• Інформація для роботодавців

Студенти Навчально-наукового інституту “Каразінський банківський інститут” мають можливість  навчатись за спеціальностями:

 

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-професійна програма «Банківська справа та  фінансовий консалтинг»

Набуті компетентності: випускник може розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання; досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища; розуміти особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури; діагностувати стан фінансових систем; застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку; складати та аналізувати фінансову звітність; організовувати роботу з клієнтами щодо надання різних видів фінансових послуг, запроваджувати нові продукти, що сприяють розвитку фінансовим ринкам, банківській системі та страхуванню.

  

073 Менеджмент 

Освітньо-професійна програма «Цифровий менеджмент в бізнесі»

Набуті компетентності: випускник може застосовувати сучасні методики при формуванні та реалізації стратегії суб’єктів підприємницької діяльності; розв’язувати складні завдання та проблеми у сфері міжнародного менеджменту та бізнес-комунікацій підприємств; здійснювати комплексний підхід до ефективного управління глобальним бізнесом у нових умовах господарювання; використовувати сучасні інформаційні технології; формувати системи менеджменту господарських організацій (підприємств) різних форм власності та організаційно-правових форм; приймати управлінські рішення з урахуванням кон’юнктури ринків; реалізовувати стратегії інноваційного розвитку господарських організацій (підприємств).

  

122 Комп’ютерні науки

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»

Набуті компетентності: програма формує фундаментальні знання та фахові навички застосування інформаційних технологій, фінансових технологій, налаштування, підтримки і експлуатації інформаційних систем (сервісів) та мереж, забезпечення їх працездатності; орієнтована на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних фахівців у сфері комп’ютерних наук, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасних змін галузі інформаційних технологій; враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань. Випускник може здійснювати діяльність з конфігурування та налагодження комп’ютерних систем та мереж; обслуговування програмно-апаратних комплексів; системного адміністрування; проектування, моделювання, програмної реалізації та супроводження програмного забезпечення та веб-застосунків; адміністрування баз даних тощо

 

125 Кібербезпека

Освітньо-професійна програма «Кібербезпека у фінансових технологіях»

Набуті компетентності: програма ґрунтується на знаннях та навичках в галузях інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційної безпеки, кібербезпеки та фінансових технологій, але не обмежується ними. Знання забезпечуються за рахунок дисциплін загальної, галузевої та фахової підготовки. Випускник може здійснювати діяльність з організації захисту інформації, конфігурування та налагодження комп’ютерної системи, обслуговування інженерно-технічних засобів охорони та сфери захисту інформації, системного адміністрування, інформаційних технологій, організації інформаційної безпеки, експлуатації засобів захисту інформації, адміністрування баз даних, проектування та впровадження систем захисту інформації, проектування та інформаційного захисту комп’ютерних мереж на національному та міжнародному рівнях

 

освітній ступінь «Магістр:

 

071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»

Набуті компетентності: випускник може відображувати зміст банківських операцій за рахунками бухгалтерського обліку; формувати зміст облікової політики банку; визначати результат діяльності банку за даними фінансового обліку; організовувати внутрішні перевірки в результатах діяльності банку; обирати сучасні та ефективні форми, способи і методи контролю; збирати інформацію про об’єкти діяльності банківських установ; розроблювати заходи щодо впровадження ефективних форм облікового відображення щодо діяльності банку;  виконувати роботи за різними напрямами бухгалтерського обліку; розроблювати та здійснювати заходи, які спрямовані на підвищення ефективності використання ресурсів, їх економію, посилення контролю господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій, забезпечення зберігання власності, правильну організацію бухгалтерського обліку; здійснювати перевірку фінансової та управлінської звітності підприємства, аналізувати її достовірність, оцінювати своєчасність її складання і подання; здійснювати нагляд за роботою персоналу в частині фінансів; здійснювати заходи з надання неупередженої, правдивої та повної інформації про результати діяльності, рух коштів і фінансовий стан підприємства

 

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-професійна програма «Фінансові технології та банківський менеджмент»

Набуті компетентності: випускник може розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування; використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання; застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування; дотримуватись принципів, прийомів і методів регулювання банківської діяльності, формувати та використовувати інформаційну базу для реалізації заходів управління банківськими ризиками на рівні банків та здійснення нагляду за банківською діяльністю на рівні структурних підрозділів НБУ; формувати систему банківського менеджменту, здійснювати оцінку та управління банківськими ризиками; здійснювати стратегічний аналіз фінансового середовища суб’єктів підприємництва, розробляти та реалізовувати його фінансову стратегію, розробляти рекомендації щодо максимізації його ринкової вартості; координувати і інтегрувати оперативні плани за результатами бізнес-процесів та узгоджувати їх зі стратегічним планом розвитку організаційної системи, з використанням інструментарію контролінгу та сучасних фінансових технологій

  

073 Менеджмент 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій та адміністрування»

Набуті компетентності: випускник може проводити критичний аналіз і оцінку впливу середовища (внутрішнього й зовнішнього) на функціонування й потенційну можливість інноваційного розвитку організації та трансформації її бізнес моделі на основі використання методів маркетингової діагностики, синтезу інвестиційно-інноваційної та логістичної діяльності, їх перспективності в сучасних умовах цифрової економіки; формувати кадрову стратегію в сучасних умовах, здійснювати набір, відбір, оцінку персоналу, розробляти ефективну систему мотивації та оплати, створювати сприятливі умови навчання та саморозвитку персоналу підприємства; розробляти систему заходів щодо забезпечення позитивного іміджу організації; аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; здійснювати ефективне управління соціальними проектами у сфері регіонального розвитку, використовуючи європейські підходи та вітчизняний досвід

  

122 Комп’ютерні науки

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»

Набуті компетентності: програма ґрунтується на знаннях та навичках в галузях інформаційних технологій, математичного та програмного інструментарію та інформаційній аналітиці, але не обмежується ними. Випускник може здійснювати професійну діяльність, націлену на використання математичних, інформаційних, імітаційних моделей реальних явищ, об’єктів, систем і процесів; моделювання інформаційних систем зберігання та обробки даних і знань; аналізу, розробки, оцінки ефективності реалізація алгоритмів; використання методів та алгоритмів оперативного багатовимірного та інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень; організацію паралельних обчислень та обробку великих даних; використання методів та алгоритмів розпізнавання сенсорних сигналів, звуків, зображень і образів; математичне забезпечення автоматизованих систем обробки інформації і управління, та інформаційної підтримки життєвого циклу промислових виробів, програмних систем і комплексів, систем підтримки прийняття рішень; технології візуалізації даних.