• Кафедра Обліку та оподаткування

Загальна характеристика

Кафедру обліку та оподаткування було засновано 01 вересня 2007 року для підготовки фахівці з поглибленими знаннями в управлінсько-організаційній, податково-аналітичній, фінансово-економічній, контрольно-ревізійній та  обліково-аудиторській сферах;

Підготовка бакалаврів та магістрів на кафедрі здійснюється за програмами:

 • «Бізнес-аналітика і аудит» (бакалаврів);
 • «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» (магістрів)

Освітні програми спрямовані на підготовку фахівців фіскальної інспекції та антикорупційного бюро, органів пенсійного фонду та соціального страхування, державної казначейської та аудиторської служби, митних інспекторів та брокерів, фондових трейдерів, контролерів, економістів, касирів, контролерів у банках і небанківських установах, ревізорів, податкових інспекторів, бухгалтерів та помічників аудитора (головного бухгалтера), менеджерів з бухгалтерського обліку та бухгалтер-експертів різних організаційно-правових форм власності, аналітиків державної та фінансової служби.

Про унікальність освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів можна дізнатись тут

Підтвердженням якості навчання є високий рівень працевлаштованих студентів в провідні організації України та Європи (більше 90 % одразу після закінчення навчання).

 

Стратегія розвитку кафедри

Детальніше

Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого розвитку суспільства, покращення суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості. Перспективний план розвитку кафедри визначає основні напрями і шляхи здійснення реформування освіти у нових умовах, орієнтованих на задоволення потреб ринку праці в висококваліфікованих фахівцях сфери обліку, аналізу, аудита та оподаткування. Робота кафедри обліку і оподаткування спрямована на реалізацію основних завдань, поставлених ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Стратегію розвитку університету на 2019–2025 роки, Програми розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2010-2020 роки, напрямів розвитку інституту щодо забезпечення європейської якості освіти та формування моделі навчання здобувачів вищої освіти в сфері бізнесу та фінансових операцій з урахуванням потреб майбутнього шляхом забезпечення інтенсифікації напрямів роботи Інституту, а саме: впровадження у навчальну, наукову та виховну сфери діяльності процесів, процедур та прогресивних технологій, спрямованих на забезпечення якості підготовки фахівців.

Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних розробляти, впроваджувати, супроводжувати прикладні інформаційні системи задля інформатизації суспільства, забезпечувати їх відповідність сучасним вимогам і процесам розвитку інформаційних технологій зумовили створення програми розвитку кафедри.

І. Мета

 1. За час реалізації програми підвищити рейтинг кафедри обліку і оподаткування серед кафедр Університету за результатами навчальної та науково-дослідної діяльності. Забезпечити підготовку кваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці фахівців в галузях обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 
 2. Забезпечити розширення сфери фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі обліку і оподаткування, зробити науково-дослідну роботу органічною частиною освітньої діяльності Каразінського банківського інституту та Університету.
 3. Здійснити оновлення освітніх програм спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти з урахуванням вимог працедавців до спеціалістів такого рівня.
 4. Здійснити впровадження перспективних освітніх технологій, що забезпечують виявлення і розвиток творчого потенціалу студентів.
 5. Реалізувати принцип безперервної освіти шляхом розробки та впровадження освітніх програм, зокрема з підвищення кваліфікації фахівців освітніх установ.
 6. Зміцнити наявні та встановити нові професійні зв’язки в сфері навчальної та науково-дослідної роботи з науковими та освітніми установами, провідними аудиторськими компаніями, організаціями та установами фінансово-кредитної сфери.

ІІ. Пріоритетні напрями роботи кафедри.

Пріоритетними напрямами роботи кафедри є навчально-методична, науково-дослідна, організаційна робота, виховна робота зі студентами, співпраця з провідними компаніями; підтримка наявних і створення нових наукових контактів із вченими провідних світових закладів освіти.

Навчально-методична робота

 1. Реалізація освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування», магістрів за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування»;
 2. Підвищення рівня наукової та педагогічної активності науково-педагогічних працівників відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: з дистанційного навчання; стажування у фінансово-кредитних установах та ЗВО з урахуванням підтвердження кваліфікації щодо дисциплін, які викладаються;
 3. Подальший розвиток дистанційного навчання через розробку дистанційних курсів з освітніх програм другого (магістерського)  рівня та першого (бакалаврського) рівня необхідним навчально-методичним забезпеченням та оптимального поєднання з іншими формами освіти;
 4. Розширення сфери застосування в навчальному процесі реального програмного забезпечення та забезпечення сертифікації студентів за окремими компетентностями;
 5. Поглибити практику партнерства з роботодавцями на основі угод про співпрацю та договорів на проведення практики студентів, а саме: їх залучення до всіх складових освітнього процесу; узгодження освітніх програм та їх реалізація за спеціальностями інституту, формування тем кваліфікаційних магістерських дипломних робіт з подальших їх захистом на виробництві (не менш 50%), підвищення ефективності процесів працевлаштування;
 6. Удосконалення бази інформаційних ресурсів для використання її студентами з метою відповідності сучасним вимогам до навчання та освітнім програмам у т.ч. з урахуванням можливостей доступу до англомовної фахової літератури;
 7. Удосконалення технологій лекційних занять, а саме перехід від репродукційного до випереджаючого, більш дискусійного характеру навчання, залучення гостьових лекторів з числа вітчизняних та зарубіжних науковців, фахівців з економіки в режимі on-line, залучення до читання лекцій фахівців, які є визнаними професіоналами з досвідом практичної, дослідницької, управлінської, інноваційної роботи за фахом;  
 8. Підвищення ефективності практичних і семінарських занять шляхом максимального запровадження тренінгових технологій, роботи в командах, вирішення проблемних ситуацій, побудованих на фактичних матеріалах з вітчизняного та зарубіжного досвіду, залучення до освітнього процесу іноземних фахівців, фахівців-практиків та керівників – суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють за профілем кафедри, в тому числі в режимі on-line;
 9. Удосконалення організації індивідуальної роботи студентів через їх творчу, наукову і аналітичну спрямованість, наближення до фактичних показників діяльності підприємств та організацій та за рахунок використання технологій дистанційного навчання;
 10. Продовження співробітництва кафедри обліку та оподаткування з провідними закордонними закладами вищої освіти.

Науково-дослідна робота

 1. Активізація викладачів кафедри в роботі над науковими публікаціями у провідних фахових виданнях, що входять до світових науко-метричних баз, їх участі у міжнародних науково-практичних конференціях із проблем обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.
 2. Підвищення наукової кваліфікації викладачів кафедри.
 3. Залучення провідних фахівців в області обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в якості консультантів з метою посилення наукової роботи студентів.
 4. Активізація роботи студентських наукових товариств. Заохочувати студентів кафедри до участі у конкурсах наукових студентських робіт і фахових олімпіадах.

Організаційна робота

 1. Поступове підвищення якості професорсько-викладацького складу кафедри відповідно до Ліцензійних умов здійснення освітньої діяльності, поставлених завдань, специфіки спеціальностей, за якими ведеться підготовка здобувачів.
 2. Підтримка роботи сайту кафедри з метою профорієнтації абітурієнтів, задоволення потреб існуючих студентів і підвищення іміджу кафедри.
 3. Проведення наукових семінарів зі студентами кафедри для ознайомлення їх з результатами сучасних досліджень в галузі інформаційних технологій та інформаційної безпеки, зокрема з роботами викладачів кафедри.
 4. Активна підтримка студентського самоврядування.
 5. Збільшення кількості баз практик на підприємствах для виробничої та переддипломної практики студентів.

Виховна робота

 1. Підвищення соціального статусу виховання в освітньому процесі, розвиток напрямів виховної роботи;
 2. Розвиток студентського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного потенціалу студентського руху;
 3. Оптимізацію змісту і форм виховного процесу;
 4. Створення умов для збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я студентської молоді;
 5. Розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

Матеріально-технічне забезпечення

 1. Оновлення і супровід необхідного парку електронно-обчислювальної техніки, мережевого обладнання та програмного забезпечення, опанування нових сучасних способів організації віртуальних лабораторій.
 2. Забезпечення обчислювальної техніки навчальних аудиторій кафедри ліцензійним програмним забезпеченням.
 3. Залучення провідних компаній до співробітництва.
 4. Основні умови успішного здійснення програми.

Основні умови успішного здійснення програми розвитку кафедри обліку і оподаткування полягають у:

 1. оптимальному доборі складу кафедри, орієнтації їх на світовий досвід організації навчально-методичної та дослідницької роботи;
 2. активній позиції викладачів та співробітників кафедри;
 3. чіткій організації навчально-методичної та науково-дослідної роботи;
 4. орієнтації на світовий досвід і міжнародні стандарти та тенденції, відповідності змісту навчального процесу кращим світовим традиціям;
 5. залученні до освітнього процесу провідних вчених та фахівців країни;
 6. забезпеченні підтримки ініціатив кафедри керівництвом інституту та Університету;
 7. у наявності відповідного фінансування з боку державних і недержавних установ.

 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання кафедри № 4 від 06 листопада 2020 р.)

Кадровий склад

Освітня робота

Детальніше

Графік взаємозамін викладачів кафедри

Графік чергувань викладачів кафедри

Графік консультацій керівників курсових та дипломних робіт

Графік взаємовідвідувань викладачів кафедри

Графік відкритих лекцій викладачів кафедри

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри

Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика і аудит»

Детальніше

Освітньо-професійна програма «Бізнес-аналітика та аудит»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Дисципліна

Викладач

Опис дисципліни

НМКД

1 курс

Роль бухгалтера в бізнес середовищі

Бєляєва Л. А.

PDF

PDF

Дисципліни 1 курсу загальної та галузевої  підготовки:

УБС студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», Інформаційні технології (рівень А), Вища математика, Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А), Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації, Фінанси, гроші та кредит, Філософія та суспільство, Статистика

Інші дисципліни ОПП “Бізнес-аналітика та аудит”

2 курс

Бухгалтерський облік

Піскунов Р. О.

PDF

PDF

Бухгалтерський облік (рівень В – Облік господарських процесів)

Бєляєва Л. А.

PDF

PDF

Менеджмент та управлінський облік : М.2. Управлінський облік

Пеняк Ю. С.

PDF

PDF

Оподаткування

Абрамова О. С.

PDF

PDF

Дисципліни 2 курсу галузевої  підготовки:

УБС студія “Банківська система” (рівень А), Економіко-математичні методи та моделі, Міжнародна та регіональна економіка (рівень А), Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, Фінанси підприємств, Маркетинг, Менеджмент та управлінський облік : М.1. Менеджмент 

Інші дисципліни ОПП “Бізнес-аналітика та аудит”

3 курс

Економічний аналіз (Рівень А)

Пеняк Ю. С.

PDF

PDF

Фінансовий облік (рівень А – Фінансовий облік за національними стандартами)

Бєляєва Л. А.

PDF

PDF

Фінансовий облік (рівень B – Фінансовий облік за МСФЗ)

Шубіна С. В.

PDF

PDF

Фінансовий облік (рівень С – Фінансова звітність) 

Бєляєва Л. А.

PDF

PDF

Бухгалтерський облік (рівень С – Облік за видами економічної діяльності)

Піскунов Р. О.

PDF

PDF

Оподаткування (рівень B – Облік і звітність в системі оподаткування )

Абрамова О. С.

PDF

PDF

Дисципліни 3 курсу загальної, галузевої та фахової підготовки:

УБС студія «Лідерство та командна робота», Страхування, Цифрова економіка

Інші дисципліни ОПП “Бізнес-аналітика та аудит”

4 курс

Економічний аналіз (рівень В – Аналіз моделювання і управління ризиками)

Піскунов Р. О.

PDF

PDF

Економічний аналіз (рівень С – Аналіз і контроль бізнес-процесів)

Шубіна С. В.

PDF

PDF

Економічний аналіз (рівень D – Фінансовий і проектний аналіз)

Мірошник О. Ю.

PDF

PDF

Бухгалтерський контроль і аудит (рівень А – Аудит)

Шубіна С. В.

PDF

PDF

Бухгалтерський контроль і аудит (рівень В – Державний фінансовий та внутрішньогосподарський контроль)

Бєляєва Л. А.

PDF

PDF

Менеджмент та управлінський облік (рівень В – Управлінський облік  )

Пеняк Ю. С.

PDF

PDF

Бухгалтерський облік (рівень D – Облік суб’єктів державного сектору та в банках)

Мірошник О. Ю.

PDF

PDF

Практична підготовка

Навчальна практика

Бєляєва Л. А.

PDF

PDF

Професійний тренінг

Мірошник О. Ю.

 

PDF

Професійний бізнес-кейс

Абрамова О. С.

 

PDF

Виробнича практика

Абрамова О. С.

 

PDF

Дисципліни кафедри в інших ОПП:

Внутрішній аудит у банку

Мірошник О. Ю.

PDF

PDF

Економічний аналіз (рівень В – Фінансовий аналіз)

Шубіна С. В.

PDF

PDF

Бухгалтерський облік (рівень В-Фінансовий облік у банку)

Мірошник О. Ю.

PDF

PDF

Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами».

Детальніше

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Дисципліна

Викладач

Опис дисципліни

НМКД

1 курс

Організація бухгалтерського обліку

Піскунов Р. О.

PDF

PDF

Фінансова звітність (Financial reporting (F7 − ACCA))

Шубіна С. В.

PDF

PDF

Стратегічний аналіз

Шубіна С. В.

PDF

PDF

Управління ефективністю (Performance management (F5 − ACCA))

Пеняк Ю. С.

PDF

PDF

Аудит та підтвердження звітності (Audit and assurance (F8 − ACCA))

Мірошник О. Ю.

PDF

PDF

Оподаткування (Taxation (F6 – ACCA))

Піскунов Р. О.

PDF

PDF

Дисципліни 1 курсу загальної та галузевої  підготовки:

УБС студія «Управління людськими ресурсами»

, Професійна іноземна мова (рівень С), Глобальна економіка, Фінансовий менеджмент

Інші дисципліни ОПП “Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами “

2 курс

Переддипломна практика

Викладачі кафедри

 

PDF

Кваліфікаційна магістерська робота

Викладачі кафедри

 

PDF

Пропозиції кафедри до переліку міжфакультетських дисциплін

Детальніше
   

Практична підготовка студентів кафедри та сприяння працевлаштуванню

Детальніше

Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми) малого і середнього бізнесу як виробничої так і невиробничої сфер економіки.

При кафедрі створені навчально-тренувальні фірми з різними формами власності і різними видами діяльності. Завдяки організації роботи навчально-тренувальних фірм кафедра забезпечує: покращення практичної підготовки студентів; надання інформаційних послуг студентам всіх форм навчання з питань організації власного бізнесу; працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.

Однією з важливих передумов якісної підготовки фахівців є забезпечення автоматизованими робочими місцями кожного співробітника фірм та використання ПЕОМ (програми Ліга-Закони, Парус-Предприятие 8, Бест-Звіт, Інфо-бухгалтер, ІС ПРО та ін.).

Наукова діяльність

Викладачі кафедри працюють за напрямком наукової роботи – проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування суб’єктів господарювання

Детальніше

Наукові публікації НПП кафедри:

Піскунов Роман Олександрович

Москаленко Олена Володимирівна

Шубіна Світлана Валентинівна

Абрамова Ольга Сергіївна

Мірошник Олексій Юрійович

Бєляєва Людмила Анатоліївна

Пеняк Юлія Сергіївна

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів.

Під керівництвом викладачів, студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт. Зокрема, щорічно у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з  напряму «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», в обласному конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини», загальноміському конкурсі бізнес-планів, Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Облік і оподаткування» тощо, студенти посідають почесні місця, нагороджуються дипломами різних ступенів, друкують наукові статті у фахових виданнях.

З метою сприяння розвитку творчих здібностей студентів та залучення їх до активної наукової діяльності, під керівництвом викладачів кафедри обліку і аудиту працює студентський науковий клуб «Аудитор». Члени клубу «Аудитор» організують проведення круглих столів, екскурсій, виставок студентських наукових робіт, днів відкритих дверей. На базі клубу проводиться конкурс на кращу студентську наукову роботу з проблем реформування облікової системи України та конкурс «Кращій за професією» зі спеціальності «Облік і оподаткування». Розвиткові молодого вченого сприяє також співпраця студентського наукового клубу «Аудитор» з Клубом Випускників, до складу якого входять випускники кафедри.

Абітурієнту

Детальніше

Доброго дня, шановний абітурієнт !

Раді запропонувати Вашій увазі освітні програми «Бізнес-аналітика і аудит», «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»  з унікальними напрямками підготовки. Унікальність їх пов’язана з тим, що вони  сертифіковані на Міжнародному рівні, а всі дисципліни розроблені сумісно з роботодавцями, які зацікавленні в працевлаштуванні та залученні конкурентоспроможних студентів:

− для бакалаврів: «Бізнес-аналітика і консалтинг» або «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»;

− для магістрів: «Облік і аудит у підприємницькій діяльності» або «Управління бізнес-процесами».

!!! Ці  напрями підготовки дають можливість нашому випускнику претендувати на МАКСИМАЛЬНЕ ОХОПЛЕННЯ ПРОФЕСІЙ  в галузі знань  «Управління та адміністрування».

Ким можна працювати після закінчення навчання за напрямами підготовки?

 • Бізнес-аналітика & консалтинг:

Експерт з управління податковим навантаженням фірми / Власник бізнесу / Голова компанії 

Аналітик обліку / Аналітик держслужб

Фінансовий аналітик /Фінансовий директор

Бізнес експерт / Бізнес асистент

Консультант по персоналу

Інформаційний аналітик

Брокер / Митний брокер

Консалтинг менеджер

Бюджетний аналітик

Внутрішній аудитор

StartUp консультант

Податковий консультант

 • Облік і аудит у підприємницькій діяльності:

Аудитор / Внутрішній аудитор / Державний аудитор

Бухгалтер-експерт / Головний ревізор

Судово-бухгалтерський експерт

Ревізор / Контролер / Інспектор фіскальної служби

Начальник контрольно-ревезійної служби

Економіст / Консультант з економічних питань

Податковий інспектор / Митний інспектор

Комерційний директор / Фінансовий директор

Менеджер з бухгалтерського обліку

Фахівець Державної казначейської служби

Фахівець Державної аудиторської служби

Фахівець Національного антикорупційного бюро

Фахівець Національного бюро фіскальної безпеки України

Консультування 

Детальніше

Консультування

Оголошення

Детальніше

оголошення

Контакти

Телефон: (057) 337-14-70

Факс (057) 336-82-62

Внутрішній: 21-65

Завідувач кафедри: 22-16