• Стандарти вищої освіти

         Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

     Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

  • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
  • перелік компетентностей випускника;
  • нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
  • форми атестації здобувачів вищої освіти;
  • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

 Ссылки на pdf

Галузь знань

Спеціальність

Рівень освіти

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

бакалавр

магістр

072 Фінанси, банківська справа та     страхування

бакалавр

магістр

073 Менеджмент

бакалавр

магістр

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

бакалавр

 

125 Кібербезпека

бакалавр