• Освітня діяльність

English version

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 10.03.2015 року серія АЕ №636077 здійснює:

–  підготовку бакалаврів з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» (денна форма навчання), 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент» за денною та заочною формою навчання;

–  підготовку бакалаврів з галузі знань 12 “Інформаційні технології”  за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека»  за денною формою навчання ;

–  підготовку магістрів з галузі знань 07 “Управління та адміністрування”  за спеціальностями  071 «Облік і оподаткування» (денна форма навчання), 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент» (денна та заочна форма навчання);

–  підготовку магістрів з галузі знань 12 “Інформаційні технології”   за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (денна форма навчання).

 • забезпечує навчання за програмою підготовки офіцерів запасу в Гвардійському ордена «Червоної зірки» факультеті військової підготовки ім. Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», у Національній академії Національної гвардії України;

Особливості організації освітнього процесу в Інституті:

 • забезпечення компетентної моделі підготовки фахівців, яка базується на формуванні цілісної системи знань, розумінь, навичок, умінь та здібностей у вирішенні професійних завдань;
 • індивідуалізація навчання та стимулювання творчої самостійної роботи студентів, забезпечення високої якості освіти;
 • інтенсифікація навчання з урахуванням доступності інформаційних ресурсів та розвитку інформаційних технологій (використання при проведенні занять інформаційних технологій та програмних продуктів – «ЛІГА:ЗАКОН», «MOODLE», «ІНФО-БУХГАЛТЕР», «БИ-2»,  «Енігма»,   «Statgraphics», «Conceptdrow Mindmap», «Statistica», «Statgrapfics»,  «Deductor»  тощо);
 • високий рівень професійно-практичної підготовки студентів, постійне вдосконалення технології надання їм знань, умінь і навичок, володіння підходами для вирішення виробничих ситуацій, що забезпечує випускникам конкурентоспроможність на ринку праці;
 • функціонування в інституті навчально-тренувального комплексу «FinTech», до складу якого входить віртуальний банк «ІНТЕЛБАНК» та чотири навчально-тренувальних фірми;
 • проведення навчальної практики студентів у середовищі дворівневої навчально-тренувальної банківської системи;
 • використання в освітньому процесі тренінгових технологій;
 • функціонування навчально-наукових центрів на базі банків, аудиторських фірм, організацій, підприємств;
 • виконання студентами кваліфікаційних бакалаврських та магістерських робіт на замовлення роботодавців з подальшим їх захистом на виробництві, у т. ч. на іноземній мові;
 • забезпечення наскрізної підготовки студентів з іноземної мови;
 • викладання окремих базових дисциплін іноземною мовою на всіх курсах та напрямах підготовки і спеціальностях;
 • наскрізна комп’ютерна підготовка та забезпечення необхідних знань для експлуатації комп’ютеризованих та інформаційно-аналітичних систем; комп’ютерних систем обробки інформації та управління; систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ПК, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень;
 • застосування дистанційних технологій;
 • інтеграція освітньої і наукової діяльності та активне залучення молоді до наукової діяльності;
 • тісна співпраця з провідними фахівцями  банківських та фінансових установ, залучення їх до всіх етапів освітнього процесу;
 • стимулювання творчо обдарованої молоді.

Якість підготовки студентів в інституті обумовлюється:

 • професіоналізмом, значним досвідом роботи, високим науковим рівнем науково-педагогічних кадрів інституту;
 • повним забезпеченням студентів навчально-методичними матеріалами, які є продуктом багаторічного удосконалення способу подання програмного матеріалу;
 • якісним контролем засвоєного матеріалу із широким залученням тестових технологій;
 • постійною апробацією останніх наукових досягнень в області методики викладання;
 • застосуванням системи морального та матеріального стимулювання сумлінної роботи студентів;
 • використанням нових інформаційних та педагогічних технологій тощо.

================================================================================================================================

Kharkiv Educational and Scientific Institute of the State Higher Educational Institution “Banking University” in accordance with the license of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated March 10, 2015, the series AE No. 636077 carries out:

– preparation of bachelors in the field of study 07 “Management and administration” in specialties 071 “Accounting and taxation” (full-time education), 072 “Finance, Banking and Insurance”, 073 “Management” in full-time and part-time study;

– preparation of bachelors in the field of study 12 “Information Technologies” in specialties 122 “Computer Science”, 125 “Cyber ​​Security” in full-time education;

– training of masters in the field of study 07 “Management and administration” in specialties 071 “Accounting and taxation” (full-time form), 072 “Finance, Banking and Insurance”, 073 “Management” (full-time and part-time forms of training);

– preparation of masters in the field of study 12 “Information Technologies” on the specialty 122 “Computer Science” (full-time education).

 • provides training for the reserve officers training program in the Guards Order of the “Red Star” at the Faculty of Military Training. The Supreme Council of Ukraine of the National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, at the National Academy of the National Guard of Ukraine;

Features of organization of educational process at the Institute:

 • providing a competent model of training specialists, based on the formation of a holistic system of knowledge, understanding, skills, abilities and abilities in solving professional problems;
 • Individualization of training and stimulation of creative independent work of students, ensuring high quality of education;
 • intensification of training in the light of the availability of information resources and the development of information technologies (use in the training of information technology and software products – “LIGA: LAW”, “MOODLE”, “INFO-ACCAUNTANT”, “BI-2”, “Enigma”, ” Statgraphics, Conceptdrow Mindmap, Statistica, Statgrapfics, Deductor, etc.);
 • high level of professional and practical training of students, continuous improvement of technology for providing them with knowledge, skills and abilities, possession of approaches for solving industrial situations, providing graduates with competitiveness in the labor market;
 • functioning at the Institute of the training complex “FinTech”, which includes the virtual bank “INTELBANK” and four training training companies;
 • students’ practice in the two-level educational training banking system;
 • use of training technologies in educational process;
 • functioning of educational and research centers on the basis of banks, audit firms, organizations, enterprises;
 • students undergo qualifying bachelor’s and master’s studies on the order of employers with their further protection in the workplace, including in a foreign language;
 • provision of cross-language training for students in a foreign language;
 • teaching individual basic disciplines in a foreign language in all courses and areas of training and specialties;
 • cross-cutting computer training and providing the necessary knowledge for the operation of computerized and information-analytical systems; computer systems of information processing and management; systems of artificial intelligence and software of automated systems and PCs, intelligent systems of information processing and decision-making;
 • application of remote technologies;
 • integration of educational and scientific activities and active involvement of young people in scientific activities;
 • close cooperation with leading specialists of banking and financial institutions, involving them in all stages of the educational process;
 • stimulating creatively gifted youth.

The quality of students’ training at the institute is conditioned by:

 • professionalism, considerable work experience, high scientific level of scientific and pedagogical staff of the institute;
 • full provision of students with teaching materials that are a product of a multi-year improvement of the presentation of the program material;
 • qualitative control of the acquired material with the wide involvement of test technologies;
 • constant testing of the latest scientific achievements in the field of teaching methods;
 • application of the system of moral and material stimulation of conscientious work of students;
 • the use of new information and pedagogical technologies, etc.