• Інформація для роботодавців

Студенти Харківського навчально-наукового інституту “Каразінський банківський інститут” мають можливість  навчатись за спеціальностями

освітній ступінь “бакалавр”:

  • «Облік і оподаткування»

Набуті компетенції: випускник може здійснювати облік із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій; визначати шляхи удосконалення бухгалтерського обліку та внутрішньгосподарського контролю; забезпечувати керівництво підприємства необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень; здійснювати внутрішній аудит із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій; розробляти та впроваджувати сучасні методики організації обліку, аналізу і аудиту підприємницької діяльності; застосовувати основні методи, способи, прийоми і методики навчання і виховання, наукові дослідження у сфері фінансово-кредитних відносин з суб’єктами господарювання в практичній діяльності підприємства

  • «Фінанси і кредит» 

Набуті компетенції: випускник може застосовувати сучасні методики при формуванні та реалізації фінансової стратегії і тактики держави та суб’єктів підприємницької діяльності; здійснювати регулювання та регламентування фінансових відносин на мікро- та макрорівнях; ефективно управляти фінансовими доходами й витратами (видатками) держави та суб’єктів підприємницької діяльності; застосовувати лінійні та нелінійні методи прогнозування, регресійні методи аналізу, стохастичні моделі, параметричне моделювання, оптимізаційні задачі при здійсненні фінансового планування та прогнозування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; організовувати та проводити фінансовий контроль

  • «Комп’ютерні науки»

Набуті компетенції: випускник може здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення; проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування; застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки; будувати та використовувати моделі для опису об’єктів і процесів, здійснювати їх якісний аналіз; управляти ІТ-проектами; застосовувати математичні методи обґрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень у різних ситуаціях; розробляти та застосовувати технології та інструментальні засоби побудови інтелектуальних систем; використовувати комп’ютерні системи і мережі передачі даних

освітній ступінь «Магістр:

  • «Облік і оподаткування»

Набуті компетенції: випускник може відображувати зміст банківських операцій за рахунками бухгалтерського обліку; формувати зміст облікової політики банку; визначати результат діяльності банку за даними фінансового обліку; організовувати внутрішні перевірки в результатах діяльності банку; обирати сучасні та ефективні форми, способи і методи контролю; збирати інформацію про об’єкти діяльності банківських установ; розроблювати заходи щодо впровадження ефективних форм облікового відображення щодо діяльності банку;  виконувати роботи за різними напрямами бухгалтерського обліку; розроблювати та здійснювати заходи, які спрямовані на підвищення ефективності використання ресурсів, їх економію, посилення контролю господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій, забезпечення зберігання власності, правильну організацію бухгалтерського обліку; здійснювати перевірку фінансової та управлінської звітності підприємства, аналізувати її достовірність, оцінювати своєчасність її складання і подання; здійснювати нагляд за роботою персоналу в частині фінансів; здійснювати заходи з надання неупередженої, правдивої та повної інформації про результати діяльності, рух коштів і фінансовий стан підприємства

  • «Фінанси, банківська справа і страхування»

Варіативна  компонента «Управління розвитком банківського бізнесу»

Набуті компетенції: випускник може аналізувати сучасний стан банківської системи та прогнозувати тенденції її розвитку; застосовувати системний підхід до визначення та здійснення управлінської діяльності в банку; визначати, оцінювати та відображати в управлінській звітності банківські ризики та вживати відповідні заходи з їх оптимізації; вдосконалювати структуру та складові банківських портфелів; використовувати сучасний інструментарій до оцінки та прогнозування стабільності банку; використовувати принципи і задачі управління бізнес-процесами з позиції теорій управління, систем та бізнесу; досліджувати конкурентну позицію банку на ринку банківських послуг; здійснювати стратегічний та оперативний менеджмент у банку; здійснювати  оцінку стабільності функціонування банку та методів управління фінансовими потоками банку; організовувати відносини у сфері фінансових послуг між базовими суб’єктами за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів; застосовувати знання організаційно-правових аспектів оцінки майна та методи його оцінки; здійснювати пошуку найбільш ефективних інструментів та методів управління банківськими ризиками

Варіативна  компонента «Фінансовий менеджмент»

Набуті компетенції: випускник може аналізувати стан справ у фінансовій сфері функціонування  суб’єктів господарювання; виявляти та класифікувати фінансові  проблеми за критеріями їхніх носіїв, сфер суспільного життя, засобів вирішення; здійснювати операції аналізу, класифікації, узагальнення та порівняння теоретичних положень різних фінансово-економічних  парадигм; застосовувати теоретико-методичні та практичні інструменти у дослідженні сучасних фінансово-економічних процесів та явищ; застосовувати економіко-математичні методи у процесі вирішення  професійних задач фінансового змісту; надавати обґрунтовані висновки стосовно реального фінансового стану об’єкта дослідження; розробляти інвестиційно-інноваційні плани розвитку суб’єктів підприємництва; управляти потоками грошових коштів; організовувати систему моніторингу, котролінгу та діагностики  за перебігом та результатами діяльності суб’єктів підприємництва; здійснювати контроль за виконанням бюджетів  суб’єктів підприємницької діяльності; здійснювати оперативний та поточний контроль за ходом виконання програм санації, банкрутства, реорганізації та ліквідації  суб’єктів підприємництва; прогнозувати інвестиційну дохідність та ризикованість цінних паперів і портфелів

  • «Менеджмент»

Набуті компетенції: випускник може використовувати методи аналізу, планування, прогнозування, які дозволяють ефективно вирішувати практичні проблеми управління підприємством; вміти організовувати маркетингові дослідження систем руху товарів і збуту, послуг, аналізувати стан і динаміку попиту, використовувати сучасні методи аналізу обсягів виробництва і реалізації, собівартості, прибутку, фінансового стану підприємства, ефективності виробництва і управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства; здійснювати нагляд за роботою персоналу, визначати відповідність розподілу  обов`язків вимогам виробничого, управлінського і фінансового персоналу; нейтралізовувати конфліктні ситуації, використовувати відповідні методи управління конфліктами; вміти приймати обґрунтовані рішення щодо організації виробництв, проектування оргструктури та керування підприємством в системі фінансово-економічної безпеки; розробляти стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства і його підрозділів, створювати програму його розвитку, здійснювати контроль; використовувати комплексну систему управлінської інформації для забезпечення фінансово-економічної безпеки