• Архів документів

Установчі документи

Статут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Наглядова рада ДВНЗ «Університет банківської справи»

Нормативне забезпечення (загальні питання)

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Стратегія розвитку ДВНЗ «Університет банківської справи»

Стратегія змін ДВНЗ «Університет банківської справи»

«Положення про  порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕБ-САЙТ

Нормативне забезпечення освітньої діяльності

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти

Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої програми

Положення про розробку та сертифікацію дистанційних курсів в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про організацію та проведення гостьових лекцій в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про відкриті заняття в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про конкурсний відбір навчально-методичної літератури для рекомендації до паперового друку в ДВНЗ “Університет банківської справи”

 
Положення про екзаменаційні комісії для підсумкової атестації студентів
 
Порядок запису студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін
 
Порядок організації навчання студентів ДВНЗ “Університет банківської справи” за Індивідуальним графіком
 
Порядок підготовки спільних навчально-методичних матеріалів
 
Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти
 
Положення про замовлення, отримання, облік, зберігання та видачу документів про вищу освіту та електронних студентських квитків
 
Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти
 
Загальні вимоги до підготовки та захисту дипломної роботи
 
Положення про нормування навчального навантаження в ДВНЗ «Університет банківської справи»
 
Положення «Про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм та навчальних планів ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 
Положення «Про порядок визнання результатів навчання  в ДВНЗ «Університет банківської справи», отриманих у формальній та неформальній освіті»
 
Положення про організацію опитувань учасників освітнього процесу, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу ДВНЗ “Університет банківської справи”
 

Нормативне забезпечення (стипендіальне забезпечення)

Положення про стипендіальні комісії ДВНЗ «Університет банківської справи»

Правила призначення стипендій студентам, аспірантам та докторантам ДВНЗ «Університет банківської справи»

Порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам ДВНЗ «Університет банківської справи»

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам, докторантам та аспірантам ДВНЗ «Університет банківської справи»

Нормативне забезпечення наукової діяльності

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Положення    про    організацію    наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 01.06.2006  N 422

Державний стандарт України 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»

Державний стандарт України 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення»  

Положення про організацію науково-дослідної діяльність 

Положення про наукові школи

Положення про заходи щодо запобігання академічному плагіату

Положення про захист прав інтелектуальної власності 

Положення про міжкафедральний науковий семінар 

Положення про міжкафедральний науковий семінар 

Положення про організацію та проведення наукових заходів

Ліцензії та сертифікати

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНІКВСЬКОЇ СПРАВИ»

Колективний договір

Правила внутрішньго розпорядку

Штатний розпис (освітній процес)

Штатний розпис (наукова діяльність)