• Перспективи подальшої професійної діяльності випускників

Кардинальні соціально-економічні перетворення в країні обумовлюють потребу нових економічних кадрів, здатних до безперервного удосконалення, самоосвіти, постійного професійного зростання, вмотивованих власним усвідомленням необхідності навчання протягом всього життя. Саме ця риса забезпечує включення фахівця в реальну професійну діяльність, конкурентоспроможність випускника на сучасному ринку праці.
Працевлаштування студентів постійно знаходиться в полі зору навчального закладу.
Підготовка фахівців за напрямами «Фінанси і кредит», «Облік і аудит»  галузі знань «Економіка і підприємництво» ведеться для банківських установ, підприємств промисловості, інших галузей економіки, бюджетних організацій, контрольно-ревізійних управлінь, казначейств, фінансових органів, агентств нерухомості тощо для роботи економістом, бухгалтером, ревізором, експертом, аудитором. Відповідно в інституті приділяється постійна увага розвитку, поглибленню та поширенню зв`язків з фінансово-кредитними установами та підприємствами регіону, що забезпечує взаємодію у справі формування кваліфікованого кадрового потенціалу та розподілу   випускників   на   роботу   відповідно   до   отриманої   кваліфікації.
Інститутом укладені договори про співробітництво, зокрема, з  управлінням Національного банку України в Харківській області, ПАТ «МЕГАБАНК», банками «Грант»,  Харківським регіональним управлінням АТ «Укрсиббанк»,  Харківським обласним управлінням АТ «Ощадбанк»,  Харківською обласною дирекцією АТ «Райффайзен Банк Аваль», Харківським головним регіональним управлінням ПАТ КБ «Приватбанк»,  Харківською регіональною дирекцією АТ «ОТП Банк», Харківською міжрегіональною дирекцією ПАТ «Креді Агріколь Банк»,   аудиторською фірмою «Фінанси і аудит»,  ДНВП «Об`єднання Комунар» тощо (загальна кількість договорів –  майже 30).
Оскільки вирішальним критерієм відбору фахівців дуже часто є досвід роботи за фахом, то в інституті особлива увага приділяється формуванню, розвитку та закріпленню практичних умінь та навичок у ході виробничої та переддипломної практик безпосередньо на підприємствах, в установах, та організаціях регіону. Як бази виробничої та переддипломної практики використовуються банківські установи, підприємства, організації міста, області, регіону, які забезпечують виконання вимог наскрізних програм практики студентів. Студенти інституту мають можливість вибрати базу практики згідно зі своїми професійними інтересами, тематикою курсових, наукових, дипломної робіт, можливим працевлаштуванням, місцями постійного проживання.
З іншого боку, базами практики відбір практикантів – потенційних співробітників здійснюється з урахуванням результатів анкетування, психологічного та професійного тестування, співбесід зі студентами фахівців-практиків та керівників тих підрозділів, що потребують спеціалістів.   

Врахування комплексу факторів при визначенні місця проходження виробничої та переддипломної практик забезпечує максимальну відповідність особистісних якостей, рівня знань та умінь, інтересів студентів конкретним вимогам бази практики, що стає запорукою працевлаштування випускників, вже під час навчання на старших курсах.
Особлива увага приділяється випускникам, які мають найвищий рейтинг успішності та схильність до науково-педагогічної діяльності. Найкращі з них рішенням Вченої ради інституту рекомендуються до аспірантури Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) та Української академії банківської справи, залишаються для викладацької роботи на кафедрах.
В інституті через клуб випускників здійснюється моніторинг професійних досягнень колишніх студентів, ведеться відповідна база даних.
Випускники інституту зі спеціальності «Банківська справа» широко відомі на регіональному ринку праці, оскільки за роки існування навчального закладу випущено понад 38 тисяч спеціалістів. Вони працюють в установах Національного банку України, Державного ощадного банку України, Державному експортно-імпортному банку,  АТ «Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Приватбанк», «Правекс-банк», «ОТП Банк», у банківських установах регіону, серед яких: ПАТ «МЕГАБАНК», АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» тощо на посадах, що відповідають вимогам нормативних документів, зокрема, начальників відділів, секторів, керівників відділень, провідних економістів, економістів, менеджерів тощо. Серед випускників інституту –  керівники банківських установ, провідні фахівці різних напрямів.

Входження інституту на регіональний ринок праці з фахівцями зі спеціальностей «Фінанси» та «Облік і аудит» розпочалося у 2006 році, коли здійснено перший випуск фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» відповідних спеціальностей. Наші випускники працюють на підприємствах різних галузей та різних форм власності, у страхових компаніях, банківських установах на посадах, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик – економіст, менеджер, бухгалтер, аудитор і т.і. Зокрема, сферою професійної реалізації молодих фахівців стали – промислові  та будівельні підприємства (ДНВП «Об’єднання Комунар», Харківський вагоноремонтний завод, АТ Житлобуд-2),  кредитні спілки, банківські установи (АТ «Укрсиббанк»,  ПАТ «МЕГАБАНК»,  ПАТ «Дельта-банку» тощо), регіональні відділення Фонду державного майна України, державні податкові інспекції, відділення  Державного пенсійного фонду, виробничі та торговельні підприємства, фінансові  та страхові компанії, аудиторські фірми.