp.in.ua/

5

Економіст

http://ua-ekonomist.com/

6

Економічна теорія

http://etet.org.ua/?lang=ru

7

Регіональна економіка

http://re.gov.ua/

8

Ринок цінних паперів України

http://www.securities.usmdi.org/

Практична підготовка студентів кафедри та сприяння працевлаштуванню

Детальніше

Практика є важливою та обов’язковою ланкою підготовки висококваліфікованого фахівця до майбутньої роботи, забезпечення його конкурентоспроможності та можливості працевлаштування на вітчизняному та європейському ринку праці. Практична підготовка студентів передбачає такі види практик як навчальна, виробнича та переддипломна. Навчальну практику студенти проходять в університеті за спеціально розробленою програмою під керівництвом викладачів для отримання первинних професійних вмінь і навичок. З метою максимального наближення освітнього процесу до практичної реалізації набутих студентами фахових компетенцій викладачі кафедри активно використовують кейсові технології навчання та моделювання ситуацій, рольові та ділові ігри, тренінги. До навчального процесу активно залучаються практичні працівники провідних установ, підприємств та організацій. Колектив кафедри разом зі студентами бере участь у проведенні професійного свята «День менеджера».

Виробнича та переддипломна практика проходить на підприємствах, в організаціях і установах, які є базами практики. Кафедра тісно співпрацює з банками – АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПроКредит Банк», ПАТ «БАНК ВОСТОК», й підприємствами – ТОВ НВП «Спецінструмент», ТВО «ВЕСТА МЕДІКЕЛ», ТОВ «АЛЬФА СІТІ», ТОВ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД 1» та ін.

По завершенню практики в ході її захисту студенти відзначають головні результати проходження практики, представляють та обґрунтовують розроблені ними рекомендації щодо вирішення конкретних питань та удосконалення менеджменту в організаціях.

Наукова діяльність

Наукові публікації НПП кафедри:

Науково-дослідна робота НПП кафедри

Детальніше

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: цифровий менеджмент; стратегічний менеджмент, інноваційний менеджмент, менеджмент фінансово-кредитних установ, соціальна відповідальність бізнесу, бренд – менеджмент, управління змінами, менеджмент персоналу, тайм-менеджмент, глобалізація економіки, економічна поведінка, державне управління, макроекономічне регулювання, маркетинговий менеджмент, соціально – політичний розвиток суспільства.
Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами багатьох монографій, щороку публікують статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.
Всі викладачі кафедри приймають активну участь у розробці Ініціативної наукової теми кафедри «Стратегія розвитку банківського бізнесу» (Дата реєстрації: 23.01.2022 за номером державної реєстрації 0122U000518). Керівник – д-р екон. наук, проф. Грінько А.П.
Кафедра постійно займається організацією та підготовкою конференцій міжнародного рівня з напрямку Менеджмент та приймає участь в організації та проведенні олімпіади з Менеджменту.

Науково-дослідна робота студентів.

Детальніше

Студенти також активно беруть участь у науковій роботі: публікують статті у співавторстві з викладачами, представляють результати наукової роботи на конференціях молодих вчених, беруть участь у конкурсах наукових робіт. На базі кафедри проводяться дві секції Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції» та видається Електронний збірник наукових праць «Молодіжний науковий диспут».

 

План роботи студентського наукового клубу Менеджер на 2023-2024 н.р.. 

 

Презентація СНК Міжнародний 2024

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО КЛУБУ «Міжнародний» 2023-2024

 

Презентація СНК Міжнародний 2022

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО КЛУБУ «Міжнародний» 2022-2023

 

Звіти кафедри

Звіт кафедри за 2022/2023 н.р.

Звіт кафедри за 2021/2022 н.р.

Звіт кафедри за 2020/2021 н.р.

 

Плани кафедри

План кафедри на 2023/2024 н.р.

План кафедри на 2022/2023 н.р.

План кафедри на 2021/2022 н.р.

План кафедри на 2020/2021 н.р.

 

Абітурієнту

Презентація кафедри

 

Кафедра готує бакалаврів з менеджменту (за освітньо-професійними програмами «Цифровий менеджмент в бізнесі», «Менеджмент і глобальний бізнес») за денною та заочною формами навчання та магістрів з менеджменту (освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій та адміністрування» за денною та заочною формою навчання.

Організовано навчання за англомовними програмами зі спеціальності 073 «Менеджмент» бакалаврського та магістерського рівня підготовки.

Випускники кафедри можуть працювати:

Детальніше

на національному та міжнародному рівнях в різних установах, підприємствах та організаціях на посадах менеджера (управителя) організацій, менеджера з адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера із зв’язків з громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, помічника керівника виробничого підрозділу, помічника керівника іншого основного підрозділу, помічника керівника малого підприємства без апарату управління, помічника керівника підприємства (установи, організації), фахівця (сфера адміністрування), відповідального працівника банку (філії банку, іншої фінансової установи), фахівця з фінансово-економічної безпеки, фахівця з управління проектами, фахівця з економічних питань, аналітика з фінансово-економічних питань. Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі.

Професійна діяльність менеджера передбачає:

Детальніше
 • аналіз результатів діяльності організації у відповідності з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, перспективами розвитку організації;
 • ідентифікацію наявних проблем організації, ухвалення управлінських рішень та забезпечення умов їх реалізації;
 • використання концепцій, методів та інструментарію менеджменту, у тому числі, у відповідності до міжнародних стандартів;
 • формування бізнес-планів розвитку галузі, регіону, підприємства, встановлення критеріїв, за якими організація визначає подальший розвиток, розробку і реалізацію відповідних стратегій та планів;
 • саморозвиток, навчання впродовж життя та самоменеджмент, ефективні комунікації в процесі управління, формування та демонстрацію лідерських якостей;
 • ефективне використання та розвиток людських ресурсів в організації, психологічних технологій роботи з персоналом;
 • формування кадрової стратегії в сучасних умовах, здійснення набору, відбору, оцінки персоналу, розробку ефективної системи мотивації, оплати та навчання персоналу підприємства.

Чому професію менеджера необхідно здобути в Каразінському банківському інституті

Детальніше
 • Навчальний процес спрямований на:
 • забезпечення глибокого вивчення базових менеджерських, економічних і гуманітарних дисциплін, зміст яких регулярно адаптується під вимоги бізнесу;
 • поєднання інноваційних (кейсів, тренінгів, ділових ігор) та традиційних технологій навчання, залучення до навчального процесу практиків;
 • формування навичок ефективної комунікації, лідерства, командної роботи;
 • створення умов для саморозвитку студентів, індивідуальний підхід;
 • Випускники кафедри користуються попитом як в бізнес-структурах, так і в державних організаціях.
 • У навчальному плані обов’язковою компонентою є практика в провідних банках, фінансових установах та компаніях м. Харкова.
 • Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з фахівців, які мають практичний та науковий досвід роботи, стажування за кордоном та в Україні.

Консультування

Оголошення

Детальніше

оголошення

Новини

Детальніше

 

22.04. 2024

Сьогодні 22.04. 2024р. відбулась зустріч студентів-магістрів спеціальності 073 Менеджмент за освітньою програмою “Менеджмент організацій та адміністрування” ННІ”Каразінський банківський інститут” з Белявцевим Дмитром –

Менеджером ланцюгів постачання в компанії Amazon. Зустріч викликала величезну зацікавленість та шквал питань з боку студентів щодо працевлаштування, кар’єрного зростання, відбору претендентів на посади в Amazon, принципи, умови, складність роботи в такій солідній компанії. Були присутніми більше 70 студентів. Дякуємо Дмитру за професійну доповідь та змістовні відповіді на питання, сподіваємось на подальшу співпрацю не тільки як зі спікером, а й стейкхолдером, учасником наукових досліджень кафедри у сфері управління та цифрової трансформації бізнесу.

https://www.facebook.com/share/p/Hcoa6qX5KMrPKsFW/

 

17.04.2024

17 квітня 2024 р. о 14.00 відбулась зустріч за круглим столом “Освіта. Бізнес. Держава: партнерство заради успіху!”, організованим Харківським регіональним фондом підтримки  підприємництва за участю гарантів освітніх програм закладів вищої освіти, студентів університетів м. Харкова, представників бізнес-асоціацій, податкової інспекції та фонду зайнятості.
Під час заходу було обговорено:

 • взаємодію бізнес-середовища, держави та університетів: як спільно покращити якість бізнес-освіти, зробити її більш актуальною для ринку праці;
 • наповнення освітніх програм: які знання та навички мають отримувати студенти, щоб бути конкурентноспроможними на ринку праці;
 • дуальну освіту: як поєднати навчання в університеті з роботою у реальних проектах, в компаніях;
 • неформальну освіту: які можливості для додаткового навчання та розвитку hard та soft скілів пропонує бізнес-середовище.

Цей захід цікавий:

 • студентам університетів, які прагнуть успішної кар’єри в бізнесі та підприємництві;
 • представникам бізнесу, які шукають молодих, талановитих та кваліфікованих працівників;
 • викладачам закладів вищої освіти та гарантам освітніх програм, які прагнуть покращити якість освіти;
 • всім, хто цікавиться розвитком освіти в Україні. Від ННІ “Каразінський банківський інститут” Національного університету імені В.Н. Каразіна прийняла участь д. е. н., професор Грінько Алла Павлівна. Були отримані Подяки директора департаменту економіки та міжнародних відносин ХОВА за активну участь у проведенні бізнес-семінарів колективу ННІ”Каразінський банківський інститут” та Аллі Грінько за надання сучасних знань і навичок та підтримку відродження бізнесу у регіоні.

 

 

29.03.2024

29 березня 2024 року було проведено заключний бізнес-семінар у рамках програми «Школа малого бізнесу» для молодих підприємців «Лабораторія успіху» на тему: «Твій шлях до успіху як підприємця», організований Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва, Департаментом економіки та міжнародних відносин ХОВА, ГУ ДПС у Харківській області, Харківським обласним центром молоді, ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму», Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця, Навчально-науковим інститутом «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Українською інженерно-педагогічною академією, ХОГО «Спілка ветеранів АТО», ГО «ФОПРАЗОМUA», Харківською філією обласного центру зайнятості.

Було підведено підсумки серії лекцій, які проводились з січня 2024 р. по березень 2024 р. та надано поради щодо подальшого розвитку бізнесу на шляху підприємництва. Спікером заходу  виступив Олександр ЧУМАК, президент Асоціації приватних роботодавців, експерт з питань підприємництва, член Української ради бізнесу. Від Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна спікером семінарів з Цифрової грамотності стала доктор економічних наук, професор Алла ГРІНЬКО.

Дякуємо організаторам і всім учасникам бізнес-семінарів «Лабораторія успіху» за проведений цікавий та корисний захід для молодих підприємців, студентів і всіх, хто бажає досягти успіху в діяльності завдяки неперервній освіті.

 

27.01.2023

Обговорення оновленої освітньої програми «Менеджмент організацій та адміністрування» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 Менеджмент на засіданні Вченої ради ННІ «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 27.01.2023 року. Членами Вченої ради було прийнято рішення щодо надання освітньої програми на сайт Університету для публічного обговорення.

 

 

30.11.2022

30 листопада 2022 року об 11.00 год. в рамках наукової ради Рівненської обласної військової адміністрації відбулося засідання Круглого столу на тему «Перспективи відновлення регіональної економіки на засадах ресурсної збалансованості». Дякую Модератору, Голові наукової Ради при Рівненській обласній державній адміністрації д.е.н., професору Левицькій С.О. за запрошення прийняти участь у роботі Круглого столу та можливість виступити сумісно з к.н. з держ. упр., доцентом, заступником директора Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради – начальником Управління фінансування житлово-комунальної сфери з Даудовою Г.В. з доповіддю на тему «Стан бізнесу та адаптація вищої освіти Харківського регіону до реалій війни».

      Мета заходу:

І. Обговорити з науковцями ВНЗ, практиками Рівненської, Харківської та Волинської областей низку актуальних питань щодо відновлення регіональної економіки, а саме, забезпечення потреб регіонального ринку працевлаштування, реалізації альтернативних мотиваційних інструментів  для розвитку бізнесу, адаптації освіти до реалій військового стану, розширення програм соціальної підтримки, модернізації державної вертикалі управління

ІІ. Виробити Резолюцію з рекомендаціями органам влади та місцевого самоврядування, вищим навчальним закладам прийняти до уваги пропозицій, спрямовані на розвиток соціально- економічної збалансованості регіону в сучасних умовах.

 

 

18.11.2022 

18 листопада 2022 року на практичному занятті з дисципліни «Теорія організації» на тему «Організаційне проектування» в академічній групі АМ-21Б відбулася зустріч заступником директора з управління проектами підприємства Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут «УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ», PhD Максимом Бабенко, на якій було обговорено актуальні питання в межах проблематики означеної теми

 

12.11.2022

25 листопада 2022 року запрошуємо вас до участі в IІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку»,  яку проводить Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна на базі кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут».

 

10.11.2022

10 листопада 2022 року о 13.40 у рамках кураторського часу була проведена зустріч студентів з представниками бібліотеки. До дистанційної конференції, були запрошені всі студенти ННІ «Каразінський банківський інститут», особливо студенти 1 курсу бакалаврату та магістратури. На зустрічі були присутніми студенти 1 курсу спеціальності 073 Менеджмент: магістратури за освітньою програмою «Менеджмент організацій та адміністрування», бакалаврату – за спеціальностями «Цифровий менеджмент в бізнесі» та «Менеджмент і глобальний бізнес». Досить цікавою була дистанційна «подорож» залами бібліотеки та розповідь про структуру та можливості університетської бібліотеки. Така інформація є досить актуальною та корисною для студентів, особливо сьогодні – в умовах військового часу

 

09-10.11.22

9-10 листопада 2022 року доцент кафедри менеджменту бізнесу та професійних комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут», Шевченко В.І. відвідала щорічний захід Autumn Virtual Aurora Biannual Sustainable Resources and Mobility in Europe. Осіннє віртуальне бієнале Аврора, що проводиться двічі на рік.

Тема заходу: Сталі ресурси та мобільність у Європі.

Основними темами заходу були актуальні дослідження та практика щодо сталих ресурсів та мобільності, а також нові тенденції в європейських дослідженнях та освіті.

Учасники бієнале брали участь у кількох заходах:

 • обговорення студентами кращих практик захисту психічного здоров’я студента;
 • обговорення питань сталого туризму;
 • обговорення проблем чистої води;
 • навчальний семінар з питань роботи соціальної служби;
 • навчальний семінар з питань охорони здоров’я у світі.

Бієнале Аврора запрошує студентів, дослідників, викладачів, академічних адміністраторів та інших зацікавлених осіб, які опікуються питаннями соціальному впливу та готові поділитися досвідом у співпраці з громадами.

Щиро дякуємо організаторам та учасникам заходу за отриманий досвід та цікаву дискусію!

 

 

07.11.2022

Кафедра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут»   вітає здобувачів вищої освіти  2 курсу магістратури денної та заочної форми навчання  спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій та адміністрування»  з успішним захистом звітів з переддипломної практики, який відбувся 4.11.2022 р. 

Базами практики виступили: АТ  КБ «Приватбанк», АТ “Прокредит Банк”, АТ «Ощадбанк», Банк «Восток», НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІНСТРУМЕНТ, ТОВ «Бавария Моторс».

На захисті  були  присутні: заступник директора інституту, доцент Чхеайло А.А., в.о. завідувача кафедри, доцент Морозова Н.Л., гарант освітньо-професійної програми, професор Грінько А.П., доцент Ізюмцева Н.В., доцент Торяник Д.І., доцент Панкратова Н.В., доцент Новікова Т.В..

Слід відмітити високій рівень теоретичної та практичної підготовки магістрів,  якість наданих звітів з практики. Студентами досліджено та розглянуто у звітах такі головні напрямки:

Соціально-психологічні методи управління підприємством;

Управління діловою репутацією банку;

Основні чинники ефективності управління сучасним підприємством;

Бренд-менеджмент в стратегічному розвитку банку;

Конкурентоспроможність банку та шляхи його підвищення;

Управління репутаційним ризиком банку;

Управління комплексом маркетингових комунікацій підприємства (банка);

Продуктова стратегія банку як елемент комплексу маркетингу;

Управління персоналом банку з орієнтацією на його трудовий менталітет;

Формування та просування бренду  роботодавця;

Конкурентоспроможність підприємства: основні напрямки підвищення;

Управління персоналом банку як засіб попередження внутрішніх загроз банку;

Стратегія розвитку  підприємства в сучасних умовах;

Удосконалення стратегії розвитку банку в умовах кризи;

Організація та оцінка ефективності процесу управління банківським персоналом;

Управління розвитком корпоративної культури;

Всім нашим студентам бажаємо творчого натхнення та наснаги для підготовки кваліфікаційних магістерських робіт!

 

04.11.22

4 листопада 2022 року на практичному занятті з дисципліни «Бакалаврський семінар (тренінг)» на тему «Формування комплексу методик для дослідження та збору емпіричних даних» в академічній групі АМ-41Б відбулася зустріч з заступником директора з управління проектами підприємства Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут «УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ», PhD Максимом Бабенко, на якій було обговорено актуальні питання в межах проблематики означеної теми

 

02.11.2022

УКРАЇНА ЦИФРОВА

Викладачі кафедри менеджменту бізнесу та професійних комунікацій ННІ “Каразінський банківський інститут” взяли участь у програмі для викладачів українських університетів “Україна цифрова. Center for Teaching and Learning of European University Viadrina”.

Учасники програми отримують сертифікат «Online Future Teaching Skills», який є підтвердженням кваліфікації з дидактичних та цифрових компетенцій у вищій освіті, яку здобувають викладачі після проходження трьох модулів сертифікатної програми.

Учасники обмінювались знаннями щодо інноваційних, орієнтованих на різноманітність, низьких бар’єрів онлайн-форматів викладання та навчання, методів активації та інтенсивного навчання з використанням письма.

Дякуємо учасникам та організаторам за цікаву дискусію та досвід спілкування з колегами на актуальні теми.

З нетерпінням чекаємо на продовження!!!

 

 

28.10.22

28 жовтня 2022 року відбувся форум Йоркського університету, партнера Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Шевченко В.І. – доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут» відвідала цей захід.

Основні питання, які розглядалися:

 • Уроки менеджменту для компаній, які перебувають у конфліктній зоні: війна в Україні.
 • Політика розбудови миру: бізнес як захисник демократії в постукраїнську добу.
 • Відповіді міжнародних компаній на питання, пов’язані з правами людини.
 • Кризи в М’янмі: як тверді дії впливають на перспективу миру.
 • Управління в умовах конфлікту та перехідного періоду: на шляху до розуміння миротворчого підприємництва і типологія дії.
 • та багато інших

Щиро дякуємо партнерам та доповідачам за чудові доповіді та цікаву дискусію! З нетерпінням чекаємо наступної нагоди!

 

28.10.22

28 жовтня 2022 року на практичному занятті з дисципліни «Бакалаврський семінар (тренінг)» на тему «Постановка проблеми    дослідження» в академічній групі АМ-41Б відбулася зустріч з директором підприємства ТОВ Фiрма Лайт-тек Вадимом Антоненко, на якій було обговорено актуальні питання в межах проблематики означеної теми

 

13.10.2022

13 жовтня 2022 в онлайн-форматі відбувся захід ErasmusDays 2022.

Доцент  кафедри менеджменту бізнесу та професійних комунікацій, Шевченко В.І. відвідала захід разом з іншими представниками «Каразінського банківського інституту» та ХНУ імені В.Н. Каразіна.

В заході брали участь  всі, хто  цікавиться міжнародною академічною мобільністю за програмою #Erasmus+, розвитком освітньої та наукової співпраці, пошуком нових партнерів для реалізації спільних дослідницьких та освітніх проєктів.

В рамках заходу було надано  інформацію щодо існуючих програм мобільності та напрямків їх реалізації у Каразінському університеті. Організаторами програми було Управління міжнародних відносин Каразінського університету.

Щиро дякуємо організаторам та учасникам за інформативний та цікавий захід!!!

 

 

7.10.2022

7 жовтня 2022 року на практичному занятті з дисципліни «Теорія організації» на тему «Загальна характеристика організаці»ї в академічній групі АМ-21Б відбулася зустріч з директором підприємства «Медлогістика» Генадієм Митрохіним, на якій було обговорено актуальні питання в межах проблематики означеної теми

 

29.09.2022

Сьогодні 29.09.2022 р. відбулась зустріч зі студентами-першокурсниками за спеціальністю 073 Менеджмент за новою, сучасною освітньо-професійною програмою «Цифровий менеджмент в бізнесі». Відбулось перше знайомство, нажаль, не всі змогли підключитись, але спілкувались одночасно і в режимі відеоконференції  і в телефонному режимі. Військовий стан вносить свої корективи…. Попереду знайомство з університетом, з навчально-науковим «Каразінським банківським інститутом», з викладачами кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій, зі студентами на онлайн-посвяті. Безмірно щаслива всіх бачити. Бажаю подальших успіхів і цікавого студентського життя.

 

 20.06.22

        20 червня студенти 4 курсу першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 Менеджмент Навчально-наукового інститутту «Каразінський банківський інститут» успішно пройшли Кваліфікаційний екзамен за спеціальністю. Щиро дякуємо Голові екзаменаційної комісії Белявцевій Вікторії Володимирівні – доктору економічних наук, керівнику апарату Харківської обласної державної адміністрації , членам комісії – Грінько А.П., Торяник Ж.І., Ізюмцевій Н.В., Новіковій Т.В. за злагоджену роботу та дружню робочу атмосферу. Бажаємо студентам-випускникам подальших успіхів і кар’єрного зростання та чекаємо в магістратурі за освітньою програмою «Менеджмент організацій та адміністрування».

 

 

17.04.2022

17.04.2022 року відбувся захист звітів з виробничої практики (дистанційно) студентів 4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 073 Менеджмент. Усі студенти підготували презентації, в яких розкрили інформацію про об’єкти практики, а також особисті пропозиції щодо покращення результатів роботи  підприємств-об’єктів практики. Було досить цікаво та професійно.

 

 

20.01.2022

На кафедрі менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій відбулась студентська олімпіада з англійської мови в режимі онлайн.

Переможцями стали :

Фроловський Даниїл Сергійович  – Диплом I ступеня

Юженко Єва Олександрівна – Диплом II ступеня

Сусідко Давид Юрійович – Диплом III ступеня

 Вітаємо переможців!!!

Бажаємо творчих здобутків та нових досягнень !!!

 

18.01.2022

Студентський науковий клуб Міжнародний 🇪🇺🌐🇺🇦 продовжує досліджувати вплив глобалізації на світове суспільство🌎🌏🌍. 

✅17 січня 2022 року відбулося засідання клубу за участю студентів-магістрів (заочне)🧑‍🎓🧑‍🎓🧑‍🎓 спеціальності МЕНЕДЖМЕНТ.
‼️🎉Вітаємо 🎉Савіну Аліну, Кухар Діану, Сухоребру Маргаріту та Борову Анастасію з успішним виступом з доповідями англійською мовою👍👏👏👏
✅Якщо ви маєте бажання поспілкуватися англійською мовою, завітайте до нашого клубу🤗. У нас завжди є цікаві теми для обговорення 🤔. ✅Ваші пропозиції надсилайте за адресою victoria.shevchenko@karazin.ua 
З нетерпінням чекаємо🤗 Найцікавіше попереду…
 
 
15.01.2022

29.12.2021 р. у рамках дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів другого (магістерського рівня) денної та заочної форми навчання за освітньою програмою «Менеджмент організацій та адміністрування» була організована лекція на тему «Організаційна структура підприємства та її трансформація в умовах глобалізації економічних процесів» за участю  Вольфганга Мюллера –  Diplom-Kaufmann, PhD, сертифікованого аудитора та податкового консультанта, керуючого партнера аудиторської компанії в Німеччині. Було зроблено акцент на тому, що організаційна структура кожного підприємства є унікальною і трансформується відповідно до умов зовнішнього та внутрішнього середовища, особливо сьогодні, завдяки кризі, пов’язаної з пандемією та розвитком цифрової економіки. Містер Вольфганг Мюллер навів приклади змін на німецьких підприємствах під час передачи окремих підрозділів на аутсорсинг, розподілу обов’язків і відповідальності при цьому на персонал тощо. Студенти отримали цінну професійну інформацію щодо того, як організовується робота підприємств в умовах глобалізації економічних процесів.

 

14.01.2022

1 грудня 2021 року відбулося засідання з питань методичного, організаційного та аналітичного  забезпечення єдиного фахового вступного випробування у «Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти» Міністерства освіти і науки України для вступу в магістратуру за спеціальностями галузі 07 Управління та адміністрування. Завідувачка кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій Алла Грінько увійшла до робочої групи з обліку та фінансів і прийняла активну участь у формуванні тематики, за якою буде здійснюватись розроблення тестів.

 

 

20.12.2022
16 грудня 2021р. пройшов захист першої підгрупи магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент ННІ Каразінський банківський інститут . Захист відбувся в Департаменті економіки Харківської обласної державної адміністрації за сприяння Регіонального фонду підтримки підприємництва. Серед складових компонентів освітньої програми магістрів суттєве місце займали дисципліни  із соціального підприємства, тому результати досліджень студентів були досить цікавими для практичної роботи саме цих Департаментів. Було прослухано досить цікаві доповіді з тематики цифровізації підприємств, організації корпоративної культури, інвестування, управління людськими ресурсами, життєвого циклу підприємств тощо. На захисті були присутніми Голова Атестаційної комісії – доктор економічних наук, керівник апарату ХОДА Белявцева Вікторія Володимирівна, директор Харківського Регіонального фонду підтримки підприємництва Панаетов Григорій Костянтинович , заступник директора ННІ Каразінський банківський інститут Чхеайло А. А., зав. кафедрою менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій Грінько А. П., доценти кафедри Шевченко В. І., Ізюмцева Н. В.
Вітаємо всіх студентів та їх керівників з успішним захистом кваліфікаційних магістерських робіт. Щиро дякуємо наших партнерів- практиків за підтримку та віру в наших талановитих випускників.
 
 

15.12.2021

У листопаді, в спортивному комплексі «Каразінський», проводилися змагання з міні-футболу серед факультетів та інститутів університету, в рамках 72 Спартакіади ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Команда юнаків І-ІV курсів ННІ КБІ у складі: Гончар Кирило, Коршенко Денис, Василенко Владислав, Захарецький Андрій, Куценко Сергій, Єременко Павло, Домніч Кирило посіла V місце. Вітаємо хлопців з дебютом і бажаємо нових перемог!

 

На базі Харківського Національного Університету ім. В. Каразіна відбувся IV Регіональний турнір з фінансової грамотності!
Створення умов, які стимулюють учнів до підвищення рівня фінансової грамотності, соціальної адаптації є одним із завдань сучасної освіти.  Наша кафадра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій намагається робити вагомий внесок для  досягнення високого рівня фінансової грамотності у наших студентів та в загалом для суспільства.
Ми важаєм що необхідно сформувати у нового покоління основи фінансових знань, що  передбачають розуміння функціонування взаємопов’язаних складових фінансової  системи: банківської, податкової, страхової. У поєднанні з раціональним  економічним мисленням фінансова грамотність дозволяє людині бути успішною в особистому та професійному житті, гідно виконувати свої громадянські обов’язки. І тут важливо отримувати не лише знання!
Спеціалісти нашої кафедри є розробниками та співавторами  #Життєвий_капітал 
Також разом із нашими партнерами та спеціалістами КБІ ми є співавторами методики проведення фінансових тренінгів на основі «Життєвого капіталу»
Саме тому ми навчаємо дітей через цей фінансово-економічний симулятор таким важким та дорослим речам, як фінанси. 
 
Цього року кількість учасників була рекордною, понад 800 зареєстрованих  осіб з різних куточків України. Ми мусимо наступного року зробити турнір ВСЕУКРАЇНСЬКИМ.
 
ДЯКУЄМО за кожну частину вашої допомоги всим тим людям, завдяки яким це стало знову можливо, діти, студенти та іх тренери, як завжди в захваті.
Цього року відповіді дітей були знову вражаючими!
 
13-14 листопада 2021 року відбувся II етап турніру, де змагалися по 5 команд з закладів загальної середньої освіти, профтехосвіти та вищої школи. А 10 грудня відбувся фінал ІV Регіонального Турніру з фінансової грамотності.
 
Організаторами Турніру виступили  та  Каразінський Банківський Інститут Харківського Національного Університету ім. В. Каразіна, Харківський банківський союз, Харківський університетський консорціум, Громадська організація «Діловий клуб «Партнер».
 
Турнір проводиться з метою створення основ для підвищення фінансової грамотності учнівської молоді та студентства, як необхідної умови підвищення рівня і якості життя, а також налагодження освітнього, наукового, організаційно-методичного співробітництва, спрямованого на розвиток фінансової грамотності громадян України.
 
За результатами фінального змагання Журі Турніру визначило переможців. 
Переможцем турніру стали команди нашого університету, які зайняли перше та друге місто!
 
Дякуємо усім учасникам та нашим Друзям і Партнерам – банкам, страховим компаніям, ВУЗам та нашому керівництву за призи та подарунки для команд та тренерів!
 
Окрема подяка:
Кагановській Тетяні Євгеніївні за поміч, підтримку, довіру;
Самородову Борису Вадимовичу;
Бітнер Ірині Володимврівні;
Скориковій Ірині Георгієвні; 
Сословському Володимиру Георгієвичу; 
Івагло Сергію Володимировичу;
Горошковій Тетяні Миколаївні;
Та всім суддям і тренерам!
 
До зустрічі на V ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ  Турнірі з фінансової грамотності у 2022 році!
 

Наприкінці вивчення курсу під керівництвом Ізюмцевої Н.В. в КБІ відбувся захист курсових робіт з дисципліни “Менеджмент (рівень В)” студентів 3 курсу спеціальності 073 Менеджмент в режимі офлайн. Були приємно вражені рівнем підготовки та результатами нашої спільної роботи, гарно попрацювали. Деякі роботи за змістом та глибиною дослідження більше нагадували дипломні роботи, так тримати!

 

10.12.2021 Гаранти освітніх програм кафедри Менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій, Грінько А.П., Панкратова О.М. та Ізюмцева Н.В. прийняли участь у роботі Круглого столу “Інновації: наука, бізнес, публічне управління”.

За участтю Харківського регіонального фонд підтримки підприємництва, студенцтва, малого бізнесу, підприємців та асоціації підприємців було огранізовано обговорення освітніх програм «Цифровий менеджмент в бізнесе», «Менеджмент організацій та адміністрування» «Менеджмент і глобальний бізнес».

 

Стартує студентський науковий марафон “Глобалізація: актуальні питання сьогодення” в рамках клубу “Міжнародний”!!! 🇪🇺🌐🇺🇦

📌10.22.21 у круглому столі приймали участь студенти 3 курсу спеціальності “Менеджмент”. Обговорювали питання впливу глобалізації на світову економіку,  на забруднення довколишнього середовища та кризу COVID-19. Зустріч пройшла в дружній атмосфері в стінах рідного університету з дотриманням всіх правил безпеки під час пандемії 😷

Далі буде…..

 

Кафедра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій продовжує проводити цикл заходів у рамках тижня кар’єри. 25 листопада відбулася інтерактивна лекція «Альтернативний менеджмент у американській ІТ-компанії». Представник компанії «Namecheap»  Топалов Ігор розповів студентам третьокурсникам   про особливості менеджменту в ІТ-галузі та у своїй бізнес-структурі, про специфіку менеджерської діяльності на позиції «Product Owner», на якій працює.   

У ході спілкування також піднімалися питання корпоративної культури і головних цінностей компанії, які «прищеплюються» працівникам із перших кар’єрних сходинок. Приклади із реальної діяльності команди, що займається удосконаленням ІТ-продуктів, наочно ілюстрували зв’язки між місією і цінностями кампанії та специфікою менеджменту і організації командної роботи.  Студентів цікавили питання відбору персоналу і вимог до потенційних працівників, можливостей для кар’єрного росту, рівня заробітної плати, тощо.  За ініціативою майбутніх менеджерів також обговорили  особливості поширення засобів менеджменту ІТ-компаній на інші сфери діяльності. Результатом зустрічі стали не лише нові знання про деякі особливості менеджерської роботи в іноземних компаніях, а й домовленість про подальші контакти з актуальних питань менеджменту.

 

Університетський тиждень кар’єри триває. 24 листопада кафедрою менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій було проведено практичний семінар з дисципліни «Банківська студія: Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі» для студентів І курсу спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за участі  Vadym Shvydkyi,  Head Of Service Delivery компанії INSART.

Під час семінару студенти отримали цікаву та корисну інформацію щодо підготовки резюме та проходження інтерв’ю з роботодавцем.  Vadym Shvydkyi поділився «секретами» щодо того, як успішно пройти таку співбесіду навіть початківцям, які ще не мають достатнього досвіду роботи, що було дуже актуально для студентської спільноти. Крім того, під час семінару Vadym Shvydkyi порадив, які саме  soft skills слід напрацьовувати будь-якому фахівцю незалежно від сфери діяльності для кар’єрного успіху. А студенти – майбутні менеджери  отримали цінну професійну інформацію щодо того, як організовується робота із закриттям вакансій в компанії INSART.

Дякуємо Vadym Shvydkyi за цікавий досвід та здобуті практичні навички!

 

25 листопада 2021 року кафедрою менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в on-line режимі проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію  «СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: КОНЦЕПЦІЇ, ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ».

На початку конференції з Привітанням виступив  директор ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені   В.Н. Каразіна, д.е.н., професора, академік АЕН України Самородов Борис Вадимович.

На пленарному засіданні виступили: Вольфганг Мюллер –  Diplom-Kaufmann, PhD, сертифікований аудитор й податковий консультант, керуючий партнер аудиторської компанії (Німеччина), з доповіддю у співавторстві з доцентом кафедри менеджмента, бізнесу та професійних комунікацій, к.е.н., доцентом Христофоровою О.М; Піскунов Роман Олександрович – к.е.н.,доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна; Грінько Алла Павлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н.Каразіна – з доповіддю у співавторстві з Гриньком Павлом Леонідовичем, д.е.н., доцентом Державного біотехнологічного університету; Топалова Світлана Олександрівна, к.політ.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна; Савьолова Тетяна Олександрівна, здобувач вищої освіти 2 курсу магістратури спеціальності 073 Менеджмент». Учасниками конференції жваво обговорювались актуальні наукові і практичні проблеми щодо теоретичних та практичних концепцій інноваційного розвитку організацій в умовах сучасних викликів цифрової економіки.

Дискусію було продовжено за тематичними напрямками конференції: Соціально-економічні, фінансові та правові аспекти інноваційного розвитку організацій;  Обліково-аналітичні механізми забезпечення ефективності інноваційної діяльності у вирішенні проблем сучасності; Професійна компетентність фахівців з управління, адміністрування та бізнесу в контексті цифрових трансформацій.

Науковці взяли активну участь в обговоренні актуальних питань сьогодення, пропонуючи своє бачення вирішення окреслених завдань.

Бажаємо всім учасникам творчого натхнення, наукових здобутків, світлих думок та удачі у всіх починаннях. Сподіваємося на подальшу співпрацю!

 

Запрошуємо прийняти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: КОНЦЕПЦІЇ, ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

Програма конференції

Посилання для участі у конференції:

Час: 25 листопада 2021 09:45 AM Хельсінкі

Підключитися до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2609367149?pwd=Wlp2U1NTaTJBaTM2NWVHUC85d0FPQT09

Ідентифікатор конференції: 260 936 7149
Код доступу: nPA3RL

В межах заходу «Тиждень кар’єри» продовжується активна зустріч потенційних роботодавців зі студентами спеціальності 073 «Менеджмент».

23.11.2021 для здобувачів вищої освіти 3 курсу в межах дисципліни «Менеджмент (рівень В)» (тема «Управління конфліктами») була організовано Online зустріч з керівником відділення «Благовіщенське» в АТ «ОТП БАНК» Козловим Сергієм Володимировичем, який предметно розкрив питання підбору та оцінки банківського персоналу, перспектив кар’єрного зростання, особливостей комунікаційних процесів в банках та методів управління конфліктами. Дякуємо за практичні аспекти питань, що ми вивчаємо в межах дисципліни! Також дуже ради, що наших студентів цінують та чекають на роботу!

 

«Тиждень кар’єри»: зустріч з роботодавцями

22.11.2021р. відбулася оnline-лекція з менеджером з управління персоналом ABINBEV EFES UKRAINE, Євгенією Чичкань, за темою: “Чому працівники не хочуть ходити на роботу: досвід Ab Inbev EFES. Мотивація персоналу” в рамках дисципліни «Лідерство та командна робота» для здобувачів 3 курсу.

Під час лекції студенти мали змогу ознайомитися з діяльністю, цінностями, принципами та соціальними проектами компанії ABINBEV EFES UKRAINE, дізналися про систему мотивації та програми підвищення добробуту співробітників, охоплюючи їх інтереси та цінності, а також отримали детальну інформацію щодо програми стажування та практики. Дякуємо Євгенії Чичкань за таку цікаву лекцію, яка  викликала великий інтерес та цікаві питання з боку студентів.

 

12.11.2021 р. студенти-члени СНК “Менеджер” прийняли участь в он-лайн конференції з системного управління якістю. Форум проводився в рамках Європейського тижня якості, який в цьому році проходив під девізом “Долаючи наступний рубіж з якістю”. Саме цій темі були присвячені ключові доповіді: як повинні розвиватися системи менеджменту в організаціях, щоб дозволяти їм відповідати на нові виклики і долати нові рубежі.

Серед ключових питань, які були розглянуті на форумі: лідерство та мотивація персоналу: як забезпечити їх ефективність; врахування та балансування потреб зацікавлених сторін; сталий розвиток: тенденції посилення вимог до компанії з боку споживачів і суспільства; розвиток клієнтоорієнтованості в діяльності компаній; проектний менеджмент та тенденції його розвитку (на основі перегляду PMBOK у 2021 році).

Було корисно та цікаво! Дякуємо за такий чудовий захід!

 

25 листопада 2021 року запрошуємо вас до участі в І Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку»,  яку проводить Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна на базі кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут». У роботі конференції можуть взяти участь викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, докторанти, студенти, представники професійних громадських організацій та бізнесу.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА

Захід відбудеться в on-line режимі за допомогою платформи ZOOM.

Тематичні напрями конференції:

 1. Соціально-економічні, фінансові та правові аспекти інноваційного розвитку організацій.
 2. Обліково-аналітичні механізми забезпечення ефективності інноваційної діяльності у вирішенні проблем сучасності.
 3. Професійна компетентність фахівців з управління, адміністрування та бізнесу в контексті цифрових трансформацій.

Подання заявок до 12 листопада 2021 року

Більш детальна інформація за посиланням:  інформаційний лист  information leaflet

 

Ізюмцева Наталія Володимирівна прийняла участь у II Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу” (12 СЕРПНЯ-12 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ)
Програма була спрямована на формування у здобувачів освіти спільних вмінь для ключових компетентностей, зокрема, критичного та системного мислення, читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, здатності логічно обґрунтувати позицію, творчості, ініціативності, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатності співпрацювати з іншими людьми; використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому просторі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; розвиток професійних компетентностей (фахових методик, технологій тощо); створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами; мовленнєву, цифрову, комунікаційну, інклюзивну, емоційно-етичну компетентність; опанування новітніми технологіями, ознайомлення із сучасним станом і тенденціями розвитку економіки, підприємства, організації та установи(для працівників закладів професійної(професійно-технічної освіти); розвиток управлінської компетентності(для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників).
Обсяг (тривалість) навчання: 180 годин/6 кредитів Європейської кредитної трансферно – накопичувальної системи (ECTS), з них 15 годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS.
 

 

26.10.2021 р. відбувся захист звіті переддипломної практики студентів ОКР Магістр, спеціальності 073 Менеджмент, гр. АМ-21М. На захисті був присутній Панаетов Григорий Константинович, Голова регіонального фонду підтримки підприємництва, НПП кафедри та студенти, які виступили з доповідями про результати своєї роботи та вразили глибиною досліджень на базі даних, що було отримано в ході проходження практиці. Бажаємо успіхів у подальшої підготовці магістерської кваліфікаційної роботи!

 

Відбулося обговорення проєкту Освітньо-професійної програми «Цифровий менеджмент в бізнесі»
зі спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Вітаємо команду студенток І курсу “Каразінського банківського інституту” і соціологічного факультету з І місцем, у змаганнях з волейболу (4х4) серед першокурсників Університету!!!

 

12 жовтня в Університеті проводилися змагання з волейболу серед студентів І курсу (хлопці), команда ННІ “Каразінського банківського інституту” виборола ІІІ місце. Вітаємо учасників і бажаємо нових перемог!

 

Контакти

Контакти:

Адреса: майдан Свободи, 4, каб. 2-1, 1-49а.  Харків, Харківська область, 61000.

E-mail:  kbi_mbpk@karazin.ua

 

Кафедра  у соціальних мережах: