• ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ТА ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Вартість навчання для іноземних громадян

 

Ступінь Спеціальність Форма навчання Мова навчання СУММА, $ Період оплати
  Підготовче відділення Очна Українська/ російська 780 рік
Бакалавр 051 Облік і оподаткування Очна Українська 780 рік
Бакалавр 072 Фінанси, банківська справа та страхування Очна Українська 875 рік
Бакалавр 072 Фінанси, банківська справа та страхування Очна Англійська 1300 рік
Бакалавр 072 Фінанси, банківська справа та страхування Заочна Українська 435 рік
Бакалавр 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології Очна Українська 875 рік
Бакалавр 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології Очна Англійська 1200 рік
Магістр 073 Менеджмент Очна Англійська 1640 рік
Магістр 073 Менеджмент Очна Українська 1400 рік
Магістр 072 Фінанси, банківська справа та страхування Очна Англійська 1530 рік
Магістр 072 Фінанси, банківська справа та страхування Очна Українська 1310 рік
Магістр 072 Фінанси, банківська справа та страхування Заочна Українська 650 рік
Магістр 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології Очна Українська 1310 рік
Магістр 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології Очна Англійська 1530 рік

 

Щоб отримати запрошення на навчання, необхідно надати наступні документи:

– копія першої сторінки закордонного паспорта іноземця, що містить його персональні дані;

– копія документа про повну загальну середню освіту;

– копія додатка до документа про попередню освіту з оцінками (балами), або академічна довідка (із зазначенням номера та назви документа);

– згоду на обробку персональних даних.

Документи потрібно відправити у відсканованому вигляді на електронну пошту відділу міжнародних зв’язків: bankinvitation@gmail.com

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із За конами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року No 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно – територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року No 136 «Про навчан ня іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року No 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року No 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за No 2004/24536.

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юрид ичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. Прийом іноземців до закладів ви щої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). Зарахування вступник ів з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або д ля здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

 Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється за умови надання наступних документів: для вступу іноземець особисто подає до відбіркової комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо – кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий осві тній (освітньо – кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академі чна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступе ня магістра або післядипломної освіти;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 12 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця;

9) при вступі до аспірантури додатково подаються дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наук ових праць і винаходів українською або англійською мовою. Для вступу до докторантури подаються тематичний план дисертаційної роботи (українською або англійською мовою).

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонно ю установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі іноземних студентів.

 Іноземці, щодо яких приймальною (відбірковою) комісією встановлено необхідність мовної (довузівської) підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку на підготовчому відділенні ХННІ або на інших підготовчих факультетах/відділеннях, які мають ліцензію МОН України на підготовку іноземців до вступу до вищих навчальних закладів.

 Зарахування іноземців за навчальними програмами підготовчих факультетів (відділень) здійснюється за умови наявності у них документів про повну загальну середню освіту, яка була отримана за межами України та мають бути засвідче ні в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 Умовою зарахування іноземця на навча ння для здобуття певного рівня вищої освіти є успішне проходження вступних випробувань (співбесід) з мови навчання та математики, як базової дисципліни технічного університету та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

 До складу студентів зараховуються іноземці та особи без громадянства, які: мають необхідний п ерелік документів, пройшли співбесіду у відповідній комісії; підписали Згоду на збір та обробку персональних даних; підписали заяву – зобов’язання щодо необхідності подачі документів для проходження обов’язкової процедура визнання і встановлення еквівалентно сті документа про здобутий освітній або освітньо – кваліфікаційний рівень, уклали контракт з університетом на навчання та здійснили оплату за навчання.

Контакти:
  Антонов Данило Сергійович
+380954128830

 

просп. Перемоги, 55, Харків, Україна.